logo

Informacja o strategii podatkowej 
za rok podatkowy 2020 

Wykaz skrótów i definicji

Podatnik, LOTOS, Spółka, Grupa LOTOS S.A.Grupa LOTOS Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku

GK GL – Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS

Ordynacja podatkowa – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.)

Ustawa o CIT – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1800 ze zm.)

Ustawa o PIT – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm.)

Ustawa o VAT – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.)

Ustawa o podatku akcyzowym – ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 722 ze zm.)


Wstęp

Na podstawie art. 27c ustawy o CIT, Grupa LOTOS S.A. informuje, że w roku podatkowym 2020 realizowała strategię podatkową, której nadrzędnym celem było zgodne z prawem wywiązywanie się z ciążących na Spółce obowiązków podatkowych.

Grupa LOTOS S.A.stanowi jednostkę dominującą w grupie kapitałowej składającej się ze spółek produkcyjnych, handlowych oraz usługowych, głównie z branży poszukiwań, wydobycia oraz przetwórstwa ropy naftowej i dystrybucji produktów ropopochodnych (paliw, olejów, asfaltów, smarów, parafin itp.). Głównym przedmiotem działalności Spółki jest wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej.

Spółka jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Głównym akcjonariuszem przedsiębiorstwa jest Skarb Państwa (53,19%).

Informacja o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie 

Jako podmiot, działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej, którego celem nadrzędnym jest dążenie do osiągnięcia jak największej przejrzystości podatkowej, Spółka funkcjonuje w oparciu o procesy i procedury, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia błędów skutkujących w szczególności powstaniem zaległości podatkowych.

Do stosowanych procedur należą w szczególności:  

Procesy i procedury są regularnie monitorowane oraz aktualizowane. Stanowią one podstawę prawidłowego wywiązywania się przez Spółkę z obowiązków podatkowych.

Spółka będąc podmiotem odpowiedzialnym, dbającym o relacje z otoczeniem, w którym funkcjonuje i uwzględniającym w swoim działaniu interesy społeczne, unika wszelkich form agresywnego planowania podatkowego. Transakcje przeprowadzane przez Spółkę mają charakter biznesowy (rynkowy) i nie są w żaden sposób motywowane chęcią uzyskania korzyści podatkowej.

Informacja o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami KAS

Spółka w roku podatkowym 2020 nie podejmowała żadnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja dotycząca realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Rokiem podatkowym Spółki jest rok kalendarzowy. Spółka za rok 2020 stosowała uproszczone zaliczki na podatek dochodowy. Różnice kursowe są rozliczane według zasad bilansowych.

Spółka dokonuje płatności zgodnie z zasadami metody podzielonej płatności („MPP”). Co do zasady, MPP ma zastosowanie również dla kwot nie przekraczających progu 15 000 zł. Sporadycznie dokonywane są płatności na rachunki bankowe spoza tzw. białej listy podatników VAT.

Spółka prowadzi księgi podatkowe w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach oraz terminowo wywiązuje się z obowiązku składania deklaracji podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej. 

Spółka w roku podatkowym 2020  realizowała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązki podatkowe dotyczące takich podatków i opłat jak;

Spółka realizuje w szczególności, niżej wymienione  obowiązki nałożone przepisami podatkowymi:

oraz inne wymagane prawem podatkowym deklaracje i informacje.   

W strukturach Spółki funkcjonuje Dział Compliance, który w ramach tzw. Monitoringu Prawnego, identyfikuje zmiany w obszarze legislacyjnym, m.in. w prawie podatkowym oraz na bieżąco przekazuje informacje odpowiednim komórkom organizacyjnym Spółki. Dodatkowo, Dział Compliance prowadzi i nadzoruje działanie narzędzia informatycznego – Terminarz sprawozdawczości, które minimalizuje ryzyko braku terminowości sprawozdań składanych przez Spółkę, także w zakresie podatkowym. 

Pracownicy Biura Podatków na bieżąco monitorują zmiany w przepisach podatkowych, dokonują bieżącej aktualizacji posiadanej wiedzy podatkowej niezbędnej do prawidłowego wykonywania ciążących na Spółce obowiązków podatkowych, m.in. poprzez systematyczny udział w szkoleniach
z zakresu prawa podatkowego, analizę prasy bieżącej i orzecznictwa podatkowego.

W związku ze zmianami w obowiązujących zasadach rozliczania podatków, Spółka na bieżąco przystosowuje system księgowy SAP w celu wywiązania się z obowiązków raportowych.         

W przypadku wątpliwości co do kwalifikacji podatkowej transakcji, pracownicy Biura Podatków dokonują analizy podatkowej oraz przeglądu istniejącego orzecznictwa w danym zakresie. Jeśli przeprowadzona analiza nie daje jednoznacznej odpowiedzi, zasięgana jest opinia zewnętrznej kancelarii podatkowej lub też składane są wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Liczba przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych

Spółka w roku podatkowym 2020 nie przekazała Szefowi KAS żadnych informacji o schematach podatkowych. W Spółce powstały schematy podatkowe dotyczące lat 2018-2020, przy czym złożenie MDR-1, MDR-2, MDR-3 związanych z tymi schematami miało miejsce w 2021 r.

Transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

Spółka realizowała z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, w trakcie roku podatkowego, transakcje których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów według sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za 2020 r. Suma bilansowa aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalonych na podstawie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. wyniosła na dzień 31 grudnia 2020 r. - 15 149,9 mln zł.

Mając powyższe na uwadze, Spółka  realizowała z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, w  roku  podatkowym  2020  następujące  transakcje, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów (tj. 757 495 tys. zł):

 Planowane lub podejmowane działania restukturyzacyjne

        I.            Działania restrukturyzacyjne związane z fuzją

W dniu 12 marca 2021 roku w raporcie bieżącym nr 20/2021 Grupa LOTOS S.A. poinformowała
o kierunkowej akceptacji działań wewnątrzorganizacyjnych Zarządu Spółki, której celem jest optymalizacja struktury grupy kapitałowej oraz przygotowanie do wdrożenia modelu realizacji środków zaradczych niezbędnych do przejęcia kontroli kapitałowej nad Spółką przez PKN Orlen.

W dniu 14 lipca 2020 roku Komisja Europejska wydała pozytywną, warunkową decyzję (sprawa M.9014) w przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. („PKN Orlen”) kontroli nad Grupą LOTOS S.A. W związku z warunkami wskazanymi w wyżej wymienionej decyzji  PKN Orlen jako przejmujący oraz Grupa LOTOS S.A.  jako przedmiot transakcji są zobowiązane wykonać określone w jej treści środki zaradcze, które mają na celu zapobieżenie wystąpieniu negatywnych skutków planowanej koncentracji dla konkurencji na właściwych rynkach („Środki Zaradcze”). Środki zaradcze obejmują zobowiązania o charakterze strukturalnym oraz behawioralnym, odnoszące się do struktury oraz polityki przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji – PKN Orlen i Grupy LOTOS S.A.

W decyzji Komisji Europejskiej w ramach środków zaradczych zostały wskazane do zbycia aktywa
w następujących obszarach biznesowych Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS (dalej jako „Zbywane Aktywa GK GL”):

W drugiej połowie 2020 roku zostały rozpoczęte procesy poszukiwania potencjalnych inwestorów zainteresowanych nabyciem aktywów objętych środkami zaradczymi. W ramach interakcji
z potencjalnymi inwestorami, rozpoczęły się  procesy badania przedmiotowych  aktywów (procesy due diligence). Na dzień 31 grudnia 2020 roku Zbywane Aktywa GK GL nie były gotowe do sprzedaży. Proces przygotowania poszczególnych Zbywanych Aktywów GK GL  do sprzedaży obejmuje szereg istotnych, innych niż zwyczajowe, działań takich jak, m.in. pełne wyodrębnienie i określenie szczegółowego zakresu majątku planowanego do zbycia, uzyskanie odpowiednich zgód zewnętrznych od właściwych organów regulacyjnych oraz uzyskanie wewnętrznych zgód korporacyjnych w tym Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A.

Dla GK GL planowana realizacja środków zaradczych oznaczała zaprojektowanie modeli transakcyjnych, które wymagają podjęcia następujących działań:

W dniu 14 października 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A. podjęło uchwały w sprawie reorganizacji struktury przedsiębiorstwa, tj. zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. na rzecz LOTOS Asfalt sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na zbycie przez Grupę LOTOS S.A. udziałów LOTOS Biopaliwa sp. z o.o., LOTOS Terminale S.A., LOTOS Paliwa sp. z o.o.

     II.            Działania restrukturyzacyjne w rozumieniu przepisów o cenach transferowych

W roku 2020 miały miejsce inne zdarzenia, mające znamiona restrukturyzacji:

 Informacja o złożonych przez Spółkę wnioskach

Lista złożonych  w 2020 roku wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej: 

LP.

Data  wniosku

Zakres

1.

08.01.2020

Obowiązek, dokonania płatności za nabywane towary i usługi na rachunek wskazany w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy wystawiającym fakturę jest organ egzekucyjny.

2.

05.03.2020

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony oraz obowiązku naliczenia podatku VAT od nieodpłatnego przekazania usług, do których ponoszenia Spółka jest zobowiązana, na rzecz organizacji związków zawodowych.

3.

06.05.2020

- Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu najmu i ubezpieczenia pojazdów w związku z ich udostępnieniem placówkom medycznym, w celu wsparcia służb oraz instytucji w zapobieganiu oraz zwalczaniu skutków zakażeń wirusem SARS-CoV-2;

- Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących  comiesięczny  czynsz i ubezpieczenia pojazdów, które zostały przekazane nieodpłatnie placówkom medycznym;

- Opodatkowanie nieodpłatne użyczonych pojazdów przekazanych nieodpłatnie placówkom medycznym.

4.

01.06.2020

Stosowanie stawki VAT 0% w przypadku dokonania dostawy towarów na rzecz Sił Zbrojnych USA.

5.

22.04.2020

Możliwość obniżenia wartości dochodu o kwotę  darowizny, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o CIT.

6.

04.06.2020

Podleganie podatkowi u źródła płatności z tytułu świadczenia usługi inżynieryjnej i udzielenia licencji do dokumentacji technicznej.

7.

14.05.2020

Uprawnienia do stosowania zwolnienia od akcyzy i zerowej stawki akcyzy ze względu na przeznaczenie, zarówno w przypadku przemieszczeń objętych dokumentem stosowanym na podstawie przepisów dotychczasowych czyli przemieszczeń objętych dokumentem papierowym "DD".

8.

28.05.2020

Zwolnienia od podatku akcyzowego  wysyłki paliw stanowiących wyroby energetyczne w rozumieniu ustawy, ze składu podatkowego Spółki z przeznaczeniem dostarczenia do sił zbrojnych USA.

9.

30.12.2020

Uznania za koszty związane z przychodami operacyjnymi wydatków dotyczących  zaangażowaniem Spółki w Projekt budowy kompleksu chemicznego przez Spółkę Celową.

 
Spółka w roku podatkowym 2020 nie składała wniosków o wydanie:

Informacja dotycząca dokonywania rozliczeń podatkowych Spółki na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Spółka w roku 2020 nie dokonywała żadnych rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.