logo

Karta Charakterystyki stanowi zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub mieszaniny oraz zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania.

Jest przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska.

Niedopuszczalne jest wprowadzanie do obrotu oraz stosowanie w działalności zawodowej substancji i mieszanin niebezpiecznych bez posiadania karty charakterystyki.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu REACH w niektórych przypadkach nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki a jedynie informacji o produkcie.

Kartę charakterystyki należy sporządzić i dostarczyć dla:
- substancji lub mieszanin zaklasyfikowanych jako niebezpieczne,
- substancji PBT (trwałe, zdolne do bioakumulacji i toksyczne) lub vPvB (bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji),
- mieszanin bezpiecznych zawierających niebezpieczne składniki w stężeniach co najmniej 1% wag. (lub 0,2% obj. w przypadku mieszanin występujących w postaci gazu), substancje PBT i vPvB w stężeniach co najmniej 0,1% wag. lub substancje, dla których zostały określone najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy we Wspólnocie.

LOTOS ARGENTUM ATF SUPER IIIH
LOTOS ATF CVT
LOTOS ATF IID
LOTOS ATF IIIG
LOTOS ATF SUPER III G
LOTOS TITANIS GL-5 SAE 80W/90
LOTOS TITANIS LS GL-5 SAE 85W/140
LOTOS TITANIS LS GL-5 SAE 80W/90
Olej przekładniowy semisyntetyczny GL-5 75W/90
Olej przekładniowy semisyntetyczny GL-4 75W/90
Olej przekładniowy GL-4 SAE 80W/90
Olej przekładniowy GL-5 SAE 80W/90
Olej przekładniowy GL-5 SAE 85W/140
Olej przekładniowy PL GL-1
Olej przekładniowy PZ GL-1
Olej przekładniowy syntetyczny GL-5 75W/140
ORIOLIS GL-4 SAE 80W
PARUS GL-4 SAE 80W/90
TITANIS SUPER GL-5 75W/90
TITANIS SUPER GL-5 80W/90
TITANIS SUPER GL-5 80W/140