Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

Header
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

 

Rada Nadzorcza Spółki LOTOS Asfalt  Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu II  kadencji


Informujemy, że Rada Nadzorcza LOTOS Asfalt Sp. z o.o. wprowadziła zmiany w treści ogłoszenia w punkcie 7. oraz 9.

 1. Kandydat na funkcję Prezesa Zarządu Spółki musi spełniać łącznie następujące warunki:

a) posiadać wykształcenie wyższe techniczne lub prawnicze lub ekonomiczne lub odpowiednie wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b) posiadać co najmniej 10-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
e) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolności do czynności prawnych,
f) brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych,
g) znajomość między innymi: zagadnień odnoszących się do zarządzania spółkami handlowymi, finansów spółek handlowych i zagadnień branżowych;
h) odpowiednie dla stanowiska udokumentowane i potwierdzone doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów inwestycyjnych.
i) ponadto atutem będzie: znajomość języka angielskiego, dyplom MBA, stopień doktora lub ukończone studia podyplomowe w zakresie nauk technicznych lub zarządzania.

2. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę 
na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e) aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

3. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1. kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu kandydata dokumenty:

a) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z pkt 1lit. a);
b) dokumenty potwierdzające co najmniej 10-letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy zgodnie z pkt 1 lit. b);
c) dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy zgodnie z pkt 1 lit. c);
d) oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z pkt 1 lit. d);
e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z pkt 1 lit. e);
f) aktualne zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD) oraz oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi zgodnie z pkt 1 lit. f).

4. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 2 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu oświadczenie, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 2.

5. Oświadczenia, o których mowa w pkt 3 lub w pkt 4 kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 3 mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata - w takiej sytuacji kandydat, który spełnia wymogi formalne może być poproszony o przedstawienie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

6. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 3-4, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:

a) list motywacyjny (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego;
b) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;
c) kopię dowodu tożsamości.

7. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 4 grudnia 2017 roku o godzinie 9:00 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki). Zgłoszenia składa się w siedzibie Spółki, adres: LOTOS Asfalt  Sp. z o.o., Budynek CA1 pokój nr 1/07 ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk w zaklejonych kopertach z dopiskiem Rada Nadzorcza LOTOS Asfalt  Sp. z o.o. „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu w LOTOS Asfalt  Sp. z o.o.”.

8. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i merytoryczne zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

9. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą w dniu 11 grudnia 2017 roku w siedzibie Spółki. Każdy kandydat zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o godzinie i miejscu (nr sali) przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzją Rady Nadzorczej termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim może zostać zmieniony, w tym już po poinformowaniu kandydatów, co wymaga wówczas ustalenia z kandydatami innego wspólnego terminu odbycia rozmów kwalifikacyjnych. 

10. Tematyka zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej z każdym z kandydatów obejmować będą w szczególności:

a) wiedzę o przedmiocie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka, informacje o Spółce dostępne są dla kandydatów na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.lotosasfalt.pl/
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania grup kapitałowych oraz znajomości zasad nadzoru właścicielskiego.

11. Wyniki postępowania zostaną przekazane kandydatom telefonicznie lub elektronicznie na adres wskazany przez kandydata.

12. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn.