logo

Karta Charakterystyki stanowi zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub mieszaniny oraz zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania.

Jest przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska.

Niedopuszczalne jest wprowadzanie do obrotu oraz stosowanie w działalności zawodowej substancji i mieszanin niebezpiecznych bez posiadania karty charakterystyki.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu REACH w niektórych przypadkach nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki a jedynie informacji o produkcie.

Kartę charakterystyki należy sporządzić i dostarczyć dla:
- substancji lub mieszanin zaklasyfikowanych jako niebezpieczne,
- substancji PBT (trwałe, zdolne do bioakumulacji i toksyczne) lub vPvB (bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji),
- mieszanin bezpiecznych zawierających niebezpieczne składniki w stężeniach co najmniej 1% wag. (lub 0,2% obj. w przypadku mieszanin występujących w postaci gazu), substancje PBT i vPvB w stężeniach co najmniej 0,1% wag. lub substancje, dla których zostały określone najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy we Wspólnocie.

HYDROMIL L-HV PLUS 68
HYDROMIL L-HV PLUS 46
HYDROMIL L-HV PLUS 32
HYDROMIL L-HV CUPRUM 68
HYDROMIL L-HM BA 150
HYDROMIL L-HM BA 100
HYDROMIL L-HM BA 68
HYDROMIL L-HM BA 46
HYDROMIL L-HM BA 32
HYDROMIL L-HM BA 22
AGROL BOX 26
GERAX TKD 10W
GERAX TKD SAE 30
Hydrax HLP 32, 46, 68, 100, 150
HYDROMIL SUPER HLPD 15
HYDROMIL SUPER HLPD 22
HYDROMIL SUPER HLPD 32
HYDROMIL SUPER HLPD 46
HYDROMIL SUPER HLPD 68
HYDROMIL SUPER HLPD 100
HYDROMIL SUPER HLPD 150
HYDROMIL SUPER L-HM 46
HYDROMIL SUPER L-HM 15
HYDROMIL SUPER L-HM 22
HYDROMIL SUPER L-HM 32
HYDROMIL SUPER L-HM 68
HYDROMIL SUPER L-HM 100
HYDROMIL SUPER L-HM 150
HYDROMIL SUPER L-HV 32
HYDROMIL SUPER L-HV 46
HYDROMIL SUPER L-HV 68
HYDROMIL SUPER L-HV 100
HYDROMIL SUPER L-HV 150
Olej hydrauliczny L-HL 22
Olej hydrauliczny L-HL 32
Olej hydrauliczny L-HL 46
Olej hydrauliczny L-HL 68
Olej hydrauliczy L-HL 100
Olej hydrauliczny L-HL 150
Olej hydrauliczny L-HM 22
Olej hydrauliczny L-HM 32
Olej hydrauliczny L-HM 46
Olej hydrauliczny L-HM 68
Olej hydrauliczny L-HM 80
Olej hydrauliczny L-HM 100
Olej hydrauliczny L-HM 150
Olej hydrauliczny L-HV 32
Olej hydrauliczny L-HV 46
Olej hydrauliczny L-HV 68
Olej hydrauliczny L-HV 100
Olej hydrauliczny VG 46 (P)
Olej hydrauliczny VG 68 (P)
Olej hydrauliczny VG 100 (P)
Olej hydrauliczny VG 150 (P)