logo

REACH to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr WE 1907/2006 dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę oraz w niektórych przypadkach udzielanie zezwoleń, ograniczenia handlu i stosowania niektórych chemikaliów.
REACH obowiązuje bezpośrednio wszystkie państwa członkowskie, bez potrzeby wprowadzania tych regulacji do prawodawstwa poszczególnych krajów. Rozporządzenie weszło w życie 1 czerwca 2007 i zastąpiło kilkadziesiąt dotychczas obowiązujących wspólnotowych aktów prawnych, zarówno rozporządzeń, jak i dyrektyw.

Rozporządzenie REACH zawiera:

Główne zasady REACH:

  1. brak rejestracji, brak obrotu (Art. 4a),
  2. zasada ostrożności (w przypadku wątpliwości co do zagrożeń ze strony substancji chemicznej, zawsze bierzemy pod uwagę najgorszy wariant),
  3. zastąp substancję niebezpieczną substancją bezpieczną (podlegamy procedurze udzielania zezwoleń lub stosujemy „zamiennik” – o ile istnieje).

Lista podstawowych definicji z Rozporządzenia nr 1907/2006 dostępna jest w pliku poniżej.

Uzupełnieniem REACH jest rozporządzenie CLP w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania.
Celem rozporządzenia CLP jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska, a także swobodnego przepływu substancji, mieszanin i wyrobów poprzez harmonizację kryteriów klasyfikacji substancji i mieszanin oraz zasad oznakowania i pakowania.

Oba te rozporządzenia nakładają na producentów i importerów chemikaliów odpowiedzialność za zrozumienie potencjalnych negatywnych skutków chemikaliów, zarządzanie ewentualnymi zagrożeniami związanymi z ich stosowaniem oraz przekazywanie tych informacji dotyczących bezpieczeństwa klientom i konsumentom.

Na przełomie września i października 2010 r. Grupa LOTOS zakończyła rejestrację substancji, a w grudniu 2010 r. zgłosiła klasyfikację substancji wprowadzanych do obrotu, lecz niepodlegających obowiązkowi rejestracji REACH.

W ramach rejestracji uzgodniono wspólną klasyfikację, zaproponowano oznakowanie oraz przedstawiono m.in. wyniki badań toksykologicznych, ekotoksykologicznych, fizykochemicznych i identyfikacyjnych.

Grupa LOTOS na bieżąco analizuje postęp procedur tworzenia tzw. List Kandydackich substancji SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy) i podejmuje wszelkie niezbędne działania celem wywiązania się z obowiązków nałożonych przez rozporządzenie REACH.

Żadna z substancji produkowanych i wprowadzanych do obrotu przez Grupę LOTOS nie znajduje się obecnie na opublikowanej przez Europejską Agencję Chemikaliów Liście Kandydackiej substancji SVHC i nie podlega procedurze udzielania zezwoleń.

Podstawowe definicje z Rozporządzenia REACH