Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

 Rada Nadzorcza LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

1.   Kandydat na stanowisko członka Zarządu LOTOS Paliwa Sp. z o.o. musi spełniać łącznie następujące warunki:
a)  posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b)  posiadać co najmniej 8-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c)  posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d)  spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym zawarte w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000, Nr 94, poz. 1037 z późń. zm.) oraz nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
e)  korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
f)  atutem będzie: znajomość języka angielskiego, dyplom MBA, znajomość specyfiki branży, znajomość zagadnień odnoszących się do prowadzenia i zarządzania projektami marketingowymi.

2. Z zastrzeżeniem pkt 1 lit. d powyżej, kandydatem nie może ponadto być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c)  jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e) aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

3. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu kandydata:
a) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z pkt 1 lit. a;
b) dokumenty potwierdzające co najmniej 8-letni okres zatrudnienia zgodnie z pkt 1 lit. b;
c) dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek zgodnie z pkt 1 lit. c;
d) oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nienaruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z pkt 1 lit. d;
e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z pkt 1 lit. e;
f) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997, Nr 88, poz. 553 z późń. zm.) oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000, Nr 94, poz. 1037 z późń. zm.) zgodnie z pkt 1 lit. d.

4. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 2 kandydat zobowiązany jest przedstawić w swoim zgłoszeniu oświadczenie, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 2.

5. Oświadczenia kandydata, o których mowa pkt 3 lub w pkt 4 kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 3 mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata – w takiej sytuacji kandydat, który spełnia wymogi formalne może być poproszony o przedstawienie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

6.  Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt  3-5, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:
a)  list motywacyjny (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego;
b) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej.

7. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 13 września 2019 roku o godzinie 12:00 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki). Zgłoszenia składa się w siedzibie Spółki, adres: LOTOS Paliwa Sp. z o.o., Kancelaria Ogólna Spółki, Budynek CA2, pokój nr 8, ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Rada Nadzorcza LOTOS Paliwa Sp. z o.o. - Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Zarządu w LOTOS Paliwa Sp. z o.o.”.

8. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 16 września 2019 roku.

9. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

10. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą w dniach 18 – 25 września  2019 roku. w siedzibie Spółki. Każdy kandydat zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o godzinie i dokładnym miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzją Rady Nadzorczej termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim może zostać zmieniony, również po poinformowaniu kandydatów.

11. Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do rozmowy, będą proszeni o okazanie Radzie Nadzorczej dokumentu tożsamości, celem potwierdzenia tożsamości osoby przystępującej do rozmowy.

12. Tematyka zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej obejmować będzie w szczególności:
a)  wiedzę o przedmiocie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka (podstawowe informacje o Spółce są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.lotos.pl/159/grupa_kapitalowa/nasze_spolki/lotos_paliwa)
b)  znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
c)  znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania grup kapitałowych oraz znajomości zasad nadzoru właścicielskiego.

13.   Wyniki postępowania zostaną przekazane kandydatom telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez kandydata.

14. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

15.  Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn.

 

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko członka Zarządu Spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o. 

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”) zebranych w toku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu jest LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą:  ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk. Z LOTOS Paliwa można się skontaktować przez: adres e-mail: odo@lotospaliwa.pl, telefonicznie: 801 345 678, (58) 326 43 00 lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
 2. W LOTOS Paliwa został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail: iod@lotospaliwa.pl.
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu przez LOTOS Paliwa,
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  a) przepis prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w odniesieniu do zakresu danych określonego w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000, Nr 94, poz. 1037 z późń. zm.);
  b) prawnie uzasadniony interes LOTOS Paliwa, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zakresie danych zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej na potrzeby przeprowadzenia procesu bieżącej kwalifikacji na stanowisko członka Zarządu;
  c) zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO; jeżeli podane zostaną dodatkowe dane, których zakres nie wynika z przepisów prawa – zgoda na ich przetwarzanie zostanie wyrażona poprzez przesłanie aplikacji;
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do chwili zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie LOTOS Paliwa, w tym m.in.: obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji postępowania kwalifikacyjnego przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z LOTOS Paliwa i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu LOTOS Paliwa, ma Pani/Pan prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.
 8. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, każda osoba ma prawo wycofania zgody poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: natalia.proksza@lotospaliwa.pl.  
  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 9. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych w pozostałym zakresie jest dobrowolny. Bez podania obowiązkowych danych nie będzie możliwy udział w procesie kwalifikacji.