Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

Header
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Zaproszenie do składania ofert na zakup OLEJU NAPĘDOWEGO B100


Niniejszym informujemy, iż Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku ma do zaoferowania do sprzedaży biopaliwo ciekłe: „OLEJ NAPĘDOWY B100” w okresie: marzec – czerwiec 2015 roku wg warunków jak poniżej:

PRODUKT:
„OLEJ NAPĘDOWY B100”- Ester metylowy stanowiący samoistne paliwo, stosowany w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także maszynach nieporuszających się po drogach, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym przystosowane do spalania tego biopaliwa ciekłego; produkt RED – CN-38260010.

Sprzedawany w ramach postępowania produkt zostanie zaliczony przez Grupę LOTOS do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego ponadto do transakcji sprzedaży nie będzie wystawiany dokument POS.

WARUNKI DOSTAWY/ODBIORU:
- autocysterny         - FCA (Incoterms® 2010) Lotos Terminale S.A. Czechowice-Dziedzice
- wagony kolejowe – CPT (Incoterms® 2010) magazyn (skład podatkowy) Kupującego

Sprzedaż i dostawa produktu tylko pomiędzy składami podatkowymi na terytorium Polski w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z dokumentem e-AD;

JAKOŚĆ:
wg Załącznika nr 1 - zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  z 22.01.2009 w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych, produkt RED

ILOŚĆ:
Do 13 000 ton +/- 10% w opcji sprzedającego
Minimalna wielkość kontraktu 1 000 MT.

TERMIN ODBIORÓW:
Marzec – czerwiec 2015r.

CENA:
Preferowana formuła cenowa na bazie notowań „Platts FAME -10 RED Barges FOB ARA basis Rotterdam high” z okresem wyceny z tygodnia odbioru/wysyłki produktu

WARUNKI PŁATNOŚCI:
- przedpłata - przelewem na wskazane konto GL S.A.
- odroczony termin płatności max. 14 dni od daty wystawienia faktury VAT warunkowany złożeniem zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej.

Na pytania dotyczące Zaproszenia do składania ofert na sprzedaż OLEJU NAPĘDOWEGO B100 odpowiedzi udziela Mariusz Wołowiec w formie pisemnej. Zapytania należy kierować na e-mail mariusz.wolowiec@grupalotos.pl nie później niż do dnia 9 lutego (poniedziałek) 2015r., do godz. 13.00.

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w podanym wyżej terminie zostaną przekazane wszystkim oferentom, którzy zadali pytania w dniu 10 lutego (wtorek) 2015r., do godz. 12.00 za pośrednictwem e-mail. Pytania i wnioski, które wpłyną po dniu wyznaczonym nie będą rozpatrywane.

W przypadku zainteresowania Zaproszeniem do składania ofert na sprzedaż OLEJU NAPĘDOWEGO B100 prosimy o złożenie oferty w Kancelarii Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 135, budynek CA2, pokój nr 2, do dnia 13 lutego (piątek) 2015r., do godz. 10.00. Oferty zostaną otwarte niezwłocznie po upływie terminu wskazanego powyżej

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w 1 egzemplarzu. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i zszyte.

Kompletna oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie, w formie papierowej. Koperta musi zostać opatrzona pieczątką lub pełną nazwą firmy i adresem oferenta oraz posiadać następujące oznaczenie: „Zaproszenie do składania ofert na zakup OLEJU NAPĘDOWEGO B100”.

VI. Oferta kompletna powinna zawierać:
1.     Ilość jaką zainteresowany jest Oferent, proponowaną cenę zakupu OLEJU NAPĘDOWEGO B100 w postaci formuły cenowej oraz proponowane warunki płatności.
2.     Inne dokumenty i informacje, które uważają Państwo za istotny lub niezbędny element oferty;
oraz:
3.     Oświadczenia Oferenta, iż:
          a.     akceptuje treść i spełnia wymogi Zaproszenia do składania ofert na sprzedaż OLEJU NAPĘDOWEGO B100;
          b.      Sprzedaż i przemieszczenie OLEJU NAPĘDOWEGO B100 nastąpi między składami podatkowymi tylko i wyłącznie na terytorium Polski w procedurze zawieszonego poboru akcyzy z dokumentem e-AD w ramach sytemu EMCS - zabezpieczenie akcyzowe dla potrzeb przemieszczenia do składu podatkowego złoży Sprzedający.
          c.     termin ważności złożonej oferty wynosi 90 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert;
          d.     firma, którą reprezentuje nie jest niewypłacalna, poddana zajęciu, bankructwu lub likwidacji, jej sprawy nie są objęte zarządem komisarycznym lub sadowym, jej działalność gospodarcza nie została zawieszona ani nie jest objęta postępowaniem prawnym z tytułów wymienionych poprzednio;
          e.     firma nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub uzyskała przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności oraz nie posiada zobowiązań przeterminowanych wobec swoich dostawców, pracowników i podwykonawców;
          f.     oferent, ani jego  wspólnik lub urzędujący członek organu zarządzającego  nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
          g.     oferent, ani jego wspólnik lub urzędujący członek organu zarządzającego nie byli w latach 2013 – 2014 stroną umowy lub nie reprezentowali strony umowy z Grupą LOTOS, która nie została właściwie wykonana w efekcie czego, został obciążony wynagrodzeniem z tytułu zapewnienia przez Zapraszającego ciągłości dostaw;
          4.     poświadczone przez Oferenta za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów: odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji, umowa spółki w przypadku spółki cywilnej, zaświadczenia o nie zaleganiu z opłatami na rzecz ZUS i US – dokumenty te nie mogą być starsze niż 3 miesiące; decyzji o nadaniu NIP, decyzji o nadaniu REGON, Koncesji OPC i OPZ, w przypadku braku posiadania Koncesji OPZ wymagane jest oświadczenie, żenabyty Olej Napędowy B100 stanowiący przedmiot niniejszego postępowania przeznaczony będzie do obrotu wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dokumenty potwierdzające posiadanie własnego składu podatkowego na terenie Polski (wraz z numerem akcyzowym składu) lub dokumenty potwierdzające prawo do odbioru wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym innym niż przez siebie prowadzony (wraz ze wskazaniem numeru akcyzowego tego składu);
          5.      stosowne pełnomocnictwa do reprezentacji oferenta w ramach prowadzonego postępowania;
          6.     zatwierdzony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zapytania, określony w zaproszeniu do składania ofert;
          7.     dane kontaktowe oferenta (imię, nazwisko osoby odpowiedzialnej, numer telefonu, e-mail);
          8.     oświadczenie Oferenta, że w prowadzeniu swojej działalności nie dopuszcza się zasad nieuczciwej konkurencji, nie działa sprzecznie z prawem lub dobrymi obyczajami, które zagrażają lub naruszają interesy innych Oferentów lub Zapraszającego;
          9.     oświadczenie Oferenta o zobowiązaniu do wykonywania przedmiotu zapytania ofertowego starannie i z poczuciem odpowiedzialności za skutki swojego działania.
     10.  Oferent oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy w dacie podpisania Umowy, nie występuje jakikolwiek konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla należytego wykonywania Umowy przez Odbiorcę wpływać na jego bezstronność, jakość wykonywanych przez niego prac lub usług, niezależność lub rzetelność

     11.  Oferent oświadcza, iż zobowiązuje się zachować najwyższą staranność w zakresie wymaganym dla prowadzonej działalności gospodarczej oraz podejmować działania zmierzające do unikania konfliktu interesów.

     12.  Oferent oświadcza, że w okresie realizacji Umowy, w przypadku podejrzenia zaistnienia ryzyka ewentualnego konfliktu interesów wpływającego na treść oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie poinformuje na piśmie Dostawcy o takim podejrzeniu, wskazując jego uzasadnienie i przedstawi propozycję wszelkich niezbędnych działań mających na celu zapobieżenie konfliktowi, uwzględniając szeroko pojęty interes Dostawcy oraz stosowane przez niego zasady etyki biznesu

     13.  Oferent oświadcza, że nie oferował, ani nie przekazywał żadnych korzyści majątkowych w celu wywarcia wpływu na decyzję Dostawcy o wyborze jego oferty. Nie wpływał na wybór Dostawcy w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z innymi podmiotami trzecimi, które miałyby na celu wywarcie wpływu na wybór Dostawcy

     14.  Oferent oświadcza, że przestrzega obowiązujących przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianej ochrony środowiska, w szczególności w zakresie uzyskania niezbędnych zezwoleń, dokonania zgłoszeń i składania informacji oraz respektowania ograniczeń korzystania ze środowiska, w tym, w szczególności wynikających z należytej gospodarki odpadami. Ponadto Odbiorca oświadcza, że działa w sposób zrównoważony i podejmuje działania ograniczające negatywny wpływ własnej działalności na środowisko naturalne.

     15.  Oferent oświadcza, iż w zakresie dotyczącym zatrudnienia, stosuje w prowadzonej działalności gospodarczej obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w tym, w szczególności Kodeks pracy oraz akty wykonawcze wydane na jego podstawie.

     16.  Oferent oświadcza, iż uwzględnia w swojej działalności gospodarczej również problematykę społeczną i dąży do maksymalizacji integracji wartości społecznych, środowiskowych, etycznych i tych związanych z prawami człowieka z działalnością swoją, innych zainteresowanych stron i społeczeństwa jako całości

Brak któregokolwiek z ww. wymaganych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Kryterium wyboru oferty:

  • najwyższa cena w PLN/tonę wyliczona na podstawie zaproponowanej formuły cenowej, w przypadku zbliżonego poziomu cenowego preferowana będzie formuła cenowa na bazie notowań „Platts FAME -10 RED Barges FOB ARA basis Rotterdam high” z okresem wyceny z tygodnia odbioru/wysyłki produktu. Porównanie cen ofertowych w PLN/tonę nastąpi na podstawie notowań Platt’s i średnich kursów walut opublikowanych przez NBP w tygodniu 9-13.02.2015r.

Wybrani do dalszego procesu postępowania Oferenci zostaną poinformowani o tym fakcie do dnia 17.02.2014 do godziny 15:00.

     Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia procesu wyboru kontrahenta, zamknięcia procesu bez wyboru kontrahenta oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami do chwili podpisania dokumentu umowy. Wybór oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Grupa LOTOS S.A. zastrzega sobie ponadto możliwość wprowadzenia kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu zapytania ofertowego.

Grupa LOTOS S.A. zastrzega sobie, iż niniejsze ogłoszenie, a także przedstawione w nim warunki mogą ulec zmianie lub odwołaniu.

Gdańsk, dnia 29.01.2015r.Załącznik nr 1.

Wymagania jakościowe dla Oleju Napędowego B100 – Estru metylowego stanowiącego samoistne paliwo stosowanego w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także maszynach nieporuszających się po drogach wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym przystosowane do spalania tego biopaliwa ciekłego

Właściwość

Jednostka

Zakresy

minimum

maksimum

Zawartość estru metylowego kwasów tłuszczowych (FAME)

% (m/m)

96,5

-

Gęstość w temperaturze 15 °C

kg/m3

860

900

Lepkość w temperaturze 40 °C

mm2/s

3,50

5,00

Temperatura zapłonu

°C

101

-

Zawartość siarki

mg/kg

-

10,0

Pozostałość po koksowaniu (z 10 % pozostałości destylacyjnej)

% (m/m)

-

0,30

Liczba cetanowa

 

51,0

-

Zawartość popiołu siarczanowego

% (m/m)

-

0,02

Zawartość wody

mg/kg

-

500

Zawartość zanieczyszczeń stałych

mg/kg

-

24

Badanie działania korodującego na miedzi (3 h w temperaturze 50 °C)

stopień korozji

Stopień korozji 1

Stabilność oksydacyjna w temperaturze 110 °C

h

6,0

-

Liczba kwasowa

mg KOH/g

-

0,50

Liczba jodowa

g jodu/100g

-

120

Zawartość estru metylowego kwasu linolenowego

% (m/m)

-

12,0

Zawartość estrów metylowych kwasów polienowych (zawierających nie mniej niż cztery wiązania podwójne)

% (m/m)

-

1

Zawartość metanolu

% (m/m)

-

0,20

Zawartość monoacylogliceroli

% (m/m)

-

0,80

Zawartość diacylogliceroli

% (m/m)

-

0,20

Zawartość triacylogliceroli

% (m/m}

-

0,20

Zawartość wolnego glicerolu

% (m/m)

-

0,02

Zawartość ogólnego glicerolu

% (m/m)

-

0,25

Zawartość metali grupy I (Na + K)

mg/kg

-

5,0

Zawartość metali grupy II (Ca + Mg)

mg/kg

-

5,0

Zawartość fosforu

mg/kg

-

4,0

Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP)

°C

-

 

-101

 

1) Dla okresu przejściowego trwającego oraz od dnia 1 października do dnia 15 listopada oraz od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia.