Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania witryn Grupy LOTOS S.A. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Zobacz Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak można zarządzać plikami cookies za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Close

logo

 Ogłoszenie

Rada Nadzorcza Spółki SPV Petro Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
na funkcję Prezesa Zarządu Spółki SPV Petro Sp. z o.o. drugiej kadencji

1. Kandydat na funkcję Prezesa Zarządu Spółki musi spełniać łącznie następujące warunki:

a)  posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b)  posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c)  posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d)  spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
e)  korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
f)  nie być karanym oraz wykazać brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych,
g) posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
h) posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie zagadnień odnoszących się do zarządzania spółkami prawa handlowego,
i) posiadać znajomość języka obcego na poziomie umożliwiającym pracę w tym języku (preferowana znajomość języka angielskiego),
j) posiadać umiejętności organizatorskie, komunikacyjne oraz doświadczenie w zakresie znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

2. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a)  pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e) aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

3. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu kandydata:

a) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. a;
b) dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. b;
c) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o  zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS lub inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie, dotyczące pracy, zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. c;
d)  oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, w tym nienaruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. d;
e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. e;
f)  aktualne zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD), przy czym – w przypadku braku możliwości pozyskania zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego przed upływem terminu przyjmowania zgłoszeń z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu Rejestru – dopuszcza się przedłożenie potwierdzenia złożenia wniosku w systemie e-KRK; celem wykazania spełnienia wymagania formalnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. f, kandydat powinien przedłożyć zaświadczenie nie później niż przed podjęciem uchwały w sprawie wyboru najlepszego kandydata,
g) oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. f,
h) dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i wiedzę, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. g-j (np. rekomendacje, referencje, zaświadczenia o odbytych kursach, dyplomy ukończenia studiów/szkoleń, certyfikaty).

4. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 kandydat zobowiązany jest przedstawić w swoim zgłoszeniu oświadczenie, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 2.

5. Oświadczenia kandydata, o których mowa w ust. 3 lub 4 kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w ust. 3, mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata – w takiej sytuacji kandydat, który spełnia wymogi formalne przedstawi oryginały tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

6. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 3-5, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:

a)  list motywacyjny (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego;
b)  życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej.

7. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 26 lipca 2021 r. o godzinie 12:00 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki). Zgłoszenia składa się na adres: SPV Petro Sp. z o. o., ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Rada Nadzorcza SPV Petro Sp. z o.o. - Postępowanie kwalifikacyjne na funkcję Prezesa Zarządu SPV Petro Sp. z o.o.”. Na kopercie NIE należy zamieszczać danych osobowych kandydata.

8. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

9. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą od dnia 28 lipca 2021 r. w Gdańsku. Rada Nadzorcza może postanowić o przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile takie środki techniczne umożliwią jednoczesną komunikację wszystkich osób uczestniczących w rozmowie kwalifikacyjnej oraz co najmniej możliwość transmisji obrazu z udziałem kandydata. Każdy kandydat zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie i dokładnym miejscu lub sposobie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzją Rady Nadzorczej termin, o którym mowa w zdaniach poprzednich, może zostać zmieniony, w tym już po poinformowaniu kandydatów. Niestawienie się kandydata we wskazanym dniu, godzinie oraz miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu.

10. Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do rozmowy, będą proszeni o okazanie Radzie Nadzorczej dokumentu tożsamości, celem potwierdzenia tożsamości osoby przystępującej do rozmowy. W przypadku, gdy rozmowa kwalifikacyjna będzie przeprowadzana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, kandydat może być poproszony o okazanie oryginałów dokumentów, o których mowa w ust. 5, w określonej formie, miejscu lub terminie.

11. Tematyka zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej obejmować będzie w szczególności:

a)  znajomość zagadnień niezbędnych do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu,
b)  znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania grup kapitałowych oraz znajomości zasad nadzoru właścicielskiego,
d) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka, informacje o Spółce dostępne są dla kandydatów na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.lotos.pl/2993/poznaj_lotos/nasze_spolki/lotos_petrobaltic/grupa_kapitalowa_lotos_petrobaltic/spv_petro

12. Wyniki postępowania zostaną przekazane kandydatom telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez kandydata.

13. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

14. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn.

 Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez SPV Petro Sp. z o.o. w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na funkcję Prezesa Zarządu spółki SPV Petro Sp. z o.o. drugiej kadencji
 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”), przekazanych SPV Petro Sp. z o.o. przez kandydata na potrzeby przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu jest SPV Petro Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk.
 2. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu spółki SPV Petro Sp. z o.o.
 3. Podstawą prawną przetwarzania w stosunku do danych osobowych kandydata wymienionych w zgłoszeniu kandydata do udziału w postepowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażenie zgody, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na SPV Petro Sp. z o.o.  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, jak też prawnie uzasadniony interes SPV Petro Sp. z o.o. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO dotyczący ewentualnego dochodzenia lub odpierania roszczeń związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym.
 4. Dane osobowe otrzymane od kandydata mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  1. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie SPV Petro Sp. z o.o., w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji postępowania, świadczących usługi archiwizacyjne, serwisowe,
  2. podmiotom świadczącym usługi na rzecz SPV Petro Sp. z o.o., w tym firmom kurierskim i pocztowym (w związku z ewentualną korespondencją związaną z postępowaniem kwalifikacyjnym),

   przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z SPV Petro Sp. z o.o. i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.
 5. Dane będą przetwarzane przez czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa. Dokumenty przesłane przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani przez Radę Nadzorczą spółki SPV Petro Sp. z o.o., zawierające dane osobowe zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub przesyłką rejestrowaną, względnie zniszczone, jeżeli wysłana przesyłka rejestrowa wróci od nadawcy jako nieodebrana.
 6. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególna sytuacją. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem.
 8. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 10. Dane osobowe kandydata nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.