Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

Header
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Uwaga! Wydłużono termin składania ofert (czytaj więcej w komunikacie).

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

W imieniu Rady Nadzorczej
Zarząd Grupy LOTOS S.A. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

zaprasza uprawnione podmioty do

złożenia oferty na przeprowadzenie badania jednostkowego
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A.
i sprawozdań finansowych wybranych spółek z Grupy Kapitałowej LOTOS
za lata 2018 – 2019

1) Przedmiot zamówienia:

a) przeprowadzenie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy LOTOS S.A. za lata 2018-2019 wraz ze sporządzeniem sprawozdania z badania oraz dokonanie przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych za lata 2018-2019 wraz ze sporządzeniem raportu z przeglądu,
b) przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych 14 kluczowych spółek (w tym 3 grup kapitałowych) z Grupy Kapitałowej LOTOS za lata 2018-2019 wraz ze sporządzeniem sprawozdania z badania,
c) przeprowadzenie procedur weryfikacyjnych dla potrzeb przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej LOTOS za lata 2018 – 2019,
d) dokonanie weryfikacji pakietów konsolidacyjnych przygotowanych przez spółki zależne Grupy LOTOS S.A. badane przez wiodącą firmę audytorską oraz pakietu konsolidacyjnego segmentu wydobywczego (Grupa Kapitałowa LOTOS Petrobaltic S.A., Grupa Kapitałowa LOTOS Upstream Sp. z o.o.) w okresie realizacji przedmiotu zamówienia,
e) przeprowadzenie badania sprawozdania regulacyjnego sporządzonego zgodnie z art. 44 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220) za lata 2018-2019 spółek: Grupa LOTOS S.A. oraz Energobaltic Sp. z o.o.

2) Termin, sposób i miejsce składania ofert: 29 marca 2018 roku do godziny 11.00; pocztą lub osobiście w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Grupa LOTOS S.A. – oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki”; adres: Dział Zakupów Korporacyjnych Grupa LOTOS S.A. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk. Oferty otrzymane po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

3) Informacje dodatkowe:

a) Szczegółowe Warunki Zamówienia (SWZ) są udostępniane w wersji elektronicznej od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na podstawie pisemnego wniosku skierowanego do Działu Zakupów Korporacyjnych (kontakt: WW_bieglyrewident@grupalotos.pl z oznaczeniem „Grupa LOTOS S.A. – oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki”),
b) Informacje o spółce oraz spółkach zależnych są dostępne na stronie internetowej www.lotos.pl,
c) Ewentualne pytania proszę kierować w formie pisemnej pocztą e-mail (WW_bieglyrewident@grupalotos.pl) do dnia 15 marca 2018 roku.

4) Warunki i oczekiwania wobec oferenta:
do składania ofert uprawnione są podmioty, w tym konsorcja, które łącznie spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym: są wpisane na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów i są uprawnione do badania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089), spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii w zakresie określonym w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz spełniają warunki w zakresie rotacji firmy audytorskiej oraz kluczowego biegłego rewidenta zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz posiadają wszelkie uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia w spółkach w Norwegii i na Litwie (w tym poprzez złożenie oferty wspólnej) zgodne z przepisami prawa obowiązującymi dla badających sprawozdania finansowe wedle prawa obowiązującego w kraju siedziby wymienionych spółek;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym zapewnią (w tym poprzez złożenie oferty wspólnej) wykonanie przedmiotu zamówienia w spółkach poza terytorium Polski zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi te podmioty;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;
d) posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firm audytorskich z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.

Oferta w szczególności powinna zawierać:

a) informację o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzenia działalności,
b) informację o liczbie aktualnie zatrudnionych biegłych rewidentów,
c) oświadczenie firmy audytorskiej o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69 – 73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089) oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,
d) oświadczenie firmy audytorskiej o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi prawidłowe wykonanie, przedmiotu zamówienia, w tym zapewnienie samodzielnego, bądź poprzez innego członka sieci firmy audytorskiej lub na podstawie oferty wspólnej wykonania przedmiotu zamówienia dotyczącego podmiotów w Norwegii i na Litwie zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi te podmioty,
e) cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia,
f) wskazanie metod badania sprawozdań finansowych.

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz wymogi w zakresie składanej oferty zostały określone w SWZ.

5) Data i miejsce otwarcia kopert: 29 marca 2018 roku, godz. 11:00, Gdańsk.

Zastrzega się prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

pdf Ogłoszenie w sprawie wyboru firmy audytorskiej