Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

Etyka

Zgłaszanie naruszeń

 

W Grupie Kapitałowej LOTOS obowiązuje Kodeks etyki. Określa on system wartości etycznych oraz normy i standardy postępowania, którymi każdy z pracowników LOTOSU powinien się kierować w miejscu pracy i w relacjach zewnętrznych.

 

Każdy interesariusz ma możliwość poinformowania o przypadkach naruszenia lub o uzasadnionych podejrzeniach naruszenia postanowień Kodeksu etyki na zasadach w nim określonych.

 

Zgłoszenia naruszeń Kodeksu etyki rozpatruje Rzecznik ds. etyki Grupy Kapitałowej LOTOS pod warunkiem, że nie są one anonimowe. Informujemy jednocześnie, iż dane osoby zgłaszającej naruszenie – jeśli taka jest jej wola, są przez spółkę zachowane do wiadomości wyłącznie osoby rozpatrującej zgłoszenie.

 

 

nr tel. +48 58 308 80 70
e-mail: liniaetyki@grupalotos.pl

Zgłaszanie nadużyć

 

W Grupie Kapitałowej LOTOS obowiązuje Polityka przeciwdziałania nadużyciom. Nadużycie należy rozumieć jako celowe działanie lub zaniechanie działania, stanowiące złamanie przepisów prawa lub zasad obowiązujących w Grupie Kapitałowej LOTOS, w wyniku którego dopuszczająca się go osoba odnosi nieuprawnione korzyści lub którego rezultatem są nieuzasadnione straty ponoszone przez firmę. Za nadużycie uważane są wszelkie formy zachowań korupcyjnych.

 

Przyjmujemy informacje dotyczące wszelkich przypadków występowania nadużyć oraz sytuacji, w których istnieje podejrzenie ich zaistnienia na zasadach określonych w Polityce przeciwdziałania nadużyciom.

 

Zgłoszenia, także o charakterze anonimowym, rozpatrywane są przez Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego

 

 

nr tel. +48 58 308 87 87
e-mail: audyt@grupalotos.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa LOTOS S.A. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: lotos@grupalotos.pl, telefonicznie pod numerem 801 345 678 lub pisemnie pod adresem Grupa LOTOS S.A. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk.

U administratora danych osobowych został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@grupalotos.pl lub pisemnie na adres: Grupa LOTOS S.A. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu kontaktowym dotyczącym odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Grupy LOTOS, polegający na zapewnieniu udzielania odpowiedzi na wpływające zapytania. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Grupy LOTOS m.in. Contact Center Sp. z o.o. oraz podmiotom serwisującym i utrzymującym systemy informatyczne służące do realizacji celu wymienionego powyżej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe zostały wskazane powyżej.