logo

Karta Charakterystyki stanowi zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub mieszaniny oraz zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania.

Jest przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska.

Niedopuszczalne jest wprowadzanie do obrotu oraz stosowanie w działalności zawodowej substancji i mieszanin niebezpiecznych bez posiadania karty charakterystyki.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu REACH w niektórych przypadkach nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki a jedynie informacji o produkcie.

Kartę charakterystyki należy sporządzić i dostarczyć dla:
- substancji lub mieszanin zaklasyfikowanych jako niebezpieczne,
- substancji PBT (trwałe, zdolne do bioakumulacji i toksyczne) lub vPvB (bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji),
- mieszanin bezpiecznych zawierających niebezpieczne składniki w stężeniach co najmniej 1% wag. (lub 0,2% obj. w przypadku mieszanin występujących w postaci gazu), substancje PBT i vPvB w stężeniach co najmniej 0,1% wag. lub substancje, dla których zostały określone najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy we Wspólnocie.

TRANSMIL EXTRA XSP 68,100,150,220,320,460,680,1000
LOTOS Fluid TO-4 SAE 10W
LOTOS Fluid TO-4 SAE 30
LOTOS Fluid TO-4 SAE 50
TRANSMIL CLP 68
TRANSMIL CLP 100
TRANSMIL CLP 150
TRANSMIL CLP 220
TRANSMIL CLP 320
TRANSMIL CLP 460
TRANSMIL CLP 680
TRANSMIL CLP PM 220
TRANSMIL SP 68
TRANSMIL SP 100
TRANSMIL SP 150
TRANSMIL SP 220
TRANSMIL SP 320
TRANSMIL SP 460
TRANSMIL SP 680
TRANSMIL SP 1000
TRANSMIL SYNTHETIC 32
TRANSMIL SYNTHETIC 46
TRANSMIL SYNTHETIC 68
TRANSMIL SYNTHETIC 100
TRANSMIL SYNTHETIC 150
TRANSMIL SYNTHETIC 220
TRANSMIL SYNTHETIC 320
TRANSMIL SYNTHETIC 460
TRANSMIL SYNTHETIC 680
TRANSMIL SYNTHETIC 1000