logo

 Oświadczenie Zarządu Spółki

Zarząd LOTOS Terminale S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Łukasiewicza 2 (43-502) („Spółka”), działając na podstawie art. 3121 § 5 w zw. z art. 431 § 7 KSH ogłasza, że dnia 15 września 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 75.000.000 zł do kwoty 679.558.130,00 zł, tj. o kwotę 604.558.130,00 zł, przy czym 45.722.126 akcji serii C emitowanych w ramach tego podwyższenia zostało pokrytych dnia 15 listopada 2022 r. wkładem niepieniężnym w postaci 29.000 udziałów w kapitale zakładowym spółki Uni-Bitumen sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (KRS 0000888602), stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki.

Wartość godziwa tych udziałów została określona w wycenie sporządzonej przez Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Corporate Finance sp. k. z dnia 7 września 2022 r. na kwotę 457.221.260,00 zł. Wycena została sporządzona metodą DCF w ramach podejścia dochodowego i metodą majątkową. Biegły rewident Rafał Rydzak, nr w rejestrze: 13784, dnia 14 września 2022 r. wydał opinię stwierdzającą, że wartość ta została ustalona zgodnie z metodologią opisaną w wycenie. Przyjęta wartość wkładu odpowiada jego wartości godziwej oraz co najmniej liczbie i wartości nominalnej akcji obejmowanych w zamian za ten wkład. W okresie od dnia wyceny wkładu do dnia jego wniesienia do Spółki nie wystąpiły nadzwyczajne bądź nowe okoliczności wpływające na wycenę wkładu.

***

Tradycje zakładu w Czechowicach-Dziedzicach sięgają 1896 r., kiedy to powstała Rafineria Schodnica. W czasie ponad stuletniej historii zaszło wiele zmian.

W 2003 roku rozpoczęto proces konsolidacji z Grupą LOTOS S.A. W 2005 roku Grupa LOTOS S.A. nabyła od Nafty Polskiej S.A. 80,04 % akcji Rafinerii Czechowice S.A. i stała się w stosunku do Spółki podmiotem dominującym. Od dnia 19 grudnia 2005 r. Spółka działała pod firmą LOTOS Czechowice S.A. Natomiast w dniu 7 kwietnia 2011 roku, po przeprowadzeniu procedury wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych, Grupa LOTOS S.A. stała się jedynym akcjonariuszem Spółki. 30 lipca 2013 r. Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę nazwy spółki z LOTOS Czechowice S.A. na LOTOS Terminale S.A.

Od 2005 roku w Czechowicach-Dziedzicach działa nowoczesny terminal paliwowy dla autocystern, umożliwiający dystrybucję 1 mln m³ paliw rocznie. Spółka dysponuje również nowoczesnym parkiem zbiorników, a łączne zdolności magazynowe przekraczają 180 tys. m³.

Realizując Program „Efektywność i Rozwój 2013-2015” w zakresie reorganizacji aktywów infrastrukturalnych i logistycznych w maju 2013 roku na bazie spółki LOTOS Terminale uruchomiono ośrodek biznesowy (spółka logistyczna), który docelowo przejmie aktywa związane z magazynowaniem i dystrybucją produktów naftowych, rozproszone w kilku podmiotach w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS.

W ramach realizacji pierwszego etapu programu w dniu 20.12.2013 r. dokonano zakupu od GL S.A. zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci baz paliw w Piotrkowie Trybunalskim i Rypinie. W roku 2015 spółka zakupiła od GL S.A. kolejną zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci zmodernizowanej i przekazanej do eksploatacji w 2014 roku, bazy paliw płynnych w Poznaniu.

Obecnie spółka LOTOS Terminale S.A. pełni funkcję ośrodka biznesowego zajmującego się profesjonalną działalnością związaną z magazynowaniem i dystrybucją paliw na terenie całego kraju.