logo

Karta Charakterystyki stanowi zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub mieszaniny oraz zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania.

Jest przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska.

Niedopuszczalne jest wprowadzanie do obrotu oraz stosowanie w działalności zawodowej substancji i mieszanin niebezpiecznych bez posiadania karty charakterystyki.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu REACH w niektórych przypadkach nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki a jedynie informacji o produkcie.

Kartę charakterystyki należy sporządzić i dostarczyć dla:
- substancji lub mieszanin zaklasyfikowanych jako niebezpieczne,
- substancji PBT (trwałe, zdolne do bioakumulacji i toksyczne) lub vPvB (bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji),
- mieszanin bezpiecznych zawierających niebezpieczne składniki w stężeniach co najmniej 1% wag. (lub 0,2% obj. w przypadku mieszanin występujących w postaci gazu), substancje PBT i vPvB w stężeniach co najmniej 0,1% wag. lub substancje, dla których zostały określone najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy we Wspólnocie.

LOTOS SYNTHETIC PLUS SAE 5W-30
LOTOS SEMISYNTHETIC LPG SN SAE 10W-40
LOTOS DIESEL SEMISYNTHETIC CF SAE 10W-40
LOTOS QUAZAR K SAE 5W-30
LOTOS AURUM SN SAE 10W40
LOTOS PREMIUM SN SAE 10W-40
LOTOS SEMISYNTHETIC SN SAE 10W-40
LOTOS MINERAL SN SAE 15W-40
LOTOS QUAZAR SN SAE 20W-50
LOTOS 2T
LOTOS QUAZAR DYNAMIC HYBRID SAE 0W-20
LOTOS AURUM C3 SAE 5W-30
LOTOS AURUM 504/507 SAE 5W-30
LOTOS AURUM A5/B5 SAE 5W-30
LOTOS AURUM C3 SAE 5W-40
LOTOS SYNTHETIC SN SAE 10W-30
LOTOS QUAZAR K SAE 5W-40
LOTOS QUAZAR DYNAMIC C2 SAE 0W-30
LOTOS MOTO POWER SAE 20W-40
LOTOS QUAZAR DYNAMIC DX SAE 0W-20
LOTOS QUAZAR DYNAMIC 508/509 SAE 0W-20
DIESEL CLASSIC SEMISYNTETIC CE/SF 10W/40
DIESEL ENGINE OIL SHPD CH-4 SAE 10W/30
DIESEL FLEET SAE 5W40
DIESEL FLEET SAE 10W40
DIESEL FLEET SAE 10W-30
ENGINE OIL UNIVERSAL SF/CC 15W40
Engine Oil API SC/CB SAE 30
LOTOS Diesel Classic 10W
LOTOS Diesel Classic 10W/30
LOTOS Diesel Classic 10W/40
LOTOS DIESEL Classic 15W/40
Lotos Diesel Classic 20W/50
LOTOS Diesel Classic 30
LOTOS DIESEL CLASSIC CF-4/CF-2 SAE 40
LOTOS Diesel Classic Plus CH-4 10W/40
LOTOS Diesel CG-4/SJ SAE 15W-40
LOTOS MOTO POWER SAE 10W-40
LOTOS MOTO POWER SAE 20W-50
LOTOS QUAZAR SAE 5W-40
LOTOS QUAZAR K/FE SAE 5W-30
LOTOS SYNTHETIC 504/507 SAE 5W-30
LOTOS SYNTHETIC A5/B5 SAE 5W-30
LOTOS SYNTHETIC C2+C3 SAE 5W-30
LOTOS SYNTHETIC PLUS 5W-40
LOTOS SYNTHETIC TURBODIESEL SAE 5W-40
MIXOL S
MIXOL T
MOTOR CLASSIC SEMISYNTETIC SG/CE 10W/40
Oleje silnikowe CB SAE 30 (P)
Olej silnikowe CB SAE 40 (P)
Oleje silnikowe CC SAE 30 (P)
Oleje silnikowe CC SAE 40 (P)
Olej silnikowy SF/CD SAE 40
Olej silnikowy SF/CD SAE 50
Olej silnikowy SG/CF-4 SAE 15W/40
SELEKTOL SC SAE 20W/30
SELEKTOL SPECJAL SD SAE 20W/40