logo

LP Nazwa analizy Normy akredytowane Inne norny
1 Oznaczanie asfaltenów   ASTM D 6560, IP 143, PN-68/C-04072
2 Oznaczanie całkowitych potencjalnych zanieczyszczeń metodą "gorącego Testu Shella" - TSP lub TSA PN-ISO 10307-2:2001 ASTM D 4870, IP 375,
3 Oznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej PN-86/C-04062, ASTM D 4809, ASTM D 240
4 Oznaczanie gęstości PN-EN ISO 12185:2002, EN ISO 12185:1996, ASTM D 4052-96(2002) PN ISO 3675, ASTM D 1298
5 Oznaczanie lepkości kinematycznej produktów ciemnych PN-EN ISO 3104:2004, EN ISO 3104:1996, ASTM D 445-06 IP 71,
6 Oznaczanie temperatury krzepnięcia lub płynięcia ASTM D 97-09, PN-EN ISO 3016:2005, EN ISO 3016:1994, ASTM D 5950, ASTM D 5985
7 Oznaczanie temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą M-P PN-EN ISO 2719:2007, EN ISO 2719:2002, ASTM D 93-08  
8 Oznaczanie V, Ni, w olejach opałowych   PN-EN ISO 14597, IP 470, ISO 10478,
9 Oznaczanie wody metodą destylacyjną   PN-EN ISO 9029, EN ISO 9029, ASTM D 95
10 Oznaczanie zanieczyszczeń metodą "gorącego Testu Shella" - SHF PN-ISO 10307-1:2001 ASTM D 4870, IP 375
11 Oznaczanie zanieczyszczeń metodą ekstrakcyjną   PN-EN ISO 3735, ASTM D 473
12 Oznaczanie zawartości sodu   ASTM D 3605
13 Oznaczanie zawartości węgla ASTM D 5291-02  
14 Oznaczanie zawartości siarki PN-EN ISO 20884:2006, EN ISO 20884:2004 ASTM D 4294, PN ISO 8754, ASTM D 7039
       
15 oznaczenie pozostałości po kokosowaniu PN-EN ISO 10370:1999, EN ISO 10370:1995, ASTM D 4530-07  
16 oznaczanie pozostałości po spopieleniu PN-EN ISO 6245:2008, EN ISO 6245:2002, ASTM D 482-07  
17 Oznaczanie Al., Si, V, Ni, Fe, Ca, Zn, Na, P   IP470, ASTM D 6443
18 Liczba bromowa   ASTM D 1159
19 Oznaczanie składu frakcyjnego metodą destylacji pod zmniejszonym ciśnieniem   ASTM D 1160
20 Oznaczanie składu frakcyjnego metodą destylacji normalnej PN-EN ISO 3405:2004, EN ISO 3405:2000, ASTM D 86-08  
21 Liczba kwasowa   ASTM D 664
22 Oznaczanie zawartości azotu met. Kjeldahla   ASTM D 3228
23 Oznaczanie zawartości H2S   IP 399