Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

Header
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Rada Nadzorcza Spółki LOTOS Asfalt  Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycyjnych

1. Kandydat musi spełniać łącznie następujące warunki:

a)  posiadać wykształcenie wyższe techniczne lub prawnicze lub ekonomiczne lub odpowiednie wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b)  posiadać co najmniej 10-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c)  posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach wyższego szczebla kierowniczego lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d)  spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,

e)  korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolności do czynności prawnych,

f)  brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych,

g)  znajomość między innymi: zagadnień odnoszących się do zarządzania spółkami prawa handlowego, finansów spółek prawa handlowego i zagadnień branżowych,

h)  odpowiednie dla stanowiska udokumentowane i potwierdzone doświadczenie w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi w tym: nakładami, harmonogramem, jakością i ryzykiem oraz znajomość planowania zadań i organizowania procesów inwestycyjnych,

i)   ponadto atutem będzie: znajomość języka angielskiego, dyplom MBA, stopień doktora lub ukończone studia podyplomowe w zakresie nauk technicznych lub zarządzania.


2. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a)  pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę 
na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b)  wchodzi w skład organu partii politycznej, reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c)  jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d)  pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

e)  aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.


3. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1. kandydat zobowiązany jest przedstawić w swoim zgłoszeniu dokumenty:

a)  dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z pkt 1. lit. a);

b)  dokumenty potwierdzające co najmniej 10 letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy zgodnie z pkt.1. lit. b);

c)  dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach wyższego szczebla kierowniczego lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy zgodnie z pkt 1. lit. c);

d)  oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego zgodnie z ust.  pkt 1. lit. d);

e)  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z pkt 1. lit. e);

f)  aktualne zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD) oraz oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi zgodnie z  pkt 1. lit. f).


4. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 2 kandydat zobowiązany jest przedstawić w swoim zgłoszeniu oświadczenie, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 2.


5. Oświadczenia kandydata, o których mowa w pkt 3 lub w pkt 4 kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 3 mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata - w takiej sytuacji kandydat, który spełnia wymogi formalne może być poproszony o przedstawienie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.


6. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 3-5, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:

a)  list motywacyjny (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego;

b)  życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;

c)  kopię dowodu tożsamości.


7. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 23.10.2017r. o godzinie 9:00 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki). Zgłoszenia składa się w siedzibie Spółki, adres: LOTOS Asfalt  Sp. z o.o., Budynek CA1 pokój nr 1/07 ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Rada Nadzorcza LOTOS Asfalt  Sp. z o.o. - Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycyjnych w LOTOS Asfalt  Sp. z o.o.”.


8. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną dopuszczeni do II etapu postępowania kwalifikacyjnego.


9. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą w dniu 26.10.2017r.w siedzibie Spółki. Każdy kandydat zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o godzinie i miejscu (nr. sali) przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.


10. Zakresy zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej obejmować będą w szczególności:

a)  wiedzę o przedmiocie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka (informacje o Spółce dostępne są dla kandydatów na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.lotosasfalt.pl/),

b)  znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

c)  znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania grup kapitałowych oraz znajomości zasad nadzoru właścicielskiego,

d)  wiedzę z zakresu zarządzania projektami inwestycyjnymi.


11. Wyniki postępowania zostaną przekazane kandydatom telefonicznie lub elektronicznie na adres wskazany przez kandydata.


12. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie bez podania przyczyn.