logo

Grupa LOTOS z sukcesem zamknęła II kwartał 2021 roku. Dzięki elastycznemu zarządzaniu strukturą uzysków i kierunkami sprzedaży oraz dzięki wykorzystaniu okazji rynkowych, koncern wypracował 1,06 mld zł zysku netto. Gdańska rafineria w 100 procentach wykorzystała swoje moce przerobowe.

Ogólne

Oczyszczony wynik EBITDA LIFO Grupy Kapitałowej LOTOS za II kwartał 2021 rok wyniósł 0,98 mld zł. Jednym z elementów, który pozytywnie wpłynął na taki wynik, był tzw. efekt „tanich warstw ropy naftowej”. Spółka szacuje, że wspomniany wyżej wskaźnik był dzięki temu wyższy o ~0,09 mld zł. Powyższy efekt jest ograniczeniem przyjętego modelu wyceny zapasów, który spowodował (przy znacznych wahaniach cen ropy naftowej) zaburzenie wyniku wg LIFO i nie ma wpływu na przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej. W raportowanym kwartale wyniosły one 1,84 mld zł (+27% r/r). Odnotować należy również przychody ze sprzedaży na poziomie 7,4 mld zł (+75% r/r). Stabilną sytuację finansową spółki potwierdza wskaźnik dług netto/EBITDA LIFO, który na koniec II kwartału 2021 roku znajdował się na poziomie 0,8x (znacząco powyżej celu strategicznego), tj. wskazując na jej zdolność do spłaty zadłużenia.

Otoczenie rynkowe

Wyniki spółki i sektora są w dużym stopniu odzwierciedleniem warunków rynkowych w skali globalnej. W przypadku segmentu wydobywczego w pierwszym półroczu należy odnotować wyraźne odbicie i wzrosty notowań ropy naftowej. W efekcie w II kwartale 2021 roku średnia cena ropy Brent wyniosła 68,96 USD/bbl i była wyższa o 13% kw./kw. oraz o 132% r/r. Ceny gazu ziemnego wg UK National Balancing Point osiągnęły wieloletnie maksima, zwyżkując o 32% kw./kw. oraz o 463% r/r.

otoczenie

Wynik segmentu produkcji i handlu wsparły natomiast m.in. rekordowo wysokie notowania olejów bazowych. W raportowanym okresie charakteryzowały się one znacząco wyższą r/r, a także kw./kw. marżowością w związku z ich ograniczoną dostępnością na rynku spowodowaną niskim wykorzystaniem mocy rafineryjnych globalnie. W II kwartale 2021 roku utrzymała się opłacalność morskiego eksportu benzyny surowej, dlatego LOTOS, dzięki położeniu rafinerii nad Morzem Bałtyckim, szybko i elastycznie reagował na zwiększony popyt i okazje rynkowe w eksporcie. Ponadto II kwartał 2021 był okresem ożywienia w branży budownictwa drogowego, związanego z rozpoczęciem sezonu prac infrastrukturalnych i sprzyjających warunków atmosferycznych przy utrzymujących się atrakcyjnych cenach asfaltu, dlatego portfel produktów ciężkich LOTOSU był istotnie przeważony asfaltami vs. HSFO.

Jednocześnie poziom konsumpcji na krajowym rynku paliw od początku 2021 roku systematycznie się odbudowywał po ograniczeniach związanych z pandemią COVID-19. Wzrost zapotrzebowania na benzynę po 6 miesiącach osiągnął w Polsce dynamikę +10%. O 8% wzrosła konsumpcja oleju napędowego. Ożywienie na rynku wynika między innymi ze wzmożonej mobilności osób ze względu na stopniowe luzowanie w Polsce obostrzeń pandemicznych, a także długi weekend majowy i początek wakacji oraz sezonu urlopowego. Co więcej, w II kwartale 2021 roku korzystne warunki sprzedaży na krajowym rynku w stosunku do parytetu importowego, wspierały uzyskiwane premie w hurtowej sprzedaży benzyn.

Segment wydobywczy

Dzienne wydobycie ropy i gazu w Polsce, Norwegii i na Litwie wyniosło w II kwartale 2021 roku 19,4 tys. boe/d. W całym kwartale koncern osiągnął wydobycie na poziomie 1,76 mln boe. Sprzedano 1,76 mln boe ropy naftowej i gazu ziemnego. Warto podkreślić, że przeprowadzone interwencje na złożu Utgard w Norwegii przyniosły pozytywny efekt produkcyjny: średnie wydobycie ze złoża wyniosło 3,2 tys. boe/dzień dla udziału LOTOS, tj. + 26% kw./kw.

Wzrost poziomu przychodów ze sprzedaży segmentu wydobywczego w II kwartale 2021 roku (+79% r/r i +22% kw./kw.) jest przede wszystkim efektem wyższych notowań gazu ziemnego oraz ropy Brent Dtd. Oczyszczony wynik EBITDA segmentu wydobywczego wyniósł 214,7 mln zł. To o 28% więcej niż w I kwartale 2021 roku i o 362% więcej niż w II kwartale 2020 roku.

W II kwartale 2021 roku spółka realizowała fazę rozruchów platformy wydobywczej na morzu na projekcie YME. Rozpoczęcie wydobycia z tego złoża spodziewane jest w IV kwartale 2021 roku.

Segment produkcji i handlu

lotos 20210809 2 tt.jpg

Oczyszczony wynik EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu w II kwartale 2021 roku był na solidnym poziomie 761,9 mln PLN. Grupa LOTOS zgodnie z harmonogramem zakończyła w kwietniu remont połówkowy rafinerii. Spółka płynnie znormalizowała przerób ropy naftowej na poziomie 2,7 mln ton (+33% kw./kw. i +3% r/r), co przełożyło się na pełne wykorzystanie mocy wytwórczych rafinerii.

W II kwartale 2021 roku spółka odbudowała zapasy produktów sprzedanych w okresie remontu postojowego oraz korzystała z wysokiej opłacalności sprzedaży benzyny. Stopniowa odbudowa szerszego spreadu pomiędzy crackiem na oleju napędowym a crackiem na ciężkim oleju opałowym wsparła marginalną marżę rafineryjną generowaną dzięki Projektowi EFRA, która w II kwartale 2021 roku była zbliżona do 2,5 USD/bbl.

Na koniec ubiegłego kwartału LOTOS posiadał w swojej sieci 515 stacji paliw, tj. o 8 więcej niż na koniec czerwca 2020 roku. Obszar detaliczny wygenerował zysk EBITDA na poziomie 73,5 mln zł. Wzrost zysku w porównaniu do poprzedniego kwartału oraz porównywalnego kwartału 2020 roku, spowodowany jest zwiększeniem wolumenu sprzedaży detalicznej benzyny motorowej, oleju napędowego oraz sprzedaży produktów pozapaliwowych w efekcie liberalizacji ograniczeń w mobilności związanych z pandemią i stopniową odbudową popytu na krajowym rynku, a także ze wzrostem marż detalicznych dla głównych produktów sprzedawanych w tym kanale. 

lotos 20210809 1 tt.jpg

Realizowane inwestycje i ważne wydarzenia

W II kwartale 2021 roku Grupa LOTOS finalizowała szereg projektów rozwojowych. Jednym z nich jest Węzeł Odzysku Wodoru, którego celem jest zwiększenie produkcji wodoru, LPG oraz benzyny surowej w puli uzysków rafinerii został przekazany do użytkowania w maju 2021 roku. Kolejną instalacją, oddaną do użytkowania również w maju 2021 roku, był czwarty nalewak bramowy. Infrastruktura ta zwiększa możliwości ekspedycyjne paliw z rozbudowanej o instalacje Projektu EFRA rafinerii o 2,2 mln ton diesla i benzyny rocznie.

Z początkiem 2021 roku spółka wdrożyła do realizacji projekt Pure H2 w zakresie budowy instalacji do oczyszczania wodoru oraz instalacji do jego dystrybucji do bateriowozów (tj. pojazdów do transportu sprężonego wodoru). W II kwartale trwały prace projektowe związane z instalacją doczyszczania wodoru oraz stacją sprężania i dystrybucji wodoru, a także rozpoznanie rynku dostawców bateriowozów. 

W przypadku projektu HBO (tzn. Hydrokrakingowego Bloku Olejowego) aktualnie przygotowywane są dokumenty potrzebne do uzyskania finalnej decyzji inwestycyjnej oraz kontynuowane są prace związane z aranżacją finansowania tej inwestycji.

Z istotnych wydarzeń II kwartału br., oprócz wspomnianego już postoju remontowego, wymienić należy podpisanie 12 maja umowy o współpracy trzech spółek oraz Skarbu Państwa, dotyczącej rekomendowanego scenariusza konsolidacji PKN ORLEN, PGNiG oraz Grupy LOTOS. Dokument zakłada, że w wyniku połączenia lub odpowiednio połączeń, akcjonariusze Grupy LOTOS i PGNiG w zamian za akcje posiadane w kapitałach zakładowych tych spółek obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN ORLEN i z dniem połączenia lub odpowiednio połączeń staną się akcjonariuszami PKN ORLEN.

W II kwartale 2021 roku, a konkretnie 21 czerwca, nastąpiła też przedterminowa spłata kredytu związanego z Projektem EFRA. Celem podjętych działań jest obniżenie średniego kosztu finansowania (po podpisaniu nowej docelowej umowy na finansowanie zewnętrzne przez LOTOS Asfalt) oraz realizacja działań reorganizacyjnych niezbędnych do wdrożenia ustalonego modelu środków zaradczych w procesie połączenia z PKN ORLEN.

***

Więcej szczegółowych danych na temat wyników finansowych Grupy Kapitałowej LOTOS w II kwartale 2021 roku można znaleźć na stronie: www.inwestor.lotos.pl. 

Udostępnij