Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania witryn Grupy LOTOS S.A. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Zobacz Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak można zarządzać plikami cookies za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Close

logo

Rada Nadzorcza Spółki LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. drugiej kadencji.

1.   Kandydat na funkcję Wiceprezesa  Zarządu Spółki musi spełniać łącznie następujące warunki:

a)  posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
b)  posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
c)  posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
d)  spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
e)  korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
f)  wykazać brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych;
g) posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
h) posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie zagadnień odnoszących się do zarządzania spółkami prawa handlowego;
i) posiadać znajomość języka obcego na poziomie umożliwiającym pracę w tym języku, preferowana znajomość języka angielskiego;
j)  posiadać umiejętności organizatorskie, komunikacyjne oraz posiadać doświadczenie w zakresie znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.

2.   Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a)  pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
b)  wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
c)  jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
d)  pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
e)  aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

3. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu kandydata:

a) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z pkt 1 lit. a);
b) dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia zgodnie z pkt 1 lit. b);
c)  dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek zgodnie z pkt 1 lit. c);
d) aktualne oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, w tym nienaruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych zgodnie z pkt 1 lit. d);
e) aktualne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z pkt 1 lit. e);
f) aktualne, nie starsze niż 30 dni  zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD), przy czym – w przypadku braku możliwości pozyskania zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego przed upływem terminu przyjmowania zgłoszeń z uwagi na ograniczenia  w funkcjonowaniu rejestru – dopuszcza się przedłożenie potwierdzenia złożenia wniosku w systemie e-KRK; celem wykazania spełnienia wymagania formalnego, o którym mowa w pkt 1 lit. f), kandydat powinien przedłożyć zaświadczenie nie później niż przed podjęciem uchwały w sprawie wyboru najlepszego kandydata;
g)  aktualne oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi zgodnie z pkt 1 lit. f);
h) aktualne oświadczenie lub dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i wiedzę, o których mowa w pkt 1 lit. g) – j) (np. rekomendacje, referencje, zaświadczenia o odbytych kursach, dyplomy ukończenia studiów/szkoleń, certyfikaty).

W przypadku dokumentów w języku obcym konieczne jest dostarczenie tłumaczenia podpisanego przez tłumacza przysięgłego.

4.  Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 2 kandydat zobowiązany jest przedstawić w swoim zgłoszeniu oświadczenie, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 2.

5. Oświadczenia kandydata, o których mowa pkt 3 lub w pkt 4 kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 3 mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata – w takiej sytuacji kandydat, który spełnia wymogi formalne ma przedstawić oryginały tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

6.  Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 3-5, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:

a)    list motywacyjny (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów
na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego;
b)    życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej.

7. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 14 maja 2021 r. o godzinie 12:00 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia). Zgłoszenia składa się na adres: Biuro Zarządu LOTOS Terminale S.A., ul. Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Rada Nadzorcza LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. - Postępowanie kwalifikacyjne na funkcję Wiceprezesa Zarządu LOTOS Biopaliwa Sp. z .o.o.”. Na kopercie NIE należy zamieszczać danych osobowych kandydata.

8. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

9. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą od dnia 17 maja 2021 r. w Czechowicach-Dziedzicach.

Rada Nadzorcza może postanowić o przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile takie środki techniczne umożliwią jednoczesną komunikację wszystkich osób uczestniczących
w rozmowie kwalifikacyjnej oraz co najmniej możliwość transmisji obrazu z udziałem kandydata. Każdy kandydat zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie i dokładnym miejscu lub sposobie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzją Rady Nadzorczej termin, o którym mowa w zdaniach poprzednich może zostać zmieniony, w tym już po poinformowaniu kandydatów. Niestawienie się kandydata we wskazanym dniu, godzinie oraz miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu.

10. Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do rozmowy, będą proszeni o okazanie Radzie Nadzorczej dokumentu tożsamości, celem potwierdzenia tożsamości osoby przystępującej do rozmowy. W przypadku, gdy rozmowa kwalifikacyjna będzie przeprowadzana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, kandydat może być poproszony o okazanie oryginałów dokumentów, o których mowa w pkt 5, w określonej formie, miejscu lub terminie.

11. Tematyka zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej obejmować będzie w szczególności:

a)    znajomość zagadnień niezbędnych do wykonywania funkcji Wiceprezesa Zarządu;
b)    znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
c)    znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania grup kapitałowych oraz znajomości zasad nadzoru właścicielskiego;
d)   wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka, informacje o Spółce dostępne są dla kandydatów na stronach internetowych oraz pod adresem: https://www.lotos.pl/381/poznaj_lotos/nasze_spolki/lotos_terminale

12. Wyniki postępowania zostaną przekazane kandydatom telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez kandydata.

13. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

14. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn.

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. drugiej kadencji

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”), przekazanych LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.
  przez kandydata na potrzeby przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Wiceprezesa Zarządu jest LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice. Z administratorem danych osobowych można się skontaktować pod nr telefonu 32 32 37 980.
 2. Zebrane dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.
 3. Podstawą prawną przetwarzania w stosunku do danych osobowych kandydata wymienionych w zgłoszeniu kandydata do udziału w postepowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażenie zgody,
  o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, jak też prawnie uzasadniony interes LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO dotyczący ewentualnego dochodzenia lub odpierania roszczeń związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym.
 4. Dane osobowe otrzymane od kandydata mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  1. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o., w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji postępowania, świadczących usługi archiwizacyjne, serwisowe,
  2. podmiotom świadczącym usługi na rzecz LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o., w tym firmom kurierskim i pocztowym (w związku z ewentualną korespondencją związaną
   z postępowaniem kwalifikacyjnym),

   przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.
 5. Dane będą przetwarzane przez czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa. Dokumenty przesłane przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani przez Radę Nadzorczą spółki LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o., zawierające dane osobowe zostaną zwrócone do rąk własnych
 6. za pokwitowaniem lub przesyłką rejestrowaną, względnie zniszczone, jeżeli wysłana przesyłka rejestrowa wróci o nadawcy jako nieodebrana.
 7. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególna sytuacją. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem ochrony danych.
 9. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 11. Dane osobowe kandydata nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.