logo

info
Informacje ogólne

Szanując prawo do prywatności osób, które przekazały Grupie LOTOS S.A. swoje dane osobowe, w tym dane naszych kontrahentów i ich pracowników, informujemy, że pozyskane dane osobowe przetwarzane są zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo.

W celu zapewnienia transparentności realizowanych procesów przetwarzania danych osobowych, prezentujemy poniżej obowiązujące w Grupie LOTOS S.A. zasady ochrony danych osobowych, które ustanowione zostały zgodnie z RODO.

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez poszczególne spółki Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. znajdą Państwo tutaj: Nasze spółki - Grupa LOTOS S.A. (poprzez wybór konkretnej spółki, a następnie dedykowanej podstrony „Ochrona danych osobowych”).

czym jest RODO.png
Czym jest RODO?


RODO to inaczej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”).

Co daje RODO.png  
Co daje RODO?

RODO, osobie której dane dotyczą, zapewnia większą kontrolę nad jej danymi osobowymi oraz daje jej wiedzę o tym, co się z tymi danymi dzieje.

administrator.png
Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, przekazanych Grupie LOTOS S.A. jest Grupa LOTOS S.A. z siedzibą: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się w następujący sposób:

inspektor.png
Inspektor Ochrony Danych

Grupa LOTOS S.A. (jako administrator danych osobowych) wyznaczyła Pana Krzysztofa Jankowskiego do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania ich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, przysługujących im na mocy Rozporządzenia, poprzez adres e-mail: iod@grupalotos.pl lub pisemnie na adres: Grupa LOTOS S.A. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Inspektor Ochrony Danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą.

procesy
  Procesy pozyskiwania danych, cele ich przetwarzania oraz okres ich przechowywania

Grupa LOTOS S.A. w ramach swojej aktywności biznesowej
przetwarza dane osobowe w następujących celach:

Nazwa procesu

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przechowywania danych

Prawnie uzasadniony
interes (art. 6
ust. 1 lit. f RODO),

jeśli dotyczy

 

Współadministratorzy danych

 

Treść obowiązku informacyjnego

Zawieranie
i realizacja
umów z kontrahentami

Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy
z kontrahentem

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

(podjęcie działań w celu zawarcia i wykonywania Umowy)


art. 6 ust. 1 lit. c RODO

(wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Grupie LOTOS S.A. związanych m.in. z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości)


art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(prawnie uzasadniony interes Grupy LOTOS S.A.)

Dane przetwarzane są przez czas realizacji Umowy,
a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z Umową oraz przez czas zastrzeżony przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi
i przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.

 

Potrzeba kontaktu z pracownikami /współpracownikami kontrahentów w związku z działaniami podejmowanymi w celu zmierzającym do zawarcia umowy lub jej realizacji.

 

 

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przeznaczona
dla kontrahenta oraz osób reprezentujących kontrahenta 

 

Rozpatrywanie skarg, wniosków, reklamacji oraz ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(prawnie uzasadniony interes Grupy LOTOS S.A.)

Dane przetwarzane są przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z reklamacją/ skargą.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z ustaleniem, dochodzeniem i obroną roszczeń wynikających z umowy.

Prowadzenie rozliczeń, księgowości
i sprawozdaw-czości finansowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

(wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Grupie LOTOS S.A. związanych m.in. z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości)

Dane przetwarzane są przez czas zastrzeżony przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi i przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.

 

Wstęp na teren Grupy LOTOS S.A.

Prowadzenie kontroli wejścia/wyjścia oraz wjazdu/wyjazdu na teren Grupy LOTOS S.A. 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(prawnie uzasadniony interes Grupy LOTOS S.A.)

 

Dane przechowywane są przez 10 lat od ostatniego zarejestrowanego wejścia na teren Grupy LOTOS S.A. lub dłużej w przypadku nałożenia sankcji wynikających z wewnętrznych uregulowań Administratora.

Ochrona osób i mienia, kontrola produkcji oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Grupy LOTOS S.A., m.in. w związku z uwzględnieniem w wykazie przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

 

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przeznaczona

dla osób wchodzących na teren Grupy LOTOS S.A.

Monitoring na terenie Grupy LOTOS S.A. w celu zapewnienia bezpieczeństwa  osób przebywających na terenie Grupy LOTOS S.A. oraz ochrony osób
i mienia, kontrola produkcji
i zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Grupy LOTOS S.A. 

Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres maksymalnie 30 dni od momentu zarejestrowania nagrania, w przypadku danych wykorzystywanych do celów kontroli produkcji w okresie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia nagrania, z wyjątkiem sytuacji, gdy nagranie stanowi dowód w postępowaniu. 

Ochrona osób i mienia, kontrola produkcji oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Grupy LOTOS S.A. Obszar objęty monitoringiem wizyjnym to: teren zakładu produkcyjnego Grupy LOTOS S.A., w tym bramy wejściowe/ wjazdowe, wyznaczone budynki i pomieszczenia oraz parkingi.

Formularz kontaktowy

Kontakt
z interesantem
w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(prawnie uzasadniony interes Grupy LOTOS S.A.)

Dane wskazane w Formularzu kontaktowym przechowywane są przez okres 1 roku od momentu przesłania wiadomości.

Zapewnienie udzielenia odpowiedzi na wpływające zapytania od interesantów.

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przeznaczona

dla osób korzystających z formularza kontaktowego Grupy LOTOS S.A.

Rekrutacja pracowników

Prowadzenie procesów rekrutacyjnych
w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. oraz ocena kwalifikacji zawodowych kandydatów

 

art. 6 ust.1 lit a RODO

(zgoda pracownika pozyskiwana w przypadku przekazywania danych innych niż wskazane poniżej oraz przetwarzanie danych do prowadzonych w przyszłości procesów rekrutacyjnych)


art. 6 ust. 1 lit. c RODO

(wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na współadministratorach, wymaganych art. 221 Kodeksu pracy, w zakresie – imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia)

 

Oferty kandydatów biorących udział w danej rekrutacji, w tym dane osobowe tych kandydatów, którzy:


a)   wyrazili zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od momentu ich wprowadzenia do systemu za pomocą formularza aplikacyjnego lub do momentu wycofania zgody,


b)   nie wyrazili zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przechowywane nie dłużej niż do czasu zawarcia umowy o pracę z nowozatrudnionym pracownikiem, a po tym czasie niezwłocznie usuwane.

 

- Grupa LOTOS

- LOTOS-Air  BP Polska

- LOTOS Asfalt

- LOTOS Infrastruktura
- LOTOS Kolej

- LOTOS Lab 

- LOTOS Ochrona 

- LOTOS Oil  

- LOTOS Paliwa 

- LOTOS Petrobaltic 

- LOTOS Serwis 

- LOTOS Straż

- LOTOS Terminale 

- LOTOS Upstream 

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

przeznaczona dla osób biorących udział w procesie rekrutacyjnym organizowanym przez Grupę Kapitałową Grupy LOTOS S.A.

Organizacja praktyk
i staży

Prowadzenie procesów rekrutacyjnych
w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. i  ocena kwalifikacji zawodowych kandydatów

 

art. 6 ust.1 lit a RODO

(zgoda osoby, której dane dotyczą, pozyskiwana w przypadku przekazywania danych innych niż wskazane poniżej oraz przetwarzanie danych do prowadzonych w przyszłości procesów rekrutacyjnych)


art. 6 ust. 1 lit. c RODO

(wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na współadministratorach wymaganych art. 221 Kodeksu pracy) w zakresie – imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia)

 

Oferty kandydatów biorących udział w danej rekrutacji, w tym dane osobowe tych kandydatów, którzy:

a)   wyrazili zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od momentu ich wprowadzenia o systemu za pomocą formularza aplikacyjnego lub do momentu wycofania zgody,

b)   nie wyrazili zgody na udział
w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przechowywane nie dłużej niż do czasu rozpoczęcia stażu/praktyki, a po tym czasie niezwłocznie usuwane.

 

- Grupa LOTOS

- LOTOS-Air  BP Polska

- LOTOS Asfalt

- LOTOS Infrastruktura
- LOTOS Kolej

- LOTOS Lab 

- LOTOS Ochrona 

- LOTOS Oil  

- LOTOS Paliwa 

- LOTOS Petrobaltic 

- LOTOS Serwis 

- LOTOS Straż

- LOTOS Terminale 

- LOTOS Upstream 

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

przeznaczona dla osób uczestniczących w procesach rekrutacyjnych na staże i praktyki organizowane przez Grupę Kapitałową Grupy LOTOS S.A

Organizacja konkursów

Organizacja, przeprowadzenie Konkursu, w tym wyłonienie Laureatów
i wydanie nagrody oraz ewentualne rozpatrywanie reklamacji, dochodzenie lub odpieranie roszczeń z tego tytułu

art. 6 ust. 1 lit a RODO

(zgoda Uczestnika Konkursu)


art. 6 ust. 1 lit. c RODO

(wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Grupie LOTOS S.A., związanych z przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości.


art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(prawnie uzasadniony interes Grupy LOTOS S.A.)

Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a po ich realizacji przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń z tego tytułu oraz przez czas zastrzeżony przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi i przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej. W przypadku danych zebranych na podstawie zgody, nie dłużej niż do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Archiwizacja będącą realizacją prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, jak również na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przeznaczona dla Uczestników Konkursu, którego organizatorem jest Grupa LOTOS S.A.

Program
etyczny

Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego wywołanego zgłoszeniem naruszenia Kodeksu etyki

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(prawnie uzasadniony interes Grupy LOTOS S.A.)

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od momentu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

 

Zapewnienie przestrzegania w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. przyjętych norm postępowania w relacjach zawodowych, jak
i społecznych oraz archiwizacja będąca realizacją prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, jak również na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przeznaczona dla osób zgłaszających naruszenie Kodeksu Etyki Grupy Kapitałowej LOTOS oraz osób, których dotyczy zgłoszenie

Przeciwdziałanie nadużyciom

Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego wywołanego zgłoszeniem nadużycia

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

(wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Grupie LOTOS S.A. związanych zezgłoszeniem do organów ścigania zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa, zgodnie z art. 304 § 1 kodeksu postępowania karnego)


art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(prawnie uzasadniony interes Grupy LOTOS S.A.)

 

Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat od momentu zakończenia postępowania wyjaśniającego lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. W sprawach, w których potwierdzono wystąpienie nadużyć wyczerpujących znamiona przestępstw lub przestępstw skarbowych, z uwagi na obowiązujące okresy karalności tych czynów, dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat.

Zapobieganie nadużyciom, ochrona reputacji Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. oraz archiwizacja będąca realizacją prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, jak również na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przeznaczona dla osób zgłaszających nadużycie lub zdarzenie o charakterze nadużycia oraz osób, których dotyczy zgłoszenie 

Zakupy
- Platforma Zakupowa LOGINTRADE

Prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia niepublicznego
i ewentualnych dalszych działań zmierzających do zawarcia umowy

art. 6 ust. 1 lit b RODO

(podjęcie działań w celu zawarcia i wykonywania umowy w przypadku wyboru oferty)


art. 6 ust. 1 lit. c RODO

(wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na współadministratorze. związanych z m.in. z przepisów kodeksu cywilnego)


art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(prawnie uzasadniony interes  współadministratorów)

 

Dane przetwarzane będą przez czas trwania postępowania związanego z wyborem kontrahenta, a po jego zakończeniu przez czas obowiązywania umowy oraz prawnej możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu jej realizacji, roszczeń z tytułu uczestnictwa w postępowaniu zakupowym oraz przez okres umożliwiający zapobieganie oszustwom i nadużyciom, ale nie dłużej niż przez 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy lub od zakończenia postępowania zakupowego bez zawarcia umowy.

Transparentność działań i przekazywanie informacji o zwycięzcy procesu zakupowego do pozostałych uczestników biorących udział w danym postępowaniu oraz archiwizacja będąca realizacją prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, jak również na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z postępowania zakupowego.

- Grupa LOTOS

- LOTOS-Air  BP Polska

- LOTOS Asfalt

- LOTOS Infrastruktura
-LOTOS
Kolej

- LOTOS Lab 

- LOTOS Ochrona 

- LOTOS Oil  

- LOTOS Paliwa 

- LOTOS Petrobaltic 

- LOTOS Serwis 

- LOTOS Straż

- LOTOS Terminale 

- LOTOS Upstream 

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

przeznaczona dla osób biorących udział w procesach zakupowych organizowanych na platformie zakupowej Logintrade przez Grupę Kapitałową Grupy LOTOS S.A.

Udzielanie pełnomocnictw

Udzielenie pełnomocnictwa oraz jego obsługa

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

(wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Grupie LOTOS S.A.)


art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(prawnie uzasadniony interes Grupy LOTOS S.A.)

 

 

Archiwizacja będąca realizacją prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, jak również na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przeznaczona

dla pełnomocników Grupy LOTOS S.A.

Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Realizacja świadczeń
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Grupy LOTOS S.A. (ZFŚS)

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

(wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Grupie LOTOS S.A. związanych m.in. z przepisami Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994 r.)

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(prawnie uzasadniony interes Grupy LOTOS S.A.)

Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z przyznaniem świadczeń z ZFŚS oraz ustalenia ich wysokości, a po ich zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń z tym związanych oraz przez czas zastrzeżony przepisami prawa, w tym przepisami Kodeksu pracy, przepisami podatkowymi i przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej. Administrator dokonuje przeglądu ww. danych osobowych, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania i usuwa te dane, których dalsze przechowywanie jest zbędne do realizacji celów określonych powyżej.

Archiwizacja będąca realizacją prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, jak również na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przeznaczona

dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Grupy LOTOS S.A.

Obsługa akcjonariuszy

Prawidłowa realizacja zadań wynikających z obsługi podmiotów posiadających akcje Grupy LOTOS S.A.,
w tym przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. i umożliwienie
w nim uczestnictwa, sporządzenie
i udostępnienie na żądanie listy akcjonariuszy oraz ewentualna realizacja prawa do udziału
w zysku, jak też realizacja wymogów prawa spoczywającego na Grupie LOTOS S.A. jako spółce publicznej.

 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

(wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Grupie LOTOS S.A.

związanych m.in. z:

- art. 341 (księga akcyjna), art. 347 (podział zysku), art. 407 (lista akcjonariuszy), art. 429 (wniosek o udzielenie informacji) Kodeksu spółek handlowych,

- art. 70 pkt 3 (obowiązki informacyjne spółki publicznej) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,

- rozdziałem 2 (raport bieżący emitenta) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,

- art. 19 ust. 3 (obowiązek informacyjny emitenta) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE)

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(prawnie uzasadniony interes  Grupy LOTOS S.A.)

Dane osobowe:

- zawarte w księdze akcyjnej będą przetwarzane przez czas działalności biznesowej Grupy LOTOS S.A.;

- zawarte na listach akcjonariuszy oraz umożliwiające ewentualną realizację prawa do udziału w zysku, zawarte w listach obecności, dokumentach poświadczających prawo do reprezentacji, w tym pełnomocnictwach, umożliwiające nawiązanie kontaktu za pomocą poczty elektronicznej będą przechowywane przez okres 1 roku od daty walnego zgromadzenia;

- przetwarzane w związku z zaskarżeniem uchwały walnego zgromadzenia będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego w tym zakresie;

- wykorzystywane w celu rozpatrzenia zapytania lub reklamacji (z wyjątkiem danych koniecznych do wykazania następstwa prawnego w księdze akcyjnej) przetwarzane będą przez czas trwania postępowania wyjaśniającego,
a po jego zakończeniu przez okres maksymalnie 3 lat, aż do przedawnienia się potencjalnych roszczeń;

- przetwarzane w celu innym niż wymienione powyżej będą przetwarzane przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania przez Grupę LOTOS S.A. w związku z realizacją określonych celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązuje przepisy prawa.

Umożliwienie kontaktu
z akcjonariuszami, weryfikacja ich tożsamości oraz ewentualne dochodzenie lub odpieranie roszczeń.

 

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przeznaczona dla akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A. będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A.

Onboarding oraz pre-onboarding

Udostępnienie nowym oraz potencjalnym przyszłym pracownikom Grupy LOTOS S.A. możliwości korzystania z Platformy e-learningowej, związaną z tym rejestracją oraz uzyskaniem dostępu do szkoleń, które mają za zadanie wprowadzić w najważniejsze zagadnienia dotyczące charakteru i funkcjonowania organizacji.

art. 6 ust. 1 lit a RODO

(zgoda pracownika/potencjalnego przyszłego pracownika Grupy LOTOS S.A.)

Dane przetwarzane będą do momentu wycofania zgody udzielonej na ich przetwarzanie lub:


a)  w przypadku osób, z którymi zawarta zostanie umowa o pracę, dane przetwarzane będą przez okres jednego tygodnia od momentu nawiązania stosunku pracy,


b)  w przypadku osób, z którymi nie dojdzie do zawarcia umowy o pracę dane przetwarzane będą przez okres dwóch tygodni od daty pozyskania przez Grupę LOTOS S.A. informacji o wycofaniu się kandydata z procesu rekrutacyjnego.

W każdej z wymienionych sytuacji po upływie wskazanego czasu dane będą niezwłocznie usuwane.
    Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dla nowych oraz potencjalnych przyszłych pracowników Grupy LOTOS S.A. (onboarding oraz pre-onboarding)

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, wynikających z art. 15-22 RODO

Rozpatrywanie zgłoszeń osób, których dane dotyczą w zakresie realizacji przysługujących im praw wynikających z art. 15-22 RODO.

 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

(wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Grupie LOTOS S.A.
związanych m.in. z realizacją wymagań wynikających z art. 15-22 RODO),
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(prawnie uzasadniony interes Grupy LOTOS S.A.)

Dane przetwarzane będą przez okres 3 lat liczonych od dnia przekazania przez Grupę LOTOS S.A. odpowiedzi na otrzymane zgłoszenie. W przypadku kiedy Grupa LOTOS S.A. otrzymała od jednej osoby więcej wniosków dotyczących różnych przypadków, każde ze zgłoszeń traktowane jest indywidualnie, w związku z tym okres przetwarzania danych osobowych liczony jest dla każdego z otrzymanych zgłoszeń oddzielnie.   Rozpatrywanie zgłoszeń osób, których dane dotyczą w zakresie realizacji przysługujących im praw wynikających z art. 15-22 RODO.   Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przeznaczona dla osób, których dane dotyczą, realizujących prawa z art. 15-22 RODO

Przekazywanie Newslettera Grupy LOTOS S.A.

 

Przekazywanie subskrybowanego Newslettera Grupy LOTOS S.A. dla dziennikarzy

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(prawnie uzasadniony interes  Grupy LOTOS S.A.)

 

Dane osobowe przetwarzane będą do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera bądź też do zakończenia wydawania Newslettera przez Grupę LOTOS S.A.

 

Przekazywanie subskrybowanego Newslettera Grupy LOTOS S.A. dla dziennikarzy

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przeznaczona dla subskrybentów Newslettera Grupy LOTOS S.A. 

Przekazywanie
Subskrybowanego Newsletter’a Grupy LOTOS S.A. dla inwestorów i analityków
Przekazywanie
Subskrybowanego Newsletter’a Grupy LOTOS S.A. dla inwestorów i analityków
  Informacja na temat przetwarzania danych osobowych subskrybentów Newsletter’a Grupy LOTOS S.A. dla inwestorów i analityków