logo

Spokesman

Adam Kasprzyk

Media Relations

Mikołaj Szlagowski

*if you not sure who to contact, please leave blank