logo

Jasło, dnia 26 kwietnia 2018 roku

 Ogłoszenie przetargu pisemnego nieograniczonego

LOTOS Infrastruktura S.A. z siedzibą w Jaśle (38-200) przy ul. 3 Maja 101, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000068125, o kapitale zakładowym w wysokości 71 698 680 PLN (wpłaconym w całości) będąca płatnikiem podatku VAT, zarejestrowana pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 685-000-49-73,

 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:

- prawa wieczystego użytkowania:

nieruchomości gruntowej obejmującej część działki o numerze ewidencyjnym 1062/206 o powierzchni 0,18 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Jaśle, V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr KS1J/00046878/1.

Nieruchomość położona jest w terenie ogrodzonym, chronionym. Na terenie obowiązuje system przepustkowy. Nabywca zobowiązany będzie do zawarcia umowy o partycypacji w kosztach utrzymania dróg oraz umowy na odbiór ścieków z wód opadowych.

- prawa własnościbudynku laboratorium

Jest to obiekt dwupiętrowy, w pełni podpiwniczony. Elewacja budynku wykonana jest tynkiem cementowo-wapiennym malowanym farbami fasadowymi. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, instalację wod-kan, centralne ogrzewanie oraz ciepłą wodę.

Powierzchnia zabudowy – 436,00 m²
Powierzchnia użytkowa  – 758,00 m²
Rok budowy  1923.

Cena wywoławcza wynosi 144 000,00 (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące  złotych netto). Sprzedaż nieruchomości nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości z podaniem ceny nabycia oraz wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj. 7200,00 zł do dnia 30 maja 2018 roku na konto: 83 1240 2337 1111 0000 3728 4929

Oferent zobowiązany jest przedstawić, na życzenie Komisji przetargowej, potwierdzoną przez bank kopię przelewu wpłaty wadium.

Pisemną ofertę, przez którą należy rozumieć deklarację zakupu przedmiotu przetargu, należy sporządzić na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia wraz z oświadczeniami i załącznikami tam wymienionymi.

W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1.Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej LOTOS Infrastruktura S.A.
2. Osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu.
3. Małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób o których mowa w pkt. 1-2.
4. Osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności prowadzącego przetarg.

Ofertę sporządzoną w sposób wskazany powyżej należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Przetarg - budynek laboratorium” w terminie do dnia 30 maja 2018 r. do godziny 14.00 w siedzibie LOTOS Infrastruktura S.A. w Jaśle, ul. 3-go Maja 101, Budynek Zarządu Spółki - sekretariat lub drogą pocztową, przy czym o dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby LOTOS Infrastruktura S.A. Oferta złożona po terminie wskazanym powyżej zostanie odrzucona i zwrócona oferentowi.

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 5 czerwca 2018 r. O rozstrzygnięciu przetargu uczestnicy przetargu zostaną poinformowani najpóźniej w dniu 7 czerwca 2018 r.

Bliższych informacji dotyczących przedmiotu przetargu można uzyskać  osobiście w siedzibie LOTOS infrastruktura S.A. w Jaśle, ul. 3-go Maja 101, lub telefonicznie pod numerem telefonu 13 4466 305, 13 4466 306, 13 4466 307.

W razie stwierdzenia, iż kilku oferentów zaproponowało tę samą cenę, LOTOS Infrastruktura S.A. przeprowadzi dodatkowy przetarg ustny w drodze publicznej licytacji w terminie przez siebie wskazanym a zakomunikowanym oferentom w formie mailowej.             

Oferent wygrywający przetarg zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli wygrywający przetarg nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, z zastrzeżeniem, iż ostateczny termin jej podpisania wskazuje się na 21 maja 2018r, LOTOS Infrastruktura S.A. odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wygrywający przetarg jest zobowiązany do dokonania wpłaty ceny nabycia (pomniejszonej
o wpłacone wadium) najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący. Miejscem podpisania umowy notarialnej sprzedaży będzie Miasto Jasło.

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą (nie dotyczy spółek cywilnych), do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy przedłożyć w LOTOS Infrastruktura S.A. pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

Wpłacone wadium:

1. podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu;
2. przepada na rzecz LOTOS Infrastruktura S.A. jeśli oferent, który wygra przetarg nie uiści ceny nabycia lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez LOTOS Infrastruktura S.A.;
3. w przypadku pozostałych oferentów zostanie ono zwrócone w terminie 7 dni od daty ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu.     

LOTOS Infrastruktura S.A. zastrzega, iż sprzedaż nieruchomości, nastąpi po uzyskaniu zgód właściwych organów korporacyjnych Spółki. Do tego czasu wszelkie pisma kierowane do oferentów, zaproszenia do dalszych negocjacji, udział w dodatkowej licytacji lub aukcji w tym złożenie w jej toku najwyższej oferty, nie mogą być uznawane za przyjęcie oferty przez LOTOS Infrastruktura S.A.

LOTOS Infrastruktura S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Formularz - wzór oferty (przetarg LOTOS Infrastruktura)