Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

Header
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8


Rada Nadzorcza Spółki Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa ds. Finansowych
w Zarządzie Spółki Grupa LOTOS S.A. X wspólnej kadencji.

1)  Kandydaci na ww. stanowisko muszą spełniać łącznie następujące warunki:

a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
e) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
f) nie być karanym, wykazać brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych,
g) złożyć właściwemu ministrowi oświadczenie lustracyjne lub złożyć informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku), zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów,
h) posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
i) posiadać znajomość języka obcego na poziomie umożliwiającym pracę w tym języku, preferowana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego;
j) posiadać umiejętności organizatorskie, komunikacyjne oraz pracy w złożonych zespołach menedżerskich.

2) Ponadto kandydaci powinni:

a) posiadać wiedzę w zakresie znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
b) posiadać wiedzę w zakresie znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, spółek publicznych oraz zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;
c) posiadać specjalistyczną wiedzę o działalności Spółki w zakresie funkcji, do sprawowania której kandydat aplikuje. 

3) Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e) aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

4) Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1 i 2 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu następujące dokumenty i oświadczenia:

a)  dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z pkt 1 lit. a);
b) dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia - w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia zgodnie z pkt 1 lit. b);
c) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zgodnie z pkt 1 lit. c);
d) oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z pkt 1 lit. d);
e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z pkt 1 lit. e);
f) aktualne zaświadczenie o niekaralności i oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych i karno-skarbowych przeciw kandydatowi zgodnie z pkt 1 lit. f);
g) oświadczenie kandydata o złożeniu właściwemu Ministrowi oświadczenia lustracyjnego lub oświadczenie o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku) zgodnie z pkt 1 lit. g);
h) dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i wiedzę, o których mowa w pkt 1 lit. h-j oraz w pkt 2 (np. rekomendacje, referencje, zaświadczenia o odbytych kursach, dyplomy ukończenia studiów/szkoleń, certyfikaty). 

5) Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 3 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu oświadczenie kandydata, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 3.

6) Oświadczenia kandydata, o których mowa w pkt 4 lub w pkt 5 kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 4 mogą być złożone w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata - w takiej sytuacji kandydat, który spełnia wymogi formalne może być poproszony o przedstawienie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

7) Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 4-6, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:

a) list motywacyjny (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego;
b) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;
c) kopię dowodu tożsamości (celem identyfikacji kandydata);
d) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji, o którą kandydat się ubiega.

Informacje o Grupie LOTOS S.A. dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.lotos.pl

Pisemne zgłoszenie kandydata wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinno zostać doręczone na adres: Grupa LOTOS S.A., Biuro Zarządu, ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa ds. Finansowych w Grupie LOTOS S.A.”.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 1 czerwca 2018 roku o godz. 15.00 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki w Gdańsku, przy ul. Elbląskiej 135).

Zgłoszenia kandydatów złożone lub doręczone po terminie lub zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 4 czerwca 2018 roku.

Kandydaci spełniający wymogi określone w ogłoszeniu zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą od dnia 6 czerwca 2018 r. w Biurze Spółki w Warszawie, przy Placu Bankowym 1. O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymogi zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata. Niestawienie się kandydata we wskazanym dniu, godzinie oraz miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu.

Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych będą następujące zagadnienia:

1) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, funkcjonowania grup kapitałowych oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
4) doświadczenie niezbędne do pełnienia funkcji członka zarządu w Spółce,
5) kierunki strategii rozwoju grupy kapitałowej Spółki zaprezentowane przez kandydata,
6) wiedza w zakresie finansów, rachunkowości, kontrolingu i sprawozdawczości.

Rada Nadzorcza Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu powiadomi kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydatowi, który nie został powołany na daną funkcję w Zarządzie Spółki w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub przesyłką rejestrowaną wszystkie złożone przez niego dokumenty.

Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza Spółki Grupa LOTOS S.A. zastrzega sobie prawo zmiany terminów wskazanych w niniejszym ogłoszeniu, o czym powiadomi kandydatów telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej.

Rada Nadzorcza Spółki Grupa LOTOS S.A. zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, bez wyłonienia kandydata na stanowisko, w każdym czasie i bez podania przyczyn.

pdf Ogłoszenie_Grupa LOTOS_Wiceprezes ds. Finansowych