logo

Karta Charakterystyki stanowi zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub mieszaniny oraz zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania.

Jest przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska.

Niedopuszczalne jest wprowadzanie do obrotu oraz stosowanie w działalności zawodowej substancji i mieszanin niebezpiecznych bez posiadania karty charakterystyki.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu REACH w niektórych przypadkach nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki a jedynie informacji o produkcie.

Kartę charakterystyki należy sporządzić i dostarczyć dla:
- substancji lub mieszanin zaklasyfikowanych jako niebezpieczne,
- substancji PBT (trwałe, zdolne do bioakumulacji i toksyczne) lub vPvB (bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji),
- mieszanin bezpiecznych zawierających niebezpieczne składniki w stężeniach co najmniej 1% wag. (lub 0,2% obj. w przypadku mieszanin występujących w postaci gazu), substancje PBT i vPvB w stężeniach co najmniej 0,1% wag. lub substancje, dla których zostały określone najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy we Wspólnocie.

MARINOL RG 14050
MARINOL RG 2550
IBIS RDEO 70HT
MARINOL RG 10050
Olej MS 20
IBIS NGO SUPER LA SAE 40
IBIS HPDO 40
IBIS LA SAE 40
IBIS NGO EXTRA SAE 40
IBIS NGO EXTRA SAE 10W-40
IBIS NGO SAE 10W-40
IBIS NGO SAE 30
IBIS NGO SAE 40
IBIS RDEO SAE 40
IBIS RDEO SAE 50
IBIS RDEO SAE 60
Komotol extra SAE 15W-40
LOKOMOL SUPER CD 40
LOTOS Aero 100
MARINOL MW 50
MARINOL RG 330
MARINOL RG 350
MARINOL RG 630
MARINOL RG 640
MARINOL RG 650
MARINOL RG 1030
MARINOL RG 1040
MARINOL RG 1230
MARINOL RG 1240
MARINOL RG 1530
MARINOL RG 1540
MARINOL RG 2030
MARINOL RG 2040
MARINOL RG 2050
MARINOL RG 3030
MARINOL RG 3040
MARINOL RG 4030
MARINOL RG 4040
MARINOL RG 4050
MARINOL RG 7050
MARINOL RG 8550
MARINOL SUPER Plus CH-4 SAE 15W/40
Olej okrętowy SC-22
Olej silnikowy KOMOTOL 40 EXTRA
Olej silnikowy KOMOTOL QUATRO NP
Olej silnikowy LUX 10
Olej wielofunkcyjny do cieżkiego sprzetu wojskowego GL-4 CD-5W40