logo

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 
na potrzeby zawarcia umowy handlowej

 1.  Administratorem danych osobowych podanych przez Kontrahenta jest LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk. Z LOTOS Paliwa można się skontaktować poprzez: adres e-mail: odo@lotospaliwa.pltelefonicznie: 801 345 678, (58) 326 43 00 lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
 2. W LOTOS Paliwa został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail: iod@lotospaliwa.pl.
 3. Celem przetwarzania danych jest podjęcie działań dotyczących zawarcia umowy handlowej z Kontrahentem.
 4. Podstawą prawną przetwarzania w stosunku do zbieranych danych właścicieli lub współwłaścicieli podmiotu Kontrahenta jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO).
 5. Podstawą prawną przetwarzania w stosunku do danych przedstawicieli lub reprezentantów Kontrahenta innych niż osoby, o których mowa w ust. 4, jest prawnie uzasadniony interes LOTOS Paliwa, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, związany z realizacją działań dotyczących zawarcia umowy handlowej.
 6. Dane przetwarzane będą do czasu zawarcia umowy handlowej, a w przypadku jej zawarcia przez czas jej realizacji, a po jej zakończeniu przez czas związany wygaśnięciem roszczeń związanych z umową. W sytuacji gdy umowa nie zostanie zawarta, dane zostaną usunięte.
 7. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie LOTOS Paliwa, w tym obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby przygotowania umowy; przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z LOTOS Paliwa i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.
 8. Każda osoba ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania, jak również wyrażenia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes, o którym mowa w pkt. 5.
 9. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z LOTOS Paliwa lub z Inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane w pkt 1 i 2).
 10. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe podjęcie działań dotyczących zawarcia umowy handlowej.