logo

Karta Charakterystyki stanowi zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub mieszaniny oraz zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania.

Jest przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska.

Niedopuszczalne jest wprowadzanie do obrotu oraz stosowanie w działalności zawodowej substancji i mieszanin niebezpiecznych bez posiadania karty charakterystyki.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu REACH w niektórych przypadkach nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki a jedynie informacji o produkcie.

Kartę charakterystyki należy sporządzić i dostarczyć dla:
- substancji lub mieszanin zaklasyfikowanych jako niebezpieczne,
- substancji PBT (trwałe, zdolne do bioakumulacji i toksyczne) lub vPvB (bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji),
- mieszanin bezpiecznych zawierających niebezpieczne składniki w stężeniach co najmniej 1% wag. (lub 0,2% obj. w przypadku mieszanin występujących w postaci gazu), substancje PBT i vPvB w stężeniach co najmniej 0,1% wag. lub substancje, dla których zostały określone najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy we Wspólnocie.

LOTOS AURUM GAS SL SAE 15W-40
LOTOS AURUM SF/CD SAE 15W-40
LOTOS AURUM DIESEL CC SAE 20W-50
TURDUS POWERTEC 1100 PLUS SAE 15W-40
TURDUS POWERTEC 1100 PLUS SAE 10W-30
TURDUS POWERTEC 5100 PLUS SAE 10W-40
TURDUS POWERTEC 1000 SAE 15W-40
LOTOS QUAZAR ISZ SAE 10W-40
TURDUS POWERTEC 5100 FE SAE 5W-30
OLEJ SILNIKOWY SA SAE 50
RG Trans CE/SF SAE 15W/40
RG TRANS CLASSIC CF-4 SAE 15W/40
RG TRANS STANDARD CF-4 SAE 20W/50
SUPEROL ALANDA CB/SC SAE 15W/40
SUPEROL CB SAE 10W
SUPEROL CB SAE 30
SUPEROL CB SAE 40
SUPEROL CB SAE 50
SUPEROL CC SAE 30
SUPEROL CC SAE 40
SUPEROL CC 50
SUPEROL CD SAE 10W
SUPEROL CD SAE 30
SUPEROL CD SAE 40
SUPEROL Falco CD SAE 15W/40
SUPEROL MILVUS CC SAE 15W/40
TURDUS CNG SAE 15W/40
TURDUS MD CG-4/SJ 15W-40
TURDUS MD CG-4/SJ 15W-50
TURDUS POWERTEC 3000 10W40
TURDUS POWERTEC 5100 SAE 10W-40
Turdus SHPD SAE 15W-40
TURDUS SHPD SAE 20W/50
Wielosezonowy Olej silnikowy CF-4 SAE 20W/50