logo

W dniu 15 października br. Minister Skarbu Państwa reprezentujący Skarb Państwa podpisał z Grupą LOTOS S.A. umowę w sprawie udzielenia wsparcia niebędącego pomocą publiczną w kwocie nieprzekraczającej 530 mln zł w celu finansowania budowy instalacji opóźnionego koksowania oraz instalacji towarzyszących (tzw. Projekt EFRA). Wykonując Umowę Skarb Państwa obejmie akcje Grupy LOTOS nowej emisji w ramach wykonania przysługującego Skarbowi Państwa prawa poboru.

Działalność rafineryjna

W dniu 15 października br. Minister Skarbu Państwa reprezentujący Skarb Państwa podpisał z Grupą LOTOS S.A. umowę w sprawie udzielenia wsparcia niebędącego pomocą publiczną w kwocie nieprzekraczającej 530 mln zł w celu finansowania budowy instalacji opóźnionego koksowania oraz instalacji towarzyszących (tzw. Projekt EFRA). Wykonując Umowę Skarb Państwa obejmie akcje Grupy LOTOS nowej emisji w ramach wykonania przysługującego Skarbowi Państwa prawa poboru.

– Priorytetem i obowiązkiem Ministra Skarbu Państwa jako właściciela  jest konsekwentne budowanie wartości spółek Skarbu Państwa. Projekt przygotowany przez Grupę LOTOS zakłada osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomicznych, a jednocześnie wpisuje się w realizację strategii bezpieczeństwa energetycznego państwa. Obejmując akcje nowej emisji minister skarbu zachowa się jak prywatny inwestor, o czym świadczy nie tylko test prywatnego inwestora, który wykazał że inwestycja Grupy LOTOS jest rentowna, ale także fakt, że projekt poparła zdecydowana większość pozostałych akcjonariuszy Grupy – powiedział Rafał Baniak, wiceminister Skarbu Państwa.

 Dzięki wsparciu Ministra Skarbu Państwa Grupa LOTOS rozpocznie inwestycję, która jest kluczowa dla realizacji jej strategii w segmencie produkcji i handlu. Pozyskane środki pozwolą istotnie poprawić technologię wytwarzania i efektywność działalności rafineryjnej poprzez pogłębienie stopnia konwersji ropy naftowej – powiedział Paweł Olechnowicz, prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A.

Na zdjęciu od lewej: Mariusz Machajewski, Paweł Olechnowicz, Rafał Baniak.

Na zdjęciu od lewej: Mariusz Machajewski, Paweł Olechnowicz, Rafał Baniak.

Zawarcie umowy jest równoznaczne z nieziszczeniem się warunku rozwiązującego zawartego w uchwale emisyjnej, która została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS w dniu 8 września 2014 r. Tym samym możliwe jest przeprowadzenie przez Grupę LOTOS podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji akcji nowej emisji na zasadach wskazanych w treści uchwały emisyjnej.

Na podstawie Umowy Minister Skarbu Państwa, jako dysponent środków z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, udzieli Grupie LOTOS wsparcia niebędącego pomocą publiczną w kwocie nieprzekraczającej 530 mln zł, w formie objęcia, w ramach wykonania prawa poboru przysługującego Skarbowi Państwa, akcji Grupy LOTOS nowej emisji. Środki z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców zostaną przez Grupę LOTOS przeznaczone na finansowanie jednej z inwestycji kluczowych dla realizacji założeń jej strategii, tj. budowy instalacji opóźnionego koksowania oraz instalacji towarzyszących (tzw. Projekt EFRA).

Biuro Komunikacji
Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135,
80-718 Gdańsk,
tel. 58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55,
e-mail: media@grupalotos.pl

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, publikowany ani rozsyłany, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert, jak również nie może stanowić podstawy podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Spółki. Prospekt emisyjny, który zostanie sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) („Akcje”) z zachowaniem prawa poboru („Prospekt”), po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego będzie stanowił jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i publicznej ofercie jej Akcji w Polsce. Prospekt zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.lotos.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Niniejszy materiał (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o papierach wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.