Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania witryn Grupy LOTOS S.A. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Zobacz Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak można zarządzać plikami cookies za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Close

logo

Ogłoszenie w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko
Prezesa Zarządu oraz na stanowiska Wiceprezesów Zarządu
w Zarządzie Grupy LOTOS S.A. XI wspólnej kadencji

W związku z upływającym okresem trwania X wspólnej kadencji Zarządu Grupy LOTOS S.A., Rada Nadzorcza Spółki Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska:

w Zarządzie Grupy LOTOS S.A. XI wspólnej kadencji.

1. Kandydaci na powyższe stanowiska muszą spełniać łącznie następujące warunki:

a)  posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b)  posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c)  posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d)  spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
e)  korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
f)  nie być karanym, wykazać brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych,
g)  złożyć właściwemu organowi oświadczenie lustracyjne lub złożyć informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku), zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów,
h)  posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
i)  posiadać znajomość języka obcego na poziomie umożliwiającym pracę w tym języku, preferowana znajomość języka angielskiego,
j)  posiadać umiejętności organizatorskie, komunikacyjne oraz pracy w złożonych zespołach menedżerskich.

2. Ponadto kandydaci powinni:

a)    posiadać wiedzę w zakresie znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
b)    posiadać wiedzę w zakresie znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, spółek publicznych oraz zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
c)    posiadać specjalistyczną wiedzę o działalności Spółki w zakresie funkcji, do sprawowania której kandydat aplikuje.

3. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a)    pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b)    wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c)    jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d)    pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e)    prowadzi aktywność społeczną lub zarobkową, która rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

4. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1 i 2 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu następujące dokumenty i oświadczenia:

a)    dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z pkt 1 lit. a),
b)    dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia - w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia zgodnie z pkt 1 lit. b),
c)    dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zgodnie z pkt 1 lit. c),
d)    oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nienaruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z pkt 1 lit. d),
e)    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z pkt 1 lit. e),
f)     aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów) zaświadczenie o niekaralności i oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych i karno-skarbowych przeciw kandydatowi zgodnie z pkt 1 lit. f),
g)    oświadczenie kandydata o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku) zgodnie z pkt 1 lit. g),
h)    dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i wiedzę, o których mowa w pkt 1 lit. h-j oraz w pkt 2 (np. rekomendacje, referencje, zaświadczenia o odbytych kursach, dyplomy ukończenia studiów/szkoleń, certyfikaty).

5. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 3 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu oświadczenie kandydata, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 3.

6. Oświadczenia kandydata, o których mowa w pkt 4 lub w pkt 5 kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 4 mogą być złożone w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata - w takiej sytuacji kandydat, który spełnia wymogi formalne może być poproszony o przedstawienie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

7. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 4-6, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:

a)    list motywacyjny (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego,
b)    życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej,
c)     oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji, o którą kandydat się ubiega.

Informacje o Grupie LOTOS S.A. dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.lotos.pl

Pisemne zgłoszenie kandydata wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinno zostać doręczone na adres: Grupa LOTOS S.A., Biuro Zarządu, ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko (*dookreślić nazwę stanowiska, na które kandydat aplikuje)

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 21 maja 2021 roku o godz. 15.00 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki w Gdańsku, przy ul. Elbląskiej 135).

Zgłoszenia kandydatów złożone lub doręczone po terminie lub zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 24 maja 2021 roku.

Spośród kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu, zostaną wyłonieni kandydaci, którzy w ocenie Rady Nadzorczej najlepiej spełniają wymagania do wykonywania funkcji, na którą kandydat aplikuje.

Kandydaci spełniający wymogi określone w ogłoszeniu zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą od dnia 25 maja 2021 roku w Biurze Spółki w Warszawie, przy Placu Bankowym 1.

Rada Nadzorcza może postanowić o przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile środki techniczne umożliwią jednoczesną komunikację wszystkich osób uczestniczących w rozmowie kwalifikacyjnej oraz co najmniej możliwość transmisji obrazu z udziałem kandydata. O terminie, miejscu lub sposobie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymogi zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata. Niestawienie się kandydata we wskazanym dniu, godzinie oraz miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu.

Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych będą następujące zagadnienia:

a)    wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
b)    znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
c)    znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, funkcjonowania grup kapitałowych oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
d)    doświadczenie niezbędne do pełnienia stanowiska, na które kandydat aplikuje,
e)    kierunki strategii rozwoju grupy kapitałowej Spółki zaprezentowane przez kandydata.

Dodatkowo przedmiotem rozmów z kandydatami na stanowiska:

Kandydatowi, który nie został powołany na dane stanowisko, na które aplikował w ramach niniejszego postępowania kwalifikacyjnego, zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub przesyłką rejestrowaną wszystkie złożone przez niego dokumenty.

Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza Spółki Grupa LOTOS S.A. zastrzega sobie prawo zmiany terminów wskazanych w niniejszym ogłoszeniu, o czym powiadomi kandydatów telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej.

Rada Nadzorcza Spółki Grupa LOTOS S.A. zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, bez wyłonienia kandydata na dane stanowisko, w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Pełna lista zawierająca imiona i nazwiska kandydatów, ze względu na zastrzeżenia ochrony danych osobowych, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nie zostanie upubliczniona

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez Grupę LOTOS S.A.
w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym
na stanowisko Prezesa Zarządu
oraz na stanowiska Wiceprezesów Zarządu
w Zarządzie Grupy LOTOS S.A. XI wspólnej kadencji:

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”), przekazanych Grupie LOTOS S.A. przez Kandydata na potrzeby przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz na stanowiska Wiceprezesów Zarządu w Zarządzie Grupy LOTOS S.A. XI wspólnej kadencji jest Grupa LOTOS S.A. z siedzibą: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk.
 2. W Grupie LOTOS S.A. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail iod@grupalotos.pl lub pisemnie na adres Grupa LOTOS S.A. ul. Elbląska 135 80-718 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Zebrane dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz na stanowiska Wiceprezesów Zarządu w Zarządzie Grupy LOTOS S.A. XI wspólnej kadencji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania w stosunku do danych osobowych Kandydata wymienionych w zgłoszeniu Kandydata do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażenie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Grupie LOTOS S.A. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, jak też prawnie uzasadniony interes Grupy LOTOS S.A. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO dotyczący ewentualnego dochodzenia lub odpierania roszczeń związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym.
 5. Dane osobowe otrzymane od Kandydata mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  a)   podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Grupy LOTOS S.A., w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji postępowania, świadczących usługi archiwizacyjne, serwisowe,

  b)  podmiotom świadczącym usługi na rzecz Grupy LOTOS S.A., w tym firmom kurierskim i pocztowym (w związku z ewentualną korespondencją związaną z postępowaniem kwalifikacyjnym),

  przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Grupą LOTOS S.A. i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa. 6. Dane będą przetwarzane przez czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, a po jego zakończeniu w stosunku do Kandydatów, którzy nie zostali wybrani przez Radę Nadzorczą spółki Grupa LOTOS S.A. zostaną usunięte lub odesłane listem poleconym na adres wskazany przez Kandydata, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie nakazują ich dalszego przechowywania.
 7. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody spowoduje również brak procedowania aplikacji Kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.
 8. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególna sytuacją. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych.
 9. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 10. Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 11. Dane osobowe Kandydata nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.