logo

Karta Charakterystyki stanowi zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub mieszaniny oraz zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania.

Jest przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska.

Niedopuszczalne jest wprowadzanie do obrotu oraz stosowanie w działalności zawodowej substancji i mieszanin niebezpiecznych bez posiadania karty charakterystyki.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu REACH w niektórych przypadkach nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki a jedynie informacji o produkcie.

Kartę charakterystyki należy sporządzić i dostarczyć dla:
- substancji lub mieszanin zaklasyfikowanych jako niebezpieczne,
- substancji PBT (trwałe, zdolne do bioakumulacji i toksyczne) lub vPvB (bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji),
- mieszanin bezpiecznych zawierających niebezpieczne składniki w stężeniach co najmniej 1% wag. (lub 0,2% obj. w przypadku mieszanin występujących w postaci gazu), substancje PBT i vPvB w stężeniach co najmniej 0,1% wag. lub substancje, dla których zostały określone najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy we Wspólnocie.

SMAR TYTALIT AV 395
SMAR USZCZELNIAJĄCY BIAŁY
Aeromil LiX Synthetic EP2
Aeromil LiX EP 2
Aeromil CSX EP 2
SMAR SULFOCAL GOLD 352
SMAR SULFOCAL GOLD 350
SMAR G-421 EP-1, SMAR G-421 EP-2, SMAR G-421 EP-3
SMAR TYTALIT 70MW
TYTALIT GOLD 00,2
Smar Auren
DEKOROZOL MAX DM 70
SMAR SŁG 4B
SMAR SŁG 3
SMAR LITOCAL R
SMAR KONSERWACYJNY AS
Smar Przeciwkorozyjny Karabinowy
Smar Przeciwkorozyjny Działowy
KOLIN Grease
KOLIN Fluid
SMAR KOLINSTAL
Smar KZ
Smar KZ BR
Smar KZE-L, Smar KZE-Z
Smar CSW-1, CSW-2
Smar Maszynowy 1, 2, 3
Smar stały do mechanizmów hamulcowych L, Z
Smar STP
Smar Grafitowany, Smar Grafitowany 3
Smar Super Bike
Kalton EP-1, EP-2
SMAR PWR
SMAR CENTRACAL
Smar Sulfocal 102, 301, 302,, 800, 801, 802
SMAR TYTALIT PM
Smar Monilit EP-23
Smar ŁT-4S2, Smar ŁT-4S3
Smar litowy EP 0,1,2
Monilit EP-1,3
Agrol ŁT - 4 S2
Smar litowy ŁT 41, 42, 43
Smar G-421
SMAR UNILIT ŁT-4 EP
Smar Aliten OG
SMAR BENTOMOS 23
Smar Bentor 2