Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

Header
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Rada Nadzorcza Spółki „LOTOS Asfalt” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członka Zarządu

 

1. Kandydat musi spełniać łącznie następujące warunki:

a) wykształcenie wyższe techniczne lub prawnicze lub ekonomiczne lub odpowiednie wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) co najmniej 10-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach wyższego szczebla kierowniczego lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego, określonych w szczególności w ustawie z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, ustawie z 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne oraz ustawie z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,

e) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolności do czynności prawnych,

f) brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych,

g) znajomość między innymi: zagadnień odnoszących się do zarządzania spółkami prawa handlowego, finansów spółek prawa handlowego i zagadnień branżowych,

h) odpowiednie dla stanowiska udokumentowane i potwierdzone doświadczenie w prowadzeniu inwestycji oraz w zakresie technicznym, technologicznym i produkcyjnym,

i) ponadto atutem będzie: znajomość języka angielskiego, dyplom MBA, stopień naukowy doktora lub wyższy lub ukończone studia podyplomowe w zakresie nauk technicznych, technologicznych lub produkcyjnych.

2. Z zastrzeżeniem pkt 1. lit. d) powyżej, Kandydatem nie może być ponadto osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę 
na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b) wchodzi w skład organu partii politycznej, reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

e) aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

3. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1. kandydat zobowiązany jest przedstawić w swoim zgłoszeniu następujące dokumenty:

a) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z pkt 1. lit. a);

b) dokumenty potwierdzające co najmniej 10-letni okres zatrudnienia zgodnie z pkt.1. lit. b);

c) dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach wyższego szczebla kierowniczego lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek zgodnie z pkt 1. lit. c);

d) oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom
i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego zgodnie z ust.  pkt 1. lit. d);

e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z pkt 1. lit. e);

f) aktualne zaświadczenie o niekaralności, z uwzględnieniem zakresu określonego w pkt 1. lit. d)   (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD) oraz oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi zgodnie z  pkt 1. lit. f).

4. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 2 kandydat zobowiązany jest przedstawić w swoim zgłoszeniu oświadczenie, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 2.

5. Oświadczenia kandydata, o których mowa w pkt 3 lub w pkt 4 kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 3 mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata - w takiej sytuacji kandydat, który spełnia wymogi formalne może być poproszony o przedstawienie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

6. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 3-5, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:

a) list motywacyjny (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego;

b) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej.

7. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 17.08.2018 r. o godzinie 10:00 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki). Zgłoszenia składa się w siedzibie Spółki, adres: „LOTOS Asfalt” Sp. z o.o., Budynek CA3 pokój nr 1.18 ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk w zaklejonych kopertach z dopiskiem Rada Nadzorcza „LOTOS Asfalt” Sp. z o.o. - Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu w „LOTOS Asfalt” Sp. z o.o..

8. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne, zgodnie z pkt 1. – 6., zostaną dopuszczeni do II etapu postępowania kwalifikacyjnego.

9. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą w dniach 22-23.08.2018 r. w siedzibie Spółki. Każdy kandydat zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o godzinie i miejscu (nr sali) przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Spółka zastrzega, że termin określony powyżej może ulec zmianie, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10. Zakresy zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej obejmować będą w szczególności:

a) wiedzę o przedmiocie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka (informacje o Spółce dostępne są dla kandydatów na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.lotosasfalt.pl/),

b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

c) znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania grup kapitałowych oraz znajomości zasad nadzoru właścicielskiego,

d) wiedzę z zakresu prowadzenia inwestycji oraz w zakresie technicznym, technologicznym
i produkcyjnym.

11. Wyniki postępowania zostaną przekazane kandydatom telefonicznie lub elektronicznie na adres wskazany przez kandydata.

12. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie bez podania przyczyn.

***

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez „LOTOS Asfalt” Sp. z o.o.
w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym
na funkcję Członka Zarządu spółki „LOTOS Asfalt” Sp. z o.o. II kadencji

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kandydata na potrzeby przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członka Zarządu spółki „LOTOS Asfalt” Sp. z o.o. jest „LOTOS Asfalt” Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email odo@lotosasfalt.pl, telefonicznie pod numerem 58 308 72 39 lub na adres wskazany powyżej.
 2. Zebrane dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członka Zarządu spółki „LOTOS Asfalt” Sp. z o.o. II kadencji.
 3. Podstawą prawną przetwarzania w stosunku do danych osobowych Kandydata wymienionych w zgłoszeniu Kandydata do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażenie zgody, o którym mowa w art. 6 ust. 1
  lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Dane będą przetwarzane przez czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, a po jego zakończeniu
  w stosunku do Kandydatów, którzy nie zostali wybrani przez Radę Nadzorczą „LOTOS Asfalt” Sp. z o.o. zostaną odesłane listem poleconym na adres wskazany przez Kandydata.
 5. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z „LOTOS Asfalt” Sp. z o.o. (dane kontaktowe wskazane w pkt 1).
 7. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

 

 

 

pdf Klauzula informacyjna do ogłoszenia_Członek Zarządu_LOTOS Asfalt.pdf
pdf Ogłoszenie_Członek Zarządu_LOTOS Asfalt.pdf