logo

Karta Charakterystyki stanowi zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub mieszaniny oraz zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania.

Jest przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska.

Niedopuszczalne jest wprowadzanie do obrotu oraz stosowanie w działalności zawodowej substancji i mieszanin niebezpiecznych bez posiadania karty charakterystyki.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu REACH w niektórych przypadkach nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki a jedynie informacji o produkcie.

Kartę charakterystyki należy sporządzić i dostarczyć dla:
- substancji lub mieszanin zaklasyfikowanych jako niebezpieczne,
- substancji PBT (trwałe, zdolne do bioakumulacji i toksyczne) lub vPvB (bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji),
- mieszanin bezpiecznych zawierających niebezpieczne składniki w stężeniach co najmniej 1% wag. (lub 0,2% obj. w przypadku mieszanin występujących w postaci gazu), substancje PBT i vPvB w stężeniach co najmniej 0,1% wag. lub substancje, dla których zostały określone najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy we Wspólnocie.

Kationowa emulsja asfaltowa JASBIT C60B10 ZM/R
Asfalty drogowe
Miękkie asfalty drogowe: 160/220, 50 SDA, V1500, V3000, V6000, V12000, 20/30-SDA (160/220)
Asfalt modyfikowany polimerami MODBIT
Asfalt modyfikowany polimerami z dodatkiem gumy MODBIT CR
Asfalt przemysłowy izolacyjny PS
Asfalt przemysłowy PS 95/35 S
Asfalt wielorodzajowy UNIBIT
Kationowe emulsje asfaltowe JASBIT: C60B3 ZM, C60BP3 ZM
Kationowe emulsje asfaltowe JASBIT: C65B3 PU/RC, C65BP3 PU/RC, C69B3 PU, C69BP3 PU, C69B3 PA (LT)