logo

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk. Z LOTOS Paliwa można się skontaktować poprzez: adres e-mail: odo@lotospaliwa.pl, telefonicznie: 801 345 678, 58 326 43 00 lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
  2. W LOTOS Paliwa został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail: iod@lotospaliwa.pl.
  3. Zebrane dane będą przetwarzane w celach przesyłania informacji dotyczących dziennych cen sprzedaży paliw na wskazany adres e-mail.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes LOTOS Paliwa, którym jest realizacja działań informacyjnych dotyczących zawartej umowy handlowej. Wskazana podstawa prawna wynika z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO).
  5. Dane mogą być przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie LOTOS Paliwa, w tym m.in.: obsługującym systemy informatyczne; przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z LOTOS Paliwa i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.
  6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia umowy handlowej, a w przypadku powstania roszczenia do czasu jego wygaśnięcia.
  7. Każdej osobie, której dane zebrano przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie w zakresie jakim podstawą prawną jest uzasadniony interes LOTOS Paliwa.
  8. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z LOTOS Paliwa lub z Inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane w pkt 1 i 2).
  9. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych osobowych, nie będzie możliwe przesyłanie informacji dotyczących dziennych cen sprzedaży paliw.