logo

Grupa LOTOS S.A. posiada koncesję na magazynowanie paliw ciekłych nr MPC/159/612/W/1/2006/ALK ze zm., wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2 listopada 2021 r., ważną do 31 grudnia 2030 r. Spółka dysponuje środkami prawnymi i organizacyjnymi oraz instalacjami umożliwiającymi świadczenie usług magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych na rzecz podmiotów trzecich, w zakresie zależnym od aktualnej dostępności aktywów logistycznych i przy uwzględnieniu konieczności zabezpieczenia własnego zapotrzebowania na przechowywanie i przeładunek paliw ciekłych.

Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, realizując obowiązek, o którym mowa w art. 4ba ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.), informuje, że w okresie od 1 października 2016 roku do 31 lipca 2022  roku nie świadczyła usług magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych na rzecz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, w tym obrotem z zagranicą paliwami ciekłymi, podmiotów przywożących ani odbiorców końcowych paliw ciekłych.

Szczegółowy wykaz w załączeniu:

Wykaz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, w tym z zagranicą paliwami ciekłymi, podmiotów przywożących i odbiorców końcowych paliw ciekłych, którym Grupa LOTOS S.A. świadczy usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych