logo

Spółka została przekształcona z Rafinerii Jasło i w obecnej formie prawnej funkcjonuje od 1996 roku. Historia działalności zakładu sięga 1888 roku.

W 2005 roku Grupa LOTOS nabyła od Nafty Polskiej S.A. 80,01 % akcji Rafinerii Jasło i stała się w stosunku do Spółki podmiotem dominującym. Natomiast w dniu 8 kwietnia 2011 roku,  po przeprowadzeniu procedury wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych Grupa LOTOS S.A. stała się jedynym akcjonariuszem Spółki, posiadającym 6 000 000 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego.
Od dnia 2 stycznia 2006 r. Spółka działała pod Firmą  LOTOS Jasło S.A.

W roku 2007 Spółka podjęła intensywne działania w celu włączenia gruntów, zlokalizowanych na terenie Jasła, do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO–PARK  Wisłosan.  Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną objęty został obszar o powierzchni  10,3196 ha. Część gruntów objętych strefą została  wykorzystana w związku z inwestycjami spółek Grupy Kapitałowej LOTOS.

Uwarunkowania ekonomiczne spowodowały zaprzestanie przerobu ropy naftowej  w Spółce od dnia 1 listopada 2008 r.  Po sprzedaży w 2011 r. znacznej części majątku produkcyjnego  Spółka zajmuje się wyłącznie świadczeniem usług na rzecz Spółek Grupy Kapitałowej LOTOS oraz innych podmiotów działających na terenach bezpośrednio sąsiadujących ze Spółką w zakresie dystrybucji mediów, gospodarki wodno-sciekowej, dzierżaw i  zarządzania infrastrukturą .

W dniu 18 kwietnia 2013 roku  Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę nazwy Spółki z dotychczasowej w brzmieniu  LOTOS Jasło  S.A. na nową  LOTOS Infrastruktura S.A.

W dniu 7 stycznia 2014 roku zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, dokonane w drodze emisji nowych akcji, zaoferowanych w ramach subskrypcji prywatnej Spółce LOTOS Terminale S.A. Aktualnie kapitał zakładowy wynosi 71.698.680,00 złotych. Po podwyższeniu kapitału, akcjonariat kształtuje się następująco:
- Grupa LOTOS S.A. – 6.000.000 akcji, tj. 66,95% kapitału zakładowego Spółki,
- LOTOS Terminale S.A. - 2.962.335 akcji, tj. 33,05 % kapitału zakładowego Spółki.

Realizując strategię Grupy Kapitałowej LOTOS, podjęto działania zmierzające do przejęcia od LOTOS Terminale działalności infrastrukturalnej. 28 stycznia 2014r. nabyto 99,9% udziałów w spółce RCEkoenergia, tworząc grupę kapitałową. Zakupiona spółka zajmuje się wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej, ciepła i gazu oraz gospodarką wodno-ściekową,   a tym samym wpisuje się w działalność infrastrukturalną.

LOTOS Infrastruktura świadczy  także usługi w zakresie magazynowania i dystrybucji paliw silnikowych oraz lekkiego oleju opałowego. W Spółce działa nowoczesny Terminal Paliw, zapewniający zoptymalizowane warunki obrotu paliwami.

Spółka dysponuje zbiornikami magazynowymi paliw, zmodernizowanymi i spełniającymi wymogi funkcjonowania baz magazynowo – dystrybucyjnych, o łącznej pojemności 90 000 m3.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania LOTOS Infrastruktura S.A.