logo

EFRA – Efektywna Rafinacja, czyli więcej produktów z każdej baryłki ropy

Projekt EFRA, czyli Efektywna Rafinacja to realizowana przez LOTOS inwestycja w instalację opóźnionego koksowania, umożliwiająca bardziej zaawansowany, głębszy przerób ropy naftowej. Dzięki instalacji EFRA ciężkie pozostałości procesu rafinacji będą mogły być przerobione na wysoko marżowe produkty takie jak olej napędowy i paliwo lotnicze, a jednocześnie ograniczone zostanie wytwarzanie produktów charakteryzujących się niskimi marżami takich jak asfalty oraz ciężkie oleje opałowe. 

EFRA to zespół nowoczesnych, powiązanych ze sobą precyzyjnie instalacji. Są to: Instalacja Opóźnionego Koksowania (DCU), Instalacja Produkcji Wodoru (HGU), Instalacja Hydroodsiarczania Benzyny z Koksowania (CNHT), Instalacja mycia LPG (LPGTU), Instalacja logistyki i magazynowania koksu (CS-LF) oraz Instalacja Destylacji Hydrowaxu (HVDU).

Dzięki instalacjom produkcyjnym Projektu EFRA rafineria w Gdańsku wyprodukuje rocznie do 900 tys. ton dodatkowych paliw, a ponadto 350 tys. ton koksu. Zgodnie z założeniami realizacja tego programu pozwoli podnieść modelową marżę rafineryjną o dodatkowe 2 USD na każdej baryłce przerobionej ropy. Spółka uzyska maksymalną elastyczność w zakresie optymalizowania produkcji w zależności od cen rynkowych surowców i produktów – od całkowitego zaniechania wytwarzania produktów ciężkich w okresie niskich marż, do produkowania znacznych ilości asfaltu, gdy zgłoszą się odbiorcy gotowi zapłacić atrakcyjną cenę.

ATUTY KONKURENCYJNE

Projekt EFRA to kontynuacja procesu technologicznego unowocześniania rafinerii. EFRA jest naturalnym zakończeniem technologicznego łańcucha przerobu ropy naftowej powstałego w ramach inwestycyjnego Programu 10+.

Prace przy budowie instalacji rozpoczną się jesienią 2015 roku, a zakończą niecałe trzy lata później.

EFRA gif

WYSOKA STOPA ZWROTU

Projekt EFRA jest atrakcyjny ekonomicznie, co potwierdzili inwestorzy, którzy wzięli udział w ofercie akcji Grupy LOTOS przeznaczonej na częściowe sfinansowanie tej inwestycji, instytucje finansowe, które zaangażowały się w jego kredytowanie oraz większościowy akcjonariusz Grupy LOTOS – Skarb Państwa, który objął akcje nowej emisji.

Główne parametry inwestycji potwierdzają, że: średnia marża EBIT realizowana na Projekcie wyniesie ok. 50%; średnie roczne przepływy operacyjne w okresie 2018-2030 wyniosą ok. 750 mln złotych; program osiągnie atrakcyjną stopę zwrotu - IRR ponad 20%. We wszystkich wariantach rynkowych założeń, realizacja Programu zapewnia dodatnią, wysoką stopę zwrotu, powyżej przyjętej stopy dyskontowej.

Inwestycja będzie realizowana w oparciu o sprawdzone rozwiązania renomowanych licencjodawców procesów technologicznych, a zastosowane nowatorskie techniki (np. zhermetyzowanego odbioru koksu) przyczynią się do dalszej minimalizacji wpływu oddziaływania rafinerii na środowisko poprzez wyraźnie mniejszą emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

BEZPIECZNE FINANSOWANIE

Wartość całej inwestycji to 2,3 mld złotych. W celu częściowego sfinansowania projektu Grupa LOTOS SA przeprowadziła pod koniec 2014 roku z sukcesem emisję akcji na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Pozyskała blisko 1 mld złotych. Skarb Państwa objął 53% emisji zawierając z Grupą LOTOS umowę wsparcia i angażując kwotę 530 mln złotych w realizację projektu EFRA. Poza środkami z emisji program sfinansowany będzie ze środków z kredytów i pożyczek oraz kapitału własnego Grupy Kapitałowej. Osiem instytucji finansowych - sześć banków oraz spółki PZU SA i PZU Życie SA udzieliło na projekt EFRA kredytu inwestycyjnego w wysokości 432 mln USD oraz kredytu obrotowego w kwocie do 300 mln złotych.