Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

Header

W trosce o doskonalenie relacji z naszymi kontrahentami przybliżamy Państwu obowiązujące w Grupie Kapitałowej LOTOS standardy współpracy odnoszące się do procesu dokonywania zakupów towarów i usług, wyboru kontrahentów oraz zawierania umów. Celem tej zakładki internetowej jest zapoznanie kontrahentów z naszymi zasadami postępowania w relacjach rynkowych w sposób wychodzący naprzeciw wzajemnym oczekiwaniom i potrzebom informacyjnym. Liczymy, że opisane informacje okażą się pomocne w budowaniu i umacnianiu oraz doskonaleniu współpracy, która powinna przynosić korzyści wszystkim jej uczestnikom.

Zasady współpracy Grupy Kapitałowej LOTOS z kontrahentami

Niniejszy zbiór „Zasad współpracy Grupy Kapitałowej LOTOS z kontrahentami” został opracowany na podstawie wypracowanych wspólnie z kontrahentami zasad współpracy, Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej LOTOS oraz w zgodzie z przyjętymi przez nas zasadami społecznej odpowiedzialności, którym nasza firma nadaje w swojej strategii duże znaczenie. Zasady etycznego i odpowiedzialnego biznesu są trwale wpisane w misję i system wartości Grupy Kapitałowej LOTOS.

I. Zasady, którymi się kierujemy w naszej działalności

POSZANOWANIE PRAWA
Jesteśmy przekonani, że działalność biznesowa powinna być prowadzona w zgodzie z literą prawa, obowiązującymi przepisami, regulacjami wewnętrznymi oraz etyką zawodową i dobrymi obyczajami.

Grupa Kapitałowa LOTOS, jako członek UN Global Compact - największej na świecie organizacji propagującej standardy odpowiedzialnego biznesu – przykłada szczególną wagę do przyjętych przez społeczność międzynarodową zasad odnoszących się do takich kwestii życia społecznego i gospodarczego, jak:

 • przeciwdziałanie łamaniu praw człowieka;
 • zakaz pracy dzieci poniżej 15 roku życia, praca przymusowa, znieważanie godności innych osób, stosowanie przymusu fizycznego i psychicznego;
 • wolna i uczciwa konkurencja;
 • przeciwdziałanie korupcji;
 • ochrona środowiska.

Oczekujemy, że także nasi kontrahenci przestrzegają powyższych zasad w swojej działalności.

JAWNE, TRANSPARENTNE I OBIEKTYWNE KRYTERIA WYBORU OFERT
Relacje spółek Grupy Kapitałowej LOTOS z dostawcami towarów i usług mają bardzo istotne znaczenie dla stabilnego rozwoju i trwałego sukcesu naszej firmy zarówno w lokalnym otoczeniu biznesowym, jaki na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. W związku z powyższym przykładamy szczególną wagę do procesu wyboru kontrahentów oraz do wywiązywania się przez wszystkie strony z podjętych zobowiązań biznesowych.

II. Warunki współpracy

PROCES WYBORU KONTRAHENTA
W procesie wyboru kontrahenta kierujemy się następującymi zasadami:

 • równym i sprawiedliwym traktowaniem wszystkich oferentów biorących udział w procesie wyboru kontrahenta;
 • dobieraniem kontrahentów w oparciu o obiektywne, transparentne i sformalizowane kryteria oceny składanych przez nich ofert;
 • zapewnieniem bezstronnego i rzetelnego porównania złożonych ofert.

ZAWIERANIE UMÓW
W procesie zawierania umów kierujemy się zasadą równego traktowania stron. Mając to na względzie, każda umowa zawiera odpowiednie zapisy gwarantujące otrzymanie towaru lub realizację usługi na ustalonych wcześniej warunkach.

INFORMACJE POUFNE I OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Pracownicy Grupy Kapitałowej LOTOS chronią informacje poufne przed nieupoważnionym użytkowaniem lub ujawnieniem. Informacje poufne należą do najcenniejszych składników majątku każdej firmy. Nasza
i naszych kontrahentów własność intelektualna oraz informacje poufne są często efektem wielu lat pracy
i znacznych inwestycji. My szanujemy Państwa osobiste i majątkowe prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej, stąd od Państwa również wymagamy, abyście Państwo nie wykorzystywali ani nie ujawniali naszych informacji poufnych, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w łączących nas umowach.

FAKTURY I ROZLICZENIA
Dbamy o to, aby wszyscy kontrahenci, wywiązujący się z warunków umów, otrzymywali w terminie i na uzgodnionych wcześniej warunkach należne płatności. Dla przyspieszenia obiegu Państwa faktur w naszej firmie istotne jest, aby zastosowali się Państwo do poniższych wskazówek:

 1. Wewnętrzny system rozliczeń i księgowania płatności wymaga podania na fakturze/rachunku nadanego przez spółki Grupy Kapitałowej LOTOS numeru umowy/zamówienia/zlecenia (tzw. nr SAP). Numer ten znajduje się zazwyczaj w prawym górnym rogu takiego dokumentu.
 2. Jeżeli nasz pracownik nie przekazał Państwu numeru umowy/zamówienia/zlecenia, prosimy o podane na fakturze/rachunku danych „osoby zamawiającej”/„osoby prowadzącej sprawę”. To pozwoli skierować fakturę do osoby, która zleciła zakup lub wykonanie usługi i również przyspieszy zrealizowanie płatności.
 3. Jeżeli Państwa system księgowy uniemożliwia wpisanie powyższych informacji na fakturze, można je dopisać odręcznie na wydruku oryginału faktury, która zostanie do nas wysłana.

E-faktury
W przypadku dłuższej współpracy i cyklicznego wystawiania faktur warto, aby rozważyli Państwo zastosowanie e-faktur.
Jeżeli chcą Państwo przesyłać fakturę w postaci elektronicznej, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1528) prosimy o podpisane z Grupą Kapitałową LOTOS Porozumienia w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej.

Formularz zamieszczamy w zakładce "Dokumenty do pobrania".

Mechanizm podzielonej płatności
Grupa LOTOS S.A. informuje, że począwszy od 1 lipca 2018 r. wszelkie płatności dokonywane przez spółki Grupy Kapitałowej LOTOS na podstawie faktur zakupu będą realizowane na zasadach podzielonej płatności. Więcej informacji znaleźć można w komunikacie (kliknij tutaj).


BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Stale dążymy do poprawy bezpieczeństwa pracy na terenie Grupy Kapitałowej LOTOS. Troska
o zapewnienie najwyższych standardów w tym zakresie dotyczy w równym stopniu naszych pracowników, jak i pracowników kontrahentów przebywających na należących do nas terenach i obiektach.
Państwo, jako dostawcy towarów lub usług wchodzący na teren Grupy Kapitałowej LOTOS, jesteście zobowiązani do przestrzegania i bieżącego monitorowania obowiązujących u nas zasad i standardów postępowania, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony ppoż.
Wszyscy kontrahenci świadczący usługi na terenie Grupy Kapitałowej LOTOS mają obowiązek przestrzegać naszych przepisów w trosce o wspólne bezpieczeństwo.

AUDITY
Mając na uwadze jakość realizacji umowy, bezpieczeństwo pracy oraz ochronę środowiska, zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia w Państwa firmie auditów w obszarze będącym przedmiotem umowy. Działania te mają na celu ocenę spełnienia wymagań określonych w dokumentach kontraktowych i innych dokumentach przekazanych do stosowania, a także odpowiednich przepisach prawa, normach i standardach obowiązujących przy realizacji umowy.

ZGŁASZANIE INFORMACJI ZWROTNYCH
Zależy nam, aby Państwa wątpliwości i pytania, a także sugestie zmierzające do doskonalenia przyjętych zasad współpracy nie pozostawały bez odpowiedzi.
W celu uzyskania niezbędnych informacji lub przekazania nam swoich opinii, prosimy o wypełnienie formularza zamieszczonego w zakładce "Kontakt". Wszystkie wiadomości przeanalizujemy.