logo

Sprowadzanie kondycji spółki tylko i wyłącznie do analizy jej wyniku netto jest bardzo niemiarodajne i krzywdzące, zwłaszcza dla takiej branży jak oil&gas.

Finanse

Raportowane wyniki za pierwsze półrocze 2020 r. zostały obciążone odpisami księgowymi o charakterze niegotówkowym, które wynikają z pogorszonych prognoz dla kształtowania się cen ropy i gazy ziemnego. O ok. 800 mln zł spółka przeszacowała swoje aktywa wydobywcze. Jednocześnie spadkowy trend notowań przyczynił się do negatywnego efektu wyceny zapasów dla wyniku operacyjnego, co jest typową sytuacją dla spółek z branży oil&gas przy gwałtownym spadku notowań – również ten efekt jest niegotówkowy i ma charakter czysto księgowy.   

Sprowadzanie kondycji spółki tylko i wyłącznie do analizy jej wyniku netto jest bardzo niemiarodajne i krzywdzące, zwłaszcza dla takiej branży jak oil&gas. Dużo bardziej adekwatnym parametrem odzwierciedlającym zyskowność działalności jest tzw. skonsolidowana EBITDA wg metodologii LIFO (z wyłączeniem wyżej wymienionych zaburzeń), który obniżył się o 48% r/r (723 mln zł vs 1 415 mln zł w pierwszym półroczu 2020 r.), i był spowodowany głównie silnym spadkiem marż rafineryjnych (od -25 do -55% dla kluczowych produktów paliwowych) oraz notowań ropy naftowej i gazu ziemnego (odpowiednio -39% i -54% r/r). Trzeba również podkreślić, że ten wynik został również sztucznie zaniżony przez tzw. efekt historycznych warstw ropy o wysokości prawie 400 mln zł.

Pomimo negatywnego splotu wyżej wymienionych niegotówkowych czynników, realnym potwierdzeniem efektywności naszej działalności biznesowej są również przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej, które w pierwszym półroczu 2020 r.  osiągnęły prawie 1,8 mld zł.

W rezultacie stan środków pieniężnych na koniec okresu przekroczył 2,3 mld zł, co do tej pory w historii Spółki zdarzyło się tylko raz (na 30 września 2019), i jest najlepszym potwierdzeniem bardzo dobrej kondycji finansowej Grupy Kapitałowej LOTOS.

Trzeba jednocześnie podkreślić, że powyższa sytuacja została osiągnięta w warunkach drastycznego globalnego spadku popytu na produkty paliwo, jakich sektor oil&gas nie notował od dziesięcioleci – prognozowany spadek konsumpcji ropy naftowej do końca 2020 roku zawiera się między 8 a 10%. W czasie kryzysu 2008 – 2009 roku było to ok. 1%.  

Dział Komunikacji Zewnętrznej, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. 58 308 72 29, 58 308 70 44, e-mail: media@grupalotos.pl

Udostępnij