logo

Karta Charakterystyki stanowi zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub mieszaniny oraz zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania.

Jest przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska.

Niedopuszczalne jest wprowadzanie do obrotu oraz stosowanie w działalności zawodowej substancji i mieszanin niebezpiecznych bez posiadania karty charakterystyki.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu REACH w niektórych przypadkach nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki a jedynie informacji o produkcie.

Kartę charakterystyki należy sporządzić i dostarczyć dla:
- substancji lub mieszanin zaklasyfikowanych jako niebezpieczne,
- substancji PBT (trwałe, zdolne do bioakumulacji i toksyczne) lub vPvB (bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji),
- mieszanin bezpiecznych zawierających niebezpieczne składniki w stężeniach co najmniej 1% wag. (lub 0,2% obj. w przypadku mieszanin występujących w postaci gazu), substancje PBT i vPvB w stężeniach co najmniej 0,1% wag. lub substancje, dla których zostały określone najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy we Wspólnocie.

OLEJ MASZYNOWY MN 11
AGROLIS FOR SAWS S 150
Olej KVG 32, 68, 100, 150, 150Z, 1000
Olej maszynowy EKO
Olej maszynowy L-AN 10
Olej maszynowy L-AN 15
Olej maszynowy L-AN 22
Olej maszynowy L-AN 22Z
Olej maszynowy L-AN 32
Olej maszynowy L-AN 32Z
Olej maszynowy L-AN 46
Olej maszynowy L-AN 46Z
Olej maszynowy L-AN 68
Olej maszynowy L-AN 68Z
Olej maszynowy L-AN 100
Olej maszynowy L-AN 100Z
Olej maszynowy L-AN 150
Olej maszynowy ŁMS 60
Olej maszynowy ŁMS 80
Olej maszynowy ŁMS 120
Olej maszynowy ŁMS 170
Olej maszynowy ŁMS 240
Olej maszynowy ŁMS 280
Oleje Maszynowe MN
Olej do urządzeń pneumatycznych PNE 32 i 100
Olej wazelinowy 17