Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

Bieżące wiadomości o działaniach podejmowanych przez spółkę

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM
NA STANOWISKO 
WICEPREZESA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH SPÓŁKI LOTOS PETROBALTIC S.A.

Rada Nadzorcza Spółki LOTOS Petrobaltic S.A. z siedzibą w Gdańsku na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w Zarządzie Spółki LOTOS Petrobaltic S.A. VI wspólnej kadencji.

 1. Kandydaci na ww. stanowisko muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
  w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  b) posiadać co najmniej 10-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  d) spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
  e) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  f) nie być karanym, wykazać brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych,
  g) posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie zagadnień odnoszących się do zarządzania spółkami prawa handlowego.

   

   

   

   

 2. Ponadto dodatkowym atutem będzie:

  a) posiadanie doświadczenia w zakresie znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  b) posiadanie wiedzy o działalności Spółki w zakresie funkcji, do sprawowania której kandydat aplikuje,
  c) posiadanie umiejętności organizatorskich, komunikacyjnych.


   
 3. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  e) aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.


   
 4. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1 i 2, kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu następujące dokumenty i oświadczenia:

  a) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z pkt 1 lit. a);
  b) dokumenty potwierdzające co najmniej 10-letni okres zatrudnienia – w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia zgodnie z pkt 1 lit. b);
  c) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zgodnie
  z pkt 1 lit. c);
  d) oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nienaruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego spółkach handlowych
  zgodnie z pkt 1 lit. d);
  e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z pkt 1 lit. e);
  f) aktualne zaświadczenie o niekaralności i oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych i karno-skarbowych przeciw kandydatowi zgodnie z pkt 1 lit. f);
  g) dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i wiedzę, o których mowa w pkt 2 (np. rekomendacje, referencje, zaświadczenia o odbytych kursach, dyplomy ukończenia studiów/szkoleń, certyfikaty).

 5. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 3, kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu oświadczenie kandydata, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna
  z okoliczności wymienionych w pkt 3.

 6. Oświadczenia kandydata, o których mowa w pkt 4 lub w pkt 5, kandydat zobowiązany jest złożyć
  w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 4, mogą być złożone w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata – w takiej sytuacji kandydat, który spełnia wymogi formalne, może być poproszony o przedstawienie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 7. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 4-6, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:

  a) list motywacyjny (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego;
  b) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;

Informacje o LOTOS Petrobaltic S.A. dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://www.lotos.pl/163/grupa_kapitalowa/nasze_spolki/lotos_petrobaltic oraz http://www.lotos.pl/177/grupa_kapitalowa/komunikaty.

Pisemne zgłoszenie kandydata wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinno zostać doręczone na adres: LOTOS Petrobaltic S.A., Biuro Zarządu, ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych”.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 31 stycznia 2020 roku o godz. 14.00 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki w Gdańsku, przy ul. Stary Dwór 9).

Zgłoszenia kandydatów złożone lub doręczone po terminie lub zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 4 lutego 2020 roku.

Kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą od dnia 5 lutego 2020 r. w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Stary Dwór 9. O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymogi zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata. Niestawienie się kandydata we wskazanym dniu, godzinie oraz miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu.

Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do rozmowy będą proszeni
o okazanie Radzie Nadzorczej dokumentu tożsamości, celem potwierdzenia tożsamości osoby przystępującej do rozmowy.

 Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych będą w szczególności następujące zagadnienia:

 1. wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 3.  znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek
  z udziałem Skarbu Państwa, funkcjonowania grup kapitałowych oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
 4. znajomość zagadnień z zakresu finansów przedsiębiorstwa oraz rachunkowości,
 5. doświadczenie i wiedza niezbędne do pełnienia funkcji członka zarządu w Spółce,
 6. koncepcja rozwoju i działalności Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu powiadomi kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego. 

Kandydatowi, który nie został powołany na daną funkcję w Zarządzie Spółki w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub przesyłką rejestrowaną wszystkie złożone przez niego dokumenty.

Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza Spółki LOTOS Petrobaltic S.A. zastrzega sobie prawo zmiany terminów wskazanych
w niniejszym ogłoszeniu, o czym powiadomi kandydatów telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej.

Rada Nadzorcza Spółki LOTOS Petrobaltic S.A. zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, bez wyłonienia kandydata na stanowisko, w każdym czasie i bez podania przyczyn.

Informacja dla kandydatów o ochronie danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LOTOS Petrobaltic S.A. z siedzibą przy ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk.

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email petrobaltic@lotospetrobaltic.pl, telefonicznie pod numerem 58 301 30 61 lub pisemnie pod adresem LOTOS Petrobaltic S.A. ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk.

U Administratora danych osobowych został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@lotospetrobaltic.pl lub pisemnie na adres LOTOS Petrobaltic S.A. ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji u Administratora.

Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora. Podmiot przetwarza dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie
z poleceniami Administratora.

Pani/Pana dane osobowe w przypadku powołania do pełnienia funkcji będą przechowywane przez okres kadencji, a następnie zwrócone, a w przypadku niepowołania zostaną zwrócone po zakończeniu procesu postępowania kwalifikacyjnego.

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody. Może Pani/Pan wycofać zgodę
w dowolnym momencie w sposób, w jaki została udzielona, lub każdorazowo pisemnie.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja procesu kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji w LOTOS Petrobaltic S.A.