logo

Zysk operacyjny LOTOSU w II kwartale 2010 r. wyniósł 230,4 mln zł i był o 45,8% wyższy od wyniku wypracowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły w ww. okresie 4 747,1 mln zł, co oznacza wzrost o 37,7% rok do roku.

Ogólne

Zysk operacyjny LOTOSU w II kwartale 2010 r. wyniósł 230,4 mln zł i był o 45,8% wyższy od wyniku wypracowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły w ww. okresie 4 747,1 mln zł, co oznacza wzrost o 37,7% rok do roku.

W ujęciu kwartalnym EBIT wzrósł blisko dwuipółkrotnie, a przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 21,4%.  

Poza poprawą efektywności zarządzania – w szczególności pod kątem działalności rafineryjnej, jak również handlu i logistyki – na wynik operacyjny i sprzedaży pozytywny wpływ miały zjawiska makroekonomiczne, jakie wystąpiły w II kw. 2010. W tym czasie średni poziom notowań ropy Brent wyniósł 78,24 USD/bbl i wzrósł w stosunku do I kw. 2010 o 1,88 USD/bbl (2,5%) i o 19,11 USD/bbl (32,3%) w porównaniu z II kw. 2009. Wraz ze wzrostem cen surowca nastąpiło zwiększenie dyferencjału Brent/Ural do poziomu 1,32 USD/bbl. Dla porównania dyferencjał w I kw. 2010 wynosił 1,05 USD/bbl, a w II kw. 2009 uplasował się na poziomie 0,67 USD/bbl. W okresie kwiecień-czerwiec 2010 r. wzrósł również średni poziom marży rafineryjnej z notowań, która wyniosła 3,96 USD/bbl. Oznacza to wzrost o 51,7% w stosunku do I kw. 2010 i o 5,6% w stosunku do analogicznego okresu 2009 r. 

Z kolei silne osłabienie złotówki względem dolara amerykańskiego, które wystąpiło w II kw. 2010, miało istotny wpływ na ujemne przeszacowanie kredytów i pożyczek oraz ujemną wycenę i rozliczenie transakcji zabezpieczających ryzyko rynkowe. Kurs USD/PLN na koniec II kw. 2010 wyniósł 3,39 zł i był wyższy o 54 gr. od kursu z początku kwartału. Spowodowało to konieczność przeszacowania w II kw. 2010 kredytów walutowych zaciągniętych przez Grupę LOTOS S.A. w związku z realizacją Programu 10+ o kwotę 954,1 mln zł. W wyniku ujemnego salda na działalności finansowej wynik netto z działalności kontynuowanej wyniósł w analizowanym okresie -645,6 mln zł.

Rosnąca sprzedaż podnosi wyniki

Udział LOTOSU w sprzedaży paliw ogółem w Polsce wyniósł 29,6% w pierwszym półroczu bieżącego roku i wzrósł tym samym o 2,2 punkty procentowe w porównaniu z analogicznym okresem 2009 r. W II kw. 2010 obszar detaliczny zanotował zysk operacyjny w wysokości 3,7 mln zł. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 18,5% kwartał do kwartału i o 20,3% rok do roku. Sprzedaż detaliczna, w związku ze wzrostem liczby stacji własnych i partnerskich, wzrosła w II kw. 2010 o 4,6% (rok do roku) oraz o 12,6% (kwartał do kwartału). Lepsze wyniki finansowe detalu, to przede wszystkim efekt wyższej średniej jednostkowej marży detalicznej, uzyskanej m.in. dzięki wzrostowi udziału paliw Dynamic w sprzedaży ogółem oraz wyższej marży na pozostałej sprzedaży na stacjach własnych.

Wolumen sprzedaży segmentu produkcji i handlu wyniósł w II kw. tego roku 2.073,7 tys. ton i był większy w porównaniu z okresem analogicznym 2009 r. o 273,0 tys. ton (15,2%). W analizowanym okresie nastąpił przede wszystkim wzrost sprzedaży ciężkich olejów opałowych (+182,3 tys. ton), olejów napędowych (+84,5tys. ton) oraz benzyn (+30,6 tys. ton).
Wzrost przychodów ze sprzedaży, jaki segment produkcji i handlu zanotował w II kw. 2010, wynika przede wszystkim z wyższego wolumenu sprzedaży oraz wzrostu notowań cen ropy i produktów naftowych. Natomiast na wzrost wyniku operacyjnego segmentu produkcji i handlu istotny wpływ miały wyższe marże z notowań dla średnich frakcji z przerobu surowca, a także większy o 273,0 tys. ton wolumen sprzedaży produktów i towarów, związany z wyższym o 39,2% wolumenem przerobu ropy.

Wzrost przerobu ropy – pierwsze produkty z nowej instalacji CDU/VDU

W II kw. 2010 rafineria Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku przerobiła 2.060,8 tys. ton surowca. To o 67,7% więcej niż w okresie porównywalnym minionego roku i o 27,7% więcej kwartał do kwartału. Jest to efektem pracy nowo wybudowanej w ramach Programu 10+ instalacji CDU/VDU (instalacjadestylacji atmosferyczno-próżniowej). Dzięki niej Grupa LOTOS zmniejszyła zapotrzebowanie na import oleju napędowego i komponentów do jego produkcji zastępując go własnym produktem pochodzącym z przerobu ropy. Wiąże się to z generowaniem dodatkowego efektu finansowego po stronie spółki oraz istotnie ogranicza ryzyka związane z osiągnięciem założeń technicznych i ekonomicznych realizowanego Programu 10+, a także powoduje zmniejszenie uzależnienia polskiego rynku od importu paliw.

Platforma płynie do Stavanger 

18 sierpnia ze stoczni w Abu Zabi wypłynęła do Stavanger właściwa część platformy (tzw. MOPU – Mobile Offshore Production Unit), która obsłuży wydobycie ze złoża Yme. Oczekuje się, że do Norwegii MOPU dotrze w połowie września. Na miejscu – w Stavanger – do MOPU podłączone zostaną trzy nogi platformy. Po ich montażu platforma będzie gotowa do transportu i posadowienia na złożu. Aby tę operację można było bezpiecznie przeprowadzić musi pojawić się tzw. „okno pogodowe”, czyli korzystne warunki atmosferyczne, zarówno jeśli chodzi o siłę wiatru, jak i stan morza. Przy sprzyjających  warunkach transport platformy na lokację powinien zająć ok. 24 godziny. Kolejną dobę zajmie posadowienie platformy na złożu. Od tego momentu będą mogły rozpocząć się prace związane bezpośrednio z uruchomieniem instalacji oraz docelowo produkcji ropy naftowej. 

Ponadto w miesiącach kwiecień-czerwiec 2010 spółka LOTOS Norge prowadziła działaniaposzukiwawcze w ramach swoich licencji zarówno jako operator, jak i udziałowiec.

Wydobycie ropy naftowej na Bałtyku (złoże B3) wyniosło 38,5 tys. ton w II kw. 2010 i było na zbliżonym poziomie do wydobycia, jakie zanotowano w analogicznym okresie ubiegłego roku. W związku z zakończonym testem produkcyjnym i trwającymi pracami nad zagospodarowaniem złoża B8, wydobycie w tym obszarze nie było kontynuowane. Sprzedaż surowca Grupie LOTOS S.A. wyniosła w II kw. 2010 51 tys. ton. W tym samym okresie produkcja gazu uplasowała się na poziomie 4,2 mln m3 (wynik zbliżony do II kw. 2009).

10+ bliski ukończenia

Na koniec czerwca 2010 zaawansowanie prac związanych z realizacją Programu 10+ wyniosło 98,99%, wobec zaplanowanych 98,88%. Proces projektowania, dostaw i realizacji budowy został zakończony dla instalacji HDS (hydroodsiarczania olejów napędowych), KAS (kompleks aminowo-siarkowy), CDU/VDU (destylacja atmosferyczno-próżniowa) oraz HGU (wytwórnia wodoru). Do oddania, w ramach całego procesu inwestycyjnego, pozostały jeszcze instalacje MHC (łagodny hydrokraking) i ROSE (odasfaltowanie rozpuszczalnikowe). Budowa obu zakończy się jesienią tego roku.

Marcin Zachowicz, rzecznik prasowy Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.(58) 308 75 70, (0) 505 050 454, e-mail: marcin.zachowicz@grupalotos.pl