logo

Karta Charakterystyki stanowi zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub mieszaniny oraz zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania.

Jest przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska.

Niedopuszczalne jest wprowadzanie do obrotu oraz stosowanie w działalności zawodowej substancji i mieszanin niebezpiecznych bez posiadania karty charakterystyki.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu REACH w niektórych przypadkach nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki a jedynie informacji o produkcie.

Kartę charakterystyki należy sporządzić i dostarczyć dla:
- substancji lub mieszanin zaklasyfikowanych jako niebezpieczne,
- substancji PBT (trwałe, zdolne do bioakumulacji i toksyczne) lub vPvB (bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji),
- mieszanin bezpiecznych zawierających niebezpieczne składniki w stężeniach co najmniej 1% wag. (lub 0,2% obj. w przypadku mieszanin występujących w postaci gazu), substancje PBT i vPvB w stężeniach co najmniej 0,1% wag. lub substancje, dla których zostały określone najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy we Wspólnocie.

Olej grzewczy G 100
PROTECMIL G
EMULSIN PRO MW
EMULSIN PRO
IZOMIL EP 15
IZOMIL EP 20
LAPENOMIL LLE
ACP -1, 2 EKO
EMULKOP EKO
EMULSIN COLOR PLUS
Emulsin Semi BF
Emulsin Press
FORMIL XS
FORMIL XS-10
FORMIL S,M,L,L Plus, XL,XXL
GRAFITOL
HARTMIL 70
HARTMIL 120
HARTMIL 170
Olej cylindrowy CL 30
Olej cylindrowy CL 45
Olej cylindrowy CL 55
OLEJ DO FORM CERAMICZNYCH B
OLEJ DO OBRÓBKI METALI SM 20, 35
Olej do prowadnic RC 32, 68, 220
Olej grzewczy G35
Olej kablowy M
Olej ŁT
Olej ochronny B
Olej ochronny M
Olej ochronny ŁT
Olej ochronny U
Olej osiowy L
Olej osiowy U
OLPAST
PRESSMIL M
PRESMILL S
SULFOFREZOL VG 22 , VG 36