Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

Header
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Rada Nadzorcza Spółki Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji w Zarządzie Spółki Grupa LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji.

I. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu powinien spełniać łącznie następujące warunki formalne:

 1. posiadać tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny, lub uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów, tytuł równorzędny uzyskany za granicą,
 2. posiadać co najmniej 10-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek
 3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji  członka zarządu w spółkach kapitałowych z sektora ropy i gazu,
 4. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach zatrudniających średniorocznie powyżej 1000 osób,
 5. spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 6. Posiadać pełną zdolności do czynności prawnych,
 7. Brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych,
 8. Złożenie właściwemu Ministrowi oświadczenia lustracyjnego lub złożenie informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku), zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007, Nr 63, poz. 425, z późn. zm.).

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • Wykształcenie wyższe: prawnicze lub ekonomiczne lub techniczne lub
  z obszaru zarządzania,
 • Biegła znajomość języka angielskiego; część rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przeprowadzona w języku angielskim. 

II. Kandydat na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji powinien spełniać łącznie następujące warunki formalne:

 1. posiadać tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny, lub uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów, tytuł równorzędny uzyskany za granicą,
 2. posiadać co najmniej 8-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach z sektora ropy i gazu,
 4. spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 5. Posiadać pełną zdolności do czynności prawnych,
 6. Brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych,
 7. Złożenie właściwemu Ministrowi oświadczenia lustracyjnego lub złożenie informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku), zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007, Nr 63, poz. 425, z późn. zm.).

Dodatkowymi atutami będą:

 • Wykształcenie wyższe: techniczne lub z obszaru zarządzania produkcją,
 • Biegła znajomość języka angielskiego; część rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przeprowadzona w języku angielskim.

III. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

 1. List motywacyjny, zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 2. Życiorys zawodowy (z podaniem adresu korespondencyjnego, e-mailowego, numeru telefonu komórkowego) zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej.

 3. Aktualne zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD).

 4. Kopie następujących dokumentów:
  a)    dowodu tożsamości;
  b)    dyplomu ukończenia wyższej uczelni;
  c)    świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisów z KRS bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy;

 5. Oświadczenie kandydata o:
  a)    stażu pracy przy czym przez staż pracy należy rozumieć okresy zatrudnienia bez względu na jego podstawę w szczególności zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umów cywilnoprawnych oraz okresy prowadzenia działalności gospodarczej indywidualnej bądź w formie spółki cywilnej, spółek osobowych oraz okresy pełnienia funkcji w organach zarządczych osób prawnych krajowych lub zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą;
  b)    doświadczeniu na stanowiskach kierowniczych;
  c)    doświadczeniu w pełnieniu funkcji  członka zarządu w spółkach kapitałowych z sektora ropy i gazu (w przypadku ubiegania się o stanowisko Prezesa Zarządu);
  d)    korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych;
  e)    niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
  f)     braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi;
  g)    braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska, o które kandydat się ubiega;
  h)    złożeniu właściwemu Ministrowi oświadczenia lustracyjnego lub oświadczenia o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku),
  złożone na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 6. Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności kandydata.

 1. Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „poufne” lub zobowiązanie do poddania się procedurze sprawdzającej w tym zakresie.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata przekazane wraz ze zgłoszeniem dołącza się w oryginałach lub odpisach. Dokumenty mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Informacje o Grupie LOTOS S.A. dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.lotos.pl

Pisemne zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami powinny zostać doręczone na adres: siedziby Spółki: Grupa LOTOS S.A., Biuro Zarządu, ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko … (wpisać nazwę stanowiska, którego postępowanie dotyczy) w Grupie LOTOS S.A.”. Zgłoszenia nie spełniające tego wymogu mogą nie podlegać rozpatrzeniu.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 5 stycznia 2017 roku o godz. 15.00 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki w Gdańsku, przy ul. Elbląskiej 135).

Zgłoszenia kandydatów złożone lub doręczone po terminie oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, nie będą podlegać rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Dopuszcza się kandydowanie w jednym zgłoszeniu na więcej niż jedno stanowisko.
Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 9 stycznia 2017 roku.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą od dnia 11 stycznia 2017 r. w Biurze Spółki w Warszawie, przy Placu Bankowym 1. O terminie przeprowadzenia rozmowy kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata. Niestawienie się kandydata we wskazanym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu.

Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych będą następujące zagadnienia:

 1. wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz funkcjonowania grup kapitałowych, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
 4. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w Spółce,
 5. kierunki strategii rozwoju grupy kapitałowej Spółki zaprezentowane przez kandydata.

Dodatkowo przedmiotem rozmowy z kandydatami na stanowisko:

 • Prezesa Zarządu będzie w szczególności ocena wiedzy w zakresie: analizy rynku i konkurencji, zasad i przepisów prawa pracy, planowania zadań i zasobów oraz audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa, 
 • Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji będzie w szczególności ocena wiedzy w zakresie organizowania procesów wytwórczych oraz zarządzania jakością,

Rada Nadzorcza Spółki pisemnie lub elektronicznie powiadomi kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci którzy zostaną wybrani w postępowaniu kwalifikacyjnym zobowiązani będą między innymi do złożenia oświadczenia majątkowego zgodnie z postanowieniami Ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z późn. zm.

Kandydatowi, który nie został powołany na Członka Zarządu, wszystkie złożone dokumenty zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub przesyłką rejestrowaną.

Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Rada Nadzorcza Spółki Grupa LOTOS S.A. zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania konkursowego w odniesieniu do każdego z wymienionych stanowisk bez jego rozstrzygnięcia i bez podania przyczyny.

pdf Oświadczenie kandydata na członka zarządu