logo

Lista Zastosowań Zidentyfikowanych produktów Grupy LOTOS S.A., które zostały zarejestrowane przez Grupę LOTOS S.A. w 2010r. i kolejnych latach.

Zgodnie z art. 37(2) Rozporządzenia REACH każdy dalszy użytkownik ma prawo poinformować producenta, importera, dalszego użytkownika lub dystrybutora zaopatrującego go w tę substancję o zastosowaniach substancji w jej postaci własnej lub jako składnika preparatu, aby zastosowanie to stało się zastosowaniem zidentyfikowanym.

CONCAWE (the Oil Companies’ European Association for Environment, Health and Safety in Refining and Distribution), której Grupa LOTOS S.A. jest członkiem, przygotowała Listę Zastosowań Zidentyfikowanych dla substancji rafineryjnych. Zastosowania zostały przypisane do grup.  Podane zastosowania powinny objąć wszystkie typowe zastosowania substancji rafineryjnych.

Identified Uses of Petroleum Substances