Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

Header
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Zaproszenie do składania ofert na zakup OLEJU NAPĘDOWEGO B100.

Niniejszym informujemy, iż Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku ma do zaoferowania do sprzedaży biopaliwo ciekłe: „OLEJ NAPĘDOWY B100” w okresie: lipiec – wrzesień 2014roku wg warunków jak poniżej:

PRODUKT:

„OLEJ NAPĘDOWY B100”- Ester metylowy stanowiący samoistne paliwo, stosowany w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także maszynach nieporuszających się po drogach, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym przystosowane do spalania tego biopaliwa ciekłego; produkt NON-RED; CN 38260010.

WARUNKI DOSTAWY/ODBIORU:

 • autocysterny - FCA (Incoterms® 2010) Lotos Terminale S.A. Czechowice-Dziedzice
 • wagony kolejowe - CPT (Incoterms® 2010) magazyn (skład podatkowy) Kupującego.

Sprzedaż i dostawa produktu tylko pomiędzy składami podatkowymi na terytorium Polski w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z dokumentem e-AD.

JAKOŚĆ:
wg Załącznika nr 1 - zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  z 22.01.2009 w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych; produkt NON-RED.

ILOŚĆ:
Do ok. 8 500 ton (+/-10%)
Minimalna wielkość kontraktu 1 000 ton.

TERMIN ODBIORÓW:
Lipiec – wrzesień 2014r.

CENA:
Preferowana formuła cenowa na bazie notowań „Platt’s FAME-10 (NON-RED) Barges FOB ARA basis Rotterdam high” z okresem wyceny z tygodnia odbioru/wysyłki produktu.

WARUNKI PŁATNOŚCI:

 • odroczony termin płatności max. 14 dni od daty wystawienia faktury VAT warunkowany złożeniem zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej.
 • przedpłata - przelewem na wskazane konto GL S.A.

Na pytania dotyczące „Zaproszenia do składania ofert na zakup OLEJU NAPĘDOWEGO B100” odpowiedzi udzielają Sławomir Chrapkowski lub Mariusz Wołowiec w formie pisemnej. Zapytania należy kierować na adresy e-mail: slawomir.chrapkowski@grupalotos.pl i mariusz.wolowiec@grupalotos.pl nie później niż do dnia 14 maja (środa) 2014r. do godz. 13.00.

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w podanym wyżej terminie zostaną przekazane  Oferentom, którzy zadali pytania w dniu 15 maja (czwartek) 2014r., do godz. 12.00 za pośrednictwem e-mail. Pytania i wnioski, które wpłyną po terminie wyznaczonym powyżej nie będą rozpatrywane.

W przypadku zainteresowania „Zaproszeniem do składania ofert na zakup OLEJU NAPĘDOWEGO B100” prosimy o złożenie oferty w Kancelarii Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 135, budynek CA2, pokój nr 2, do dnia 20 maja (wtorek) 2014r., do godz. 12:00. Oferty zostaną otwarte niezwłocznie po upływie terminu wskazanego powyżej.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w 1 egzemplarzu. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i zszyte.

Kompletna oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie, w formie papierowej. Koperta musi zostać opatrzona pieczątką lub pełną nazwą firmy i adresem Oferenta oraz posiadać następujące oznaczenie: „Oferta na zakup OLEJU NAPĘDOWEGO B100”.

OFERTA KOMPLETNA POWINNA ZAWIERAĆ:

1. Poświadczone przez Oferenta za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów: odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji, umowa spółki w przypadku spółki cywilnej, zaświadczenia o nie zaleganiu z opłatami na rzecz ZUS i US – dokumenty te nie mogą być starsze niż 3 miesiące; decyzji o nadaniu NIP, decyzji o nadaniu REGON, Koncesji, dokumentów potwierdzających posiadanie własnego składu podatkowego na terenie Polski (wraz z numerem akcyzowym składu) lub dokumentu potwierdzającego prawo do odbioru wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym innym niż przez siebie prowadzony (wraz ze wskazaniem numeru akcyzowego tego składu);
2. stosowne pełnomocnictwa do reprezentacji Oferenta w ramach prowadzonego postępowania;
3. zatwierdzony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zapytania, określony w zaproszeniu do składania ofert;
4. dane kontaktowe Oferenta (imię, nazwisko osoby odpowiedzialnej, numer telefonu, e-mail);
5. Ilość OLEJU NAPĘDOWEGO B100 jaką zainteresowany jest Oferent, proponowaną cenę zakupu w postaci formuły cenowej, warunki dostawy/odbioru produktu oraz proponowane warunki płatności.

oraz:

6. Oświadczenia Oferenta, iż:
 a) akceptuje treść i spełnia wymogi „Zaproszenia do składania ofert na zakup OLEJU NAPĘDOWEGO B100”;
 b) Sprzedaż i przemieszczenie OLEJU NAPĘDOWEGO B100 nastąpi między składami podatkowymi tylko i wyłącznie na terytorium Polski w procedurze zawieszonego poboru akcyzy z dokumentem e-AD w ramach sytemu EMCS - zabezpieczenie akcyzowe dla potrzeb przemieszczenia do składu podatkowego złoży Sprzedający.

 c) firma, którą reprezentuje nie jest niewypłacalna, poddana zajęciu, bankructwu lub likwidacji, jej sprawy nie są objęte zarządem komisarycznym lub sadowym, jej działalność gospodarcza nie została zawieszona ani nie jest objęta postępowaniem prawnym z tytułów wymienionych poprzednio;
 d) firma nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub uzyskała przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności oraz nie posiada zobowiązań przeterminowanych wobec swoich dostawców, pracowników i podwykonawców;
 e) Oferent, ani jego wspólnik lub urzędujący członek organu zarządzającego nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7. oświadczenie Oferenta, że w prowadzeniu swojej działalności nie dopuszcza się zasad nieuczciwej konkurencji, nie działa sprzecznie z prawem lub dobrymi obyczajami, które zagrażają lub naruszają interesy innych Oferentów lub Zapraszającego;
8. oświadczenie Oferenta o zobowiązaniu do wykonywania przedmiotu zapytania ofertowego starannie i z poczuciem odpowiedzialności za skutki swojego działania oraz stosowania jednolitych standardów w ocenach etycznego postępowania swoich pracowników i osób trzecich), poszanowania praw człowieka, przestrzegania praw pracowniczych oraz poszanowania środowiska naturalnego.
9. Oświadczenie Oferenta, że w procesie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego stosować będzie technologie przyjazne środowisku i promować będzie najwyższe standardy ochrony środowiska.
10. Inne dokumenty i informacje, które uważają Państwo za istotny lub niezbędny element oferty.

Termin ważności złożonej oferty wynosi 90 dni od daty jej złożenia.

Brak któregokolwiek z ww. wymaganych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

PODSTAWOWE KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

najwyższa cena w PLN/tonę wyliczona na podstawie zaproponowanej formuły cenowej;

w przypadku zbliżonego poziomu cenowego preferowana będzie formuła cenowa na bazie notowań „Platt”s FAME-10 (NON-RED) Barges FOB ARA basis Rotterdam high” z okresem wyceny z tygodnia odbioru/wysyłki produktu;

porównanie cen ofertowych w PLN/tonę nastąpi na podstawie notowań Platt’s i średnich kursów walut opublikowanych przez NBP w tygodniu 19-23.05.2014r.

Wybrani do dalszego procesu postępowania Oferenci zostaną poinformowani o tym fakcie do dnia 26 maja do godziny 14.00.

Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia procesu wyboru kontrahenta bez podania przyczyny, zamknięcia procesu bez wyboru kontrahenta oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami do chwili podpisania dokumentu umowy. Wybór oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Grupa LOTOS S.A. zastrzega sobie ponadto możliwość wprowadzenia kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu zapytania ofertowego.

Gdańsk, dnia 08.05.2014 

Załącznik nr 1.

Wymagania jakościowe dla Oleju Napędowego B100 – Estru metylowego stanowiącego samoistne paliwo stosowanego w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także maszynach nieporuszających się po drogach wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym przystosowane do spalania tego biopaliwa ciekłego:

Właściwość

Jednostka

Zakresy

minimum

maksimum

Zawartość estru metylowego kwasów tłuszczowych (FAME)

% (m/m)

96,5

-

Gęstość w temperaturze 15 °C

kg/m3

860

900

Lepkość w temperaturze 40 °C

mm2/s

3,50

5,00

Temperatura zapłonu

°C

101

-

Zawartość siarki

mg/kg

-

10,0

Pozostałość po koksowaniu (z 10 % pozostałości destylacyjnej)

% (m/m)

-

0,30

Liczba cetanowa

 

51,0

-

Zawartość popiołu siarczanowego

% (m/m)

-

0,02

Zawartość wody

mg/kg

-

500

Zawartość zanieczyszczeń stałych

mg/kg

-

24

Badanie działania korodującego na miedzi (3 h w temperaturze 50 °C)

stopień korozji

Stopień korozji 1

Stabilność oksydacyjna w temperaturze 110 °C

h

6,0

-

Liczba kwasowa

mg KOH/g

-

0,50

Liczba jodowa

g jodu/100g

-

120

Zawartość estru metylowego kwasu linolenowego

% (m/m)

-

12,0

Zawartość estrów metylowych kwasów polienowych (zawierających nie mniej niż cztery wiązania podwójne)

% (m/m)

-

1

Zawartość metanolu

% (m/m)

-

0,20

Zawartość monoacylogliceroli

% (m/m)

-

0,80

Zawartość diacylogliceroli

% (m/m)

-

0,20

Zawartość triacylogliceroli

% (m/m}

-

0,20

Zawartość wolnego glicerolu

% (m/m)

-

0,02

Zawartość ogólnego glicerolu

% (m/m)

-

0,25

Zawartość metali grupy I (Na + K)

mg/kg

-

5,0

Zawartość metali grupy II (Ca + Mg)

mg/kg

-

5,0

Zawartość fosforu

mg/kg

-

4,0

Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP)

°C

-

 

-101

 

1) Dla okresu przejściowego trwającego oraz od dnia 1 października do dnia 15 listopada oraz od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia.