Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

Header
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Stypendium im. George’a H. W. Busha, 41. Prezydenta Stanów Zjednoczonych w The Bush School of Government & Public Service, Texas A&M University, College Station, USA


Dla uczczenia 100.  rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz nadchodzącej 30. rocznicy upadku systemu komunistycznego w Polsce, który doprowadził do przywrócenia niepodległości, Grupa LOTOS S.A. postanowiła podziękować za zasługi w doprowadzeniu do upadku komunizmu 41. Prezydentowi Stanów Zjednoczonych George’owi H. W. Bushowi poprzez ustanowienie dwóch pełnych stypendiów na 2-letnich studiach: 

 • Master of International Affairs oraz
 • Master of Public Service and Administration

w The Bush School of Government & Public Service, Texas A&M University, College Station w Stanach Zjednoczonych.

Wybrany kandydat, dzięki udzielonemu stypendium, będzie miał okazję do pogłębiania wiedzy w ramach trzech obligatoryjnych modułów:

 • Bezpieczeństwo energetyczne (Energy security),
 • Dyplomacja (Diplomacy),
 • Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych (US Foreign Policy).

Stypendium ufundowane przez Grupę LOTOS S.A. pokryje koszty nauki oraz utrzymania przez cały okres studiów. Jednocześnie Grupa LOTOS S.A., kierując się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu obowiązującymi w ramach Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A., pokryje w uzasadnionej części koszty pobytu w Stanach Zjednoczonych członków najbliższej rodziny każdego z wybranych kandydatów.

Przystępując do konkursu kandydaci powinni uwzględnić poniższe wytyczne:

1. Prosimy o przesłanie na adres: stypendialotos@grupalotos.pl  do dnia 20 stycznia 2019r. przygotowanej w języku angielskim aplikacji obejmującej:

 a) wiadomość mailową o treści sporządzonej według schematu:

„Ja, ……… (imię i nazwisko), …………… (adres e-mail), …………….(tel.) niniejszym składam aplikację w ramach prowadzonego przez Grupę LOTOS S.A. postępowania konkursowego o udzielenie stypendium dot. Master of International Affairs / Master of Public Service and Administration (do wyboru) i przedkładam w załączeniu:

 1. Życiorys,
 2. Certyfikat GRE/GMAT,
 3. Certyfikat TOLES/IELTS,
 4. Statement of Purpose – sporządzone na zasadach określonych w Ogłoszeniu,
 5. Prezentacja ww. Statement of Purpose.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach przekazanych przeze mnie do Grupy LOTOS S.A. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu realizacji postepowania konkursowego o stypendium im. George’a H. W. Busha, 41. Prezydenta Stanów Zjednoczonych w The Bush School of Government & Public Service, Texas A&M University. Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie w/w danych do The Bush School of Government & Public Service Texas A&M University, College Station, Stany Zjednoczone, celem realizacji procedury konkursowej.”

b)  życiorys z wyszczególnieniem kierunku (lub kierunków) ukończonych studiów oraz uzyskanych kwalifikacji, doświadczenia zawodowego oraz działalności społecznej;

c) certyfikat testu GRE lub GMAT oraz certyfikat testu TOEFL lub IELTS (w przypadku nieposiadania wyników tych testów, prosimy o przesłanie informacji o terminie, w którym kandydat przystąpi do testu i uzyska jego wynik; w takim przypadku Grupa LOTOS S.A. dopuszcza możliwość warunkowego uzyskania stypendium, o ile wyniki w/w testów będą pozytywne i przesłane nie później niż do dnia 28 lutego 2019 roku; w przypadku niemożności uzyskania wyników w/w testów w terminie do dnia 28 lutego 2019 roku prosimy o przesłanie informacji o terminie, w którym kandydat jest w stanie uzyskać stosowne wyniki – w odpowiedzi Grupa LOTOS S.A. poinformuje o ewentualnej dopuszczalności przedłużenia terminu składania certyfikatów);

d) „Statement of Purpose” (maksymalnie 750 słów) w postaci pisemnego opracowania zawierającego charakterystykę, zdaniem kandydata, jednej z bolączek życia społecznego lub gospodarczego w Polsce, której rozwiązanie przyniosłoby największe korzyści dla Polski, w tym wyjaśnienie, jaki byłby największy pozytywny efekt dla Polski dzięki rozwiązaniu zidentyfikowanej przez kandydata bolączki - zaprezentowanie idealizmu wartości z pragmatyzmem działania.

„Statement of Purpose” powinien składać się z dwóch części:
     i. opis wybranej bolączki, wraz z uzasadnieniem, dlaczego została wybrana;
     ii. opis praktycznego rozwiązania w/w bolączki wraz z wynikającymi z tego korzyściami dla Polski.

Celem „Statement of Purpose” jest wykazanie spostrzegawczości życia społeczno-gospodarczego, umiejętności analitycznych oraz podejścia do pragmatycznego działania. Żaden temat „Statement of Purpose” nie będzie faworyzowany z racji profilu biznesowego Grupy LOTOS S.A. czy programu studiów The Bush School of Government & Public Service.

e) prezentację (w formacie Power Point) przedstawiająca w krótkiej, syntetycznej formie „Statement of Purpose” na maksymalnie 4 slajdach (nie licząc slajdu tytułowego) w celu wykazania się syntetycznymi umiejętnościami prezentacyjnymi.

2. Prosimy kandydatów, aby w treści przekazywanych załączników nie wskazywali swoich danych osobowych bądź kontaktowych, które to dane prosimy wskazać wyłącznie w treści składanej przez kandydatów wiadomości mailowej, o której mowa w pkt. 1 lit. a).

3. O wynikach kandydaci zostaną zawiadomieni drogą elektroniczną.

4. Grupa LOTOS S.A. zawrze z wybranymi kandydatami umowy stanowiące podstawę dla udzielenia stypendium, których postanowienia przewidywać będą m.in. obowiązek zatrudnienia w Grupie LOTOS S.A. po zakończeniu studiów przez określony w umowie okres z zastrzeżeniem zwrotu kwoty dofinansowania na wypadek przerwania studiów bądź podjęcia zatrudnienia u innego pracodawcy.

5. Zastrzegamy, że postępowanie konkursowe może być zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn.

6. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat programów studiów oraz zachęcamy do odwiedzenia strony: http://bush.tamu.edu/

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adres: stypendialotos@grupalotos.pl.

Jednocześnie prosimy, aby kandydaci uczestniczący w konkursie – do momentu otrzymania stosownej informacji z Grupy LOTOS S.A. – powstrzymali się od składania podań bezpośrednio do The Bush School of Government & Public Service, Texas A&M University, College Station w Stanach Zjednoczonych. Prosimy również nie kierować się terminami składania podań na oficjalnej stronie wskazanej uczelni, tylko zastosować się do powyższych terminów.


Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez Grupę LOTOS S.A. 
w związku z postępowaniem konkursowym o stypendium im. George’a H. W. Busha, 41. Prezydenta Stanów Zjednoczonych w The Bush School of Government & Public Service

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”), przekazanych Grupie LOTOS S.A. przez Kandydata na potrzeby przeprowadzenia postępowania konkursowego o stypendium im. George’a H. W. Busha, 41. Prezydenta Stanów Zjednoczonych w The Bush School of Government & Public Service jest Grupa LOTOS S.A. z siedzibą: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk.
 2. Zebrane dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego o stypendium im. George’a H. W. Busha, 41. Prezydenta Stanów Zjednoczonych w The Bush School of Government & Public Service.
 3. Podstawą prawną przetwarzania w stosunku do danych osobowych Kandydata wymienionych w zgłoszeniu Kandydata do udziału w postepowaniu konkursowym jest wyrażenie zgody, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO.
 4. Dane będą przetwarzane przez czas trwania postępowania konkursowego, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa. Dokumenty przesłane przez Kandydatów, którzy nie uzyskają stypendium, zawierające dane osobowe, zostaną usunięte.
 5. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym.
 8. Dane osobowe Kandydata nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 9. The Bush School of Government & Public Service obowiązana jest do stosowania postanowień dokumentu pt. EU-U.S. Privacy Shield Framework Principles, określającego zasady ochrony danych osobowych w relacjach między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi.