logo

Deklaracja współpracy z kontrahentami

Misją Grupy Kapitałowej LOTOS jest innowacyjny i zrównoważony rozwój w obszarze:

zapewniający trwały wzrost wartości dla akcjonariuszy i osiąganie pełnej satysfakcji klienta oraz umożliwiający stałe doskonalenie i korzystanie z potencjału pracowników, realizowany 
w sposób:

W każdej sferze działalności kierujemy się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Przykładamy wagę do umacniania relacji z kluczowymi interesariuszami w sposób ukierunkowany są na:

Do celów naszej strategii społecznej odpowiedzialności należy zbudowanie trwałych więzi 
z klientami poprzez koncentrację na zrozumieniu ich potrzeb oraz zapewnienie im wysokiej jakości 
i bezpieczeństwa produktów. W sposób transparentny i profesjonalny dążymy do rozwoju
i doskonalenia współpracy z otoczeniem rynkowym, którego kluczowymi uczestnikami są nasi kontrahenci: krajowi i zagraniczni dostawcy, wykonawcy i podwykonawcy oraz odbiorcy produktów.

Zgodnie z wartościami społecznymi LOTOSU w relacjach rynkowych kierujemy się zasadami uczciwej konkurencji, otwartością na oczekiwania, docenianiem kapitału intelektualnego i kompetencji ludzi. Przewidujemy i uwzględniamy konsekwencje podejmowanych decyzji, a także odpowiedzialnie wypełniamy zobowiązania.

Cenimy partnerów biznesowych, którzy odnoszą się z szacunkiem do naszego systemu wartości, podobnie jakim my kierujemy się w relacjach z nimi. Jesteśmy przekonani, że tego rodzaju postawa wszystkim współpracującym stronom może przynosić długoterminowe korzyści, przyczyniając się do umacnia pozycji rynkowej, niezależnie od reprezentowanej branży i wielkości przedsiębiorstwa.

Stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności w całym łańcuchu dostaw ma szansę stać się naszą wspólną inwestycją w zrównoważony rozwój naszych firm oraz otoczenia, w jakim działamy.

We współpracy z kontrahentami Grupa Kapitałowa LOTOS kieruje się dbałością o odpowiedzialne postępowanie oraz transparentność procesów biznesowych.

Prowadząc działalność gospodarczą z poszanowaniem prawa oraz z poczuciem odpowiedzialności za skutki swojego działania Grupa Kapitałowa LOTOS:

 1. propaguje kulturę etyczną oraz dąży do jej ciągłego doskonalenia zarówno w relacjach wewnętrznych jak i we współpracy z partnerami biznesowymi;
 2. dba o przestrzeganie praw pracowniczych oraz zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 3. stara się ograniczać skalę negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko poprzez racjonalne wykorzystywanie surowców oraz stosowane przyjaznych środowisku rozwiązań technologicznych;
 4. dąży do integracji wartości społecznych;
 5. w relacjach biznesowych zachowuje obiektywizm i bezstronność starając się unikać konfliktu interesów oraz zapobiegać nadużyciom.

 

W Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS podejmujemy szereg działań mających na celu prowadzenie działalności gospodarczej w sposób odpowiedzialny oraz z poszanowaniem praw pracowników, społeczeństwa i środowiska naturalnego.

Dostawców traktujemy jako część naszego środowiska biznesowego i oczekujemy od nich, by spełniali te same standardy z zakresu zrównoważonego rozwoju, które spełnia GK Grupy LOTOS. Współpraca z dostawcami uwzględnia uniwersalne wartości korporacyjne, w oparciu o które podejmujemy nasze działania w zakresie standardów odpowiedzialnej współpracy z dostawcami.

Nasze oczekiwania wobec Dostawców dotyczą przestrzegania i poszanowania:

 1. obowiązujących przepisów prawa;
 2. zasad uczciwej konkurencji, antymonopolowych oraz zasad dotyczących unikania konfliktu interesów;
 3. praw pracowniczych;
 4. ochrony środowiska;
 5. przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony pracy;
 6. etyki prowadzonej działalności biznesowej;
 7. zakazu korupcji i łapówkarstwa.