logo

Grupa LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A. informuje, że - w wykonaniu obowiązku nałożonego art. 16 ust. 1 i art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy- Prawo energetyczne i niektórych innych ustaw- w dniu 13 stycznia 2017 roku złożyła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wnioski o zmianę posiadanych koncesji dotyczących paliw ciekłych w celu dostosowania ich treści do aktualnie obowiązujących przepisów, w szczególności do nowej definicji paliw ciekłych, zawartej w ustawie z 10 kwietnia 1997 roku- Prawo energetyczne i rozporządzeniu Ministra Energii z 15 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących.

Wnioskowany przez Spółkę zakres koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych obejmuje następujące paliwa ciekłe:

    1. o kodzie CN 3826 00 10, z wyłączeniem estrów metylowych stanowiących dodatki do paliw ciekłych,
    2. inne niż wymienione w lit. a biopaliwa płynne (ciekłe) bez względu na kod CN, z wyłączeniem biopaliw płynnych stanowiących dodatki do paliw ciekłych.

 

Wnioskowany przez Spółkę zakres koncesji na magazynowanie paliw ciekłych, obrót paliwami ciekłymi oraz obrót paliwami ciekłymi z zagranicą obejmuje:

    1. oznaczone kodami CN 3826 00 10, z wyłączeniem estrów metylowych stanowiących dodatki do paliw,
    2. inne niż wymienione w lit. a biopaliwa płynne (ciekłe) bez względu na kod CN, z wyłączeniem biopaliw płynnych stanowiących dodatki do paliw ciekłych.

 

Złożenie przez Spółkę w/w wniosków umożliwia prowadzenie działalności w dotychczasowym zakresie, do czasu wydania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji rozstrzygających wnioski.

Pismo przewodnie wnioskodawcy

LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

Spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. złożyła w dniu 13.01.2017 r. w Urzędzie Regulacji Energetyki w Warszawie wniosek o zmianę posiadanej koncesji na obrót paliwami ciekłymi (w związku z wykonaniem obowiązku, o którym mowa w art. 16 ustawy z dnia z dnia 22 lipca 2016 o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw), w celu dostosowania treści koncesji do definicji paliw ciekłych, zdefiniowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z  dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących:

Oświadczenie i potwierdzenie

LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.

LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. informuje, że - w wykonaniu obowiązku nałożonego art. 16 ust. 1 i art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy- Prawo energetyczne i niektórych innych ustaw- w dniu 13 stycznia 2017 roku wysłała (doręczono 16.01.2017 r) do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wnioski o zmianę posiadanych koncesji dotyczących biopaliw ciekłych w celu dostosowania ich treści do aktualnie obowiązujących przepisów, w szczególności do nowej definicji paliw ciekłych, zawartej w ustawie z 10 kwietnia 1997 roku- Prawo energetyczne i rozporządzeniu Ministra Energii z 15 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących.

Wnioskowany przez Spółkę zakres koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych obejmuje biopaliwa płynne (ciekłe) o kodzie CN 3826 00 10.
Wnioskowany przez Spółkę zakres koncesji na magazynowanie lub przeładunek paliw ciekłych, obejmuje biopaliwa płynne (ciekłe) oznaczone kodami CN 3826 00 10.

Złożenie przez Spółkę w/w wniosków umożliwia prowadzenie działalności w dotychczasowym zakresie, do czasu wydania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji rozstrzygających wnioski.

Pisma przewodnie
Dowód nadania wniosków o koncesję
Potwierdzenie dostarczenia wniosków o koncesję

LOTOS Terminale S.A.

LOTOS Terminale S.A. informuje, że - w wykonaniu obowiązku nałożonego art. 16 ust. 1 i art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy - Prawo energetyczne i niektórych innych ustaw - w dniu 13 stycznia 2017 roku złożyła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wnioski o wydanie koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz zmianę posiadanej koncesji dotyczącej magazynowania paliw ciekłych w celu dostosowania jej treści do aktualnie obowiązujących przepisów, w szczególności do nowej definicji paliw ciekłych, zawartej w ustawie z 10 kwietnia 1997 roku- Prawo energetyczne i rozporządzeniu Ministra Energii z 15 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących.

Wnioskowany przez Spółkę zakres koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych obejmuje dodawanie dodatków uszlachetniających kod CN: 3811 90 00
do następujących paliw ciekłych:

Wnioskowany przez Spółkę zakres koncesji na magazynowanie i przeładunek paliw ciekłych, obejmuje:

Złożenie przez Spółkę w/w wniosków umożliwia prowadzenie działalności w dotychczasowym zakresie, do czasu wydania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji rozstrzygających wnioski.

Wniosek - wytwarzanie
Wniosek - magazynowanie

LOTOS – Air BP Polska Sp. z o.o.

Spółka LOTOS – Air BP Polska Sp. z o.o. informuje, że złożyła w dniu 13.01.2017 r. w Urzędzie Regulacji Energetyki w Warszawie wniosek o zmianę posiadanej koncesji na obrót paliwami ciekłymi (w związku z wykonaniem obowiązku, o którym mowa w art. 16 ustawy z dnia z dnia 22 lipca 2016 o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw), w celu dostosowania treści koncesji do definicji paliw ciekłych, zdefiniowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z  dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących.

Pismo przewodnie wnioskodawcy
Oświadczenie
Potwierdzenie dostarczenia wniosku o koncesję

LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

LOTOS Asfalt Sp. z o.o. informuje, że w dniu 16.01.2017 r. złożyła w Urzędzie Regulacji Energetyki w Gdańsku wniosek o zmianę posiadanej koncesji na obrót paliwami ciekłymi (w związku z wykonaniem obowiązku, o którym mowa w art. 16 ustawy z dnia z dnia 22 lipca 2016 o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw), w celu dostosowania treści koncesji do definicji paliw ciekłych, zdefiniowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących.

Pismo przewodnie