logo

Informacja o realizowanej strategii podatkowej
przez LOTOS Paliwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
za rok 2020

Oświadczenie

LOTOS Paliwa Sp. z o.o. (dalej też Spółka) podaje do publicznej wiadomości opis strategii podatkowej zrealizowanej przez Spółkę w roku 2020, co stanowi realizację obowiązku określonego w art. 27 c ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa o CIT).

Determinanty ogólne realizowanej strategii podatkowej

Celem Strategii Podatkowej realizowanej przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o. jest stworzenie warunków dla terminowego płacenia przez Spółkę zobowiązań podatkowych w prawidłowej wysokości oraz realizacji wszelkich innych obowiązków nałożonych przepisami prawa podatkowego.

Prawidłowa wysokość zobowiązania podatkowego oznacza dla Zarządu oraz pracowników LOTOS Paliwa Sp. z o.o. świadomość konieczności realizacji zasady, że wysokość zobowiązania podatkowego nie wynika z woli podmiotu zobowiązanego tj. podatnika, lecz z zaistnienia zdarzenia, w tym zdarzenia gospodarczego wypełniającego hipotezę normy prawa podatkowego.

LOTOS Paliwa Sp. z o.o. działa rozsądnie z należytą starannością wymaganą od przedsiębiorcy, kieruje się w działalności gospodarczej zgodnymi z prawem celami innymi niż uzyskanie nieuzasadnionej korzyści podatkowej, przy czym dąży do osiągnięcia jak największej transparentności w odniesieniu do obliczania i wpłacania należności publicznoprawnych.

Informacja o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

LOTOS Paliwa Sp. z o.o. oblicza należności publicznoprawne wykorzystując narzędzia informatyczne, oraz w oparciu o procesy i procedury, które są wdrożone w celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia błędów, w procesie obliczania i wpłacania zobowiązań publicznoprawnych.

Do wykorzystywanych narzędzi informatycznych należą w szczególności:

Do stosowanych procesów i procedur, zarówno własnych jak i korporacyjnych należą w szczególności: 

Wykorzystywane narzędzia informatyczne, stosowane procesy i procedury są regularnie monitorowane oraz na bieżąco aktualizowane. Stanowią one podstawę prawidłowego wywiązywania się przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z obowiązków podatkowych.

Informacja o stosowanych przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o. dobrowolnych formach współpracy z organami KAS

LOTOS Paliwa Sp. z o.o. w roku podatkowym 2020 nie podejmowała żadnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja dotycząca realizacji przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o. obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej

LOTOS Paliwa Sp. z o.o. obliczała i wpłacała należności publicznoprawne zgodnie z przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania Spółki.

LOTOS Paliwa Sp. z o.o. w 2020 r. nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.

Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów

Suma bilansowa aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalonych na podstawie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. wyniosła na dzień 31 grudnia 2020 r. – 3.000.554.004 zł.

Spółka  realizowała z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, w  roku  podatkowym  2020  transakcje zakupu paliw płynnych, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów (tj. 150.027.700 zł).

Informacja o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4.

W dniu 14 lipca 2020 roku Komisja Europejska wydała pozytywną warunkową decyzję w przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. kontroli nad Grupą LOTOS S.A. W związku z powyższym PKN Orlen jest zobowiązany wykonać określone w treści tej decyzji środki zaradcze, które mają na celu zapobieżenie wystąpieniu negatywnych skutków planowanej koncentracji dla konkurencji na właściwych rynkach. Wybrane aktywa Spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o. zostały zakwalifikowane do środków zaradczych.

Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,
d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Spółka w roku podatkowym 2020 nie składała wniosków o wydanie:

Lista złożonych  w 2020 roku wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej:

LP.

Data  wniosku

Zakres

1.

15.03.2020

- w zakresie możliwości wystawienia faktury na podstawie paragonu nie zwierającego numeru NIP lub zawierającego błędny NIP dotyczącego transakcji zrealizowanej przy użyciu karty flotowej, oraz uznania takiej faktury za dokument poprawny pod względem formalnym i materialnym

2.

21.10.2020

- w zakresie nie uznania paragonu dokumentującego transakcję sprzedaży o wartości nie przekraczającej 450 zł brutto zawierającego nr NIP nabywcy za fakturę uproszczoną o której mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT,
- w zakresie możliwości wystawienia faktury do paragonu fiskalnego dokumentującego transakcję o wartości nieprzekraczającej 450 zł brutto, w sytuacji, gdy transakcja sprzedaży udokumentowana zostanie paragonem zawierający nr NIP nabywcy

3.

21.10.2020

- w zakresie uznania Spółki za Zamawiającego na podstawie zapisów umowy z Producentem w rozumieniu art. 12 d ust. 1 pkt 2 ustawy o zdrowiu publicznym


Informacja dotycząca dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

LOTOS Paliwa Sp. z o.o. nie dokonywała rozliczeń na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.