logo

Informacja o strategii podatkowej 
za rok podatkowy 2021

 

I. Wykaz skrótów i definicji

 

LOTOS, Spółka, Grupa LOTOS S.A. - Grupa LOTOS Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku

GK GL – Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS

Ordynacja podatkowa – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.)

Ustawa o CIT – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1800 ze zm.)

Ustawa o PIT – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm.)

Ustawa o VAT – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.)

Ustawa o podatku akcyzowym – ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 722 ze zm.)

KAS – Krajowa Administracja Skarbowa

 

II. Wstęp

 

Na podstawie art. 27c ustawy o CIT, Grupa LOTOS S.A. informuje, że w roku podatkowym 2021 realizowała strategię podatkową, której nadrzędnym celem było zgodne z prawem wywiązywanie się z ciążących na Spółce obowiązków podatkowych.

 

Grupa LOTOS S.A.stanowi jednostkę dominującą w grupie kapitałowej składającej się ze spółek produkcyjnych, handlowych oraz usługowych, głównie z branży poszukiwań, wydobycia oraz przetwórstwa ropy naftowej i dystrybucji produktów ropopochodnych (paliw, olejów, asfaltów, smarów, parafin itp.). Głównym przedmiotem działalności Spółki jest wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej.

 

Spółka jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Głównym akcjonariuszem przedsiębiorstwa jest Skarb Państwa (53,19%).

 

IIIInformacja o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

 

Jako podmiot, działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej, którego celem nadrzędnym jest dążenie do osiągnięcia jak największej przejrzystości podatkowej, Spółka funkcjonuje w oparciu o procesy i procedury, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia błędów skutkujących w szczególności powstaniem zaległości podatkowych.

 

Do stosowanych procedur należą w szczególności: 

 

 • zasady funkcjonowania podatku VAT w Grupie LOTOS S.A.;
 • zakupy towarów i usług;
 • instrukcja w sprawie uzyskiwania certyfikatów rezydencji i oświadczeń
  w sprawie rzeczywistego właściciela należności oraz stosowania zasady należytej staranności;
 • zasady ponoszenia wydatków na cele reprezentacyjne w Grupie LOTOS S.A.;
 • zarządzenie w sprawie podróży służbowych pracowników Grupy LOTOS S.A;
 • zasady postępowania w związku z podatkiem akcyzowym w Grupie LOTOS S.A.;
 • podatek akcyzowy w związku z przyjęciem, przemieszczaniem i zużyciem etanolu w produkcji płynów biobójczych w składzie podatkowym Grupy LOTOS S.A.;
 • zasady postępowania w związku z opłatą emisyjną;
 • realizacja formalności celnych w Grupie LOTOS S.A. w imporcie i eksporcie towarów;
 • ustalanie elementów kalkulacyjnych w Grupie LOTOS S.A. w przypadku importu lub eksportu towarów;
 • stosowanie pozataryfowych środków polityki handlowej w imporcie i eksporcie towarów oraz postępowanie z towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym;
 • polityka cen transferowych Grupy Kapitałowej LOTOS;
 • zasady zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi;
 • realizacja obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych;
 • zasady weryfikacji kontrahentów;
 • zarządzenie w sprawie aktualizowania danych Grupy LOTOS S.A. objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym w organach podatkowych;
 • zarządzenie w sprawie informacji o osobach fizycznych będących nierezydentami, zatrudnionych w podmiotach – nierezydentach, które świadczą usługi na rzecz Grupy LOTOS S.A.;
 • zasady przydziału, pozyskiwania oraz używania samochodów służbowych w Grupie LOTOS S.A.;
 • instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Grupie LOTOS S.A.;
 • zarządzenie w sprawie Zakładowego Planu Kont i Polityki Rachunkowości w Grupie LOTOS S.A;
 • zasady sporządzania, zatwierdzania i przekazywania skonsolidowanych raportów okresowych Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.;
 • instrukcja zakładania i zamykania rachunków w bankach i innych instytucjach finansowych;
 • zasady zawierania umów przez Grupę LOTOS S.A.;
 • zasady zapewnienia zgodności Compliance w Grupie LOTOS S.A.

Procesy i procedury są regularnie monitorowane oraz aktualizowane. Stanowią one podstawę prawidłowego wywiązywania się przez Spółkę z obowiązków podatkowych.

 

Spółka będąc podmiotem odpowiedzialnym, dbającym o relacje z otoczeniem, w którym funkcjonuje i uwzględniającym w swoim działaniu interesy społeczne, unika wszelkich form agresywnego planowania podatkowego. Transakcje przeprowadzane przez Spółkę mają charakter biznesowy (rynkowy) i nie są w żaden sposób motywowane chęcią uzyskania korzyści podatkowej.

 

IV.  Informacja o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami KAS

 

Spółka w roku podatkowym 2021 nie podejmowała żadnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

 

V. Informacja dotycząca realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Rokiem podatkowym Spółki jest rok kalendarzowy. Spółka w 2021 roku wpłacała zaliczki na podatek dochodowy w rzeczywistej wysokości (nie stosowała zaliczek uproszczonych). Różnice kursowe rozliczane były według zasad bilansowych.

  

Spółka dokonuje płatności zgodnie z zasadami metody podzielonej płatności („MPP”). Co do zasady, MPP ma zastosowanie również dla kwot nieprzekraczających progu 15 000 zł. Sporadycznie dokonywane są płatności na rachunki bankowe spoza tzw. białej listy podatników VAT. Spółka dokonuje zgłoszenia tych rachunków do właściwego urzędu skarbowego.

 

Spółka prowadzi księgi podatkowe w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach oraz terminowo wywiązuje się z obowiązku składania deklaracji podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej. 

 

Spółka w roku podatkowym 2021 realizowała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązki podatkowe dotyczące takich podatków i opłat jak:

 

 • podatek dochodowy od osób prawnych;
 • podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • podatek od towarów i usług;
 • podatek od nieruchomości;
 • podatek akcyzowy;
 • podatek od czynności cywilnoprawnych;
 • podatek rolny;
 • podatek od środków transportu;
 • cło;
 • inne należności publiczno-prawne m.in. opłata paliwowa, opłata emisyjna. 

Spółka realizuje w szczególności, niżej wymienione obowiązki nałożone przepisami podatkowymi:

 

 • sporządzanie dokumentacji cen transferowych przygotowanej zgodnie z przepisami ustawy o CIT oraz dopełnianie obowiązków sprawozdawczych (m.in. oświadczenie TP oraz informacja TPR- C);
 • raportowanie Country-by-Country; 
 • terminowa wpłata zobowiązań podatkowych – zarówno przez Spółkę jako podatnika, jak i płatnika danego podatku;
 • gromadzenie dokumentacji uprawniającej do stosowania odpowiednich postanowień umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (m.in. certyfikaty rezydencji, oświadczenia); 
 • gromadzenie i posiadanie pozostałej dokumentacji pozwalającej na korzystanie z innych preferencji podatkowych;
 • składanie informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U);
 • składanie informacje o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenia na rzecz rezydenta usług (ORD-W1); 

oraz inne wymagane prawem podatkowym deklaracje i informacje.    

 

W strukturach Spółki funkcjonuje Dział Compliance, który w ramach tzw. Monitoringu Prawnego, identyfikuje zmiany w obszarze legislacyjnym, m.in. w prawie podatkowym oraz na bieżąco przekazuje informacje odpowiednim komórkom organizacyjnym Spółki. Dodatkowo, Dział Compliance, prowadzi i nadzoruje działanie narzędzia informatycznego – Terminarz sprawozdawczości, które minimalizuje ryzyko braku terminowości sprawozdań składanych przez Spółkę, także w zakresie podatkowym. 

 

 

Pracownicy Biura Podatków na bieżąco monitorują zmiany w przepisach podatkowych, dokonują bieżącej aktualizacji posiadanej wiedzy podatkowej niezbędnej do prawidłowego wykonywania ciążących na Spółce obowiązków podatkowych, m.in. poprzez systematyczny udział w szkoleniach z zakresu prawa podatkowego, analizę prasy bieżącej i orzecznictwa podatkowego.

 

W związku ze zmianami w obowiązujących zasadach rozliczania podatków, Spółka na bieżąco przystosowuje system księgowy SAP w celu wywiązania się z obowiązków raportowych.         

 

W przypadku wątpliwości co do kwalifikacji podatkowej transakcji, pracownicy Biura Podatków dokonują analizy podatkowej oraz przeglądu istniejącego orzecznictwa w danym zakresie. Jeśli przeprowadzona analiza nie daje jednoznacznej odpowiedzi, zasięgana jest opinia zewnętrznej kancelarii podatkowej lub też składane są wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

 

VI. Liczba przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych 

 

Spółka w roku podatkowym 2021 przekazała Szefowi KAS czternaście informacji o schematach podatkowych na formularzu MDR-1. Przedmiotowe informacje, podlegające raportowaniu MDR (ang. Mandatory Disclosure Rules), dotyczyły zdarzeń objętych regulacjami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i polegających na przekazaniu płatności na rzecz podmiotu zagranicznego, wypłaty lub otrzymania dywidendy.

 

VII. Transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

 

Spółka realizowała z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, w trakcie roku podatkowego, transakcje których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów według sprawozdania finansowego LOTOS za 2021 r. Suma bilansowa aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalonych na podstawie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. wyniosła na dzień 31 grudnia 2021 r. - 18 024,8 mln zł.

 

Mając powyższe na uwadze, Spółka realizowała z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, w roku podatkowym 2021 następujące transakcje, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów (tj. 901 240 tys. zł):

 

 • wniesienie aportu w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa – Zakład Rafineria Gdańska do spółki zależnej mającej rezydencję podatkową Rzeczypospolitej Polskiej;
 • otrzymanie poręczenia zobowiązań kredytowych (od podmiotu będącego rezydentem podatkowym Rzeczypospolitej Polskiej);
 • transakcje sprzedaży wyrobów gotowych (na rzecz rezydentów podatkowych Rzeczypospolitej Polskiej);
 • transakcje sprzedaży półproduktów i mediów (na rzecz rezydenta podatkowego Rzeczypospolitej Polskiej).  

VIII. Planowane lub podejmowane działania restukturyzacyjne


1.   
Działania restrukturyzacyjne związane z fuzją

 

W dniu 14 lipca 2020 roku Komisja Europejska („KE”) wydała pozytywną, warunkową decyzję (sprawa M.9014) w przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. („PKN Orlen”) kontroli nad Grupą LOTOS S.A. W związku z warunkami wskazanymi w wyżej wymienionej decyzji PKN Orlen jako przejmujący oraz Grupa LOTOS S.A.  jako przedmiot transakcji są zobowiązane wykonać określone w jej treści środki zaradcze, które mają na celu zapobieżenie wystąpieniu negatywnych skutków planowanej koncentracji dla konkurencji na właściwych rynkach („Środki zaradcze”). Środki zaradcze obejmują zobowiązania o charakterze strukturalnym oraz behawioralnym, odnoszące się do struktury oraz polityki przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji – PKN Orlen i Grupy LOTOS S.A.

 

W dniu 12 marca 2021 roku w raporcie bieżącym nr 20/2021 Grupa LOTOS S.A. poinformowała o kierunkowej akceptacji działań wewnątrzorganizacyjnych Zarządu Spółki, której celem jest optymalizacja struktury grupy kapitałowej oraz przygotowanie do wdrożenia modelu realizacji środków zaradczych niezbędnych do przejęcia kontroli kapitałowej nad Spółką przez PKN Orlen.

 

W decyzji Komisji Europejskiej w ramach środków zaradczych zostały wskazane do zbycia aktywa w następujących obszarach biznesowych Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS (dalej jako „Zbywane Aktywa GK GL”):

 

 • Produkcja paliw oraz działalność hurtowa;
 • Logistyka paliw;
 • Działalność detaliczna i biopaliwowa;
 • Paliwa lotnicze;
 • Asfalt.

W drugiej połowie 2020 roku zostały rozpoczęte procesy poszukiwania potencjalnych inwestorów zainteresowanych nabyciem aktywów objętych środkami zaradczymi. W ramach interakcji z potencjalnymi inwestorami, rozpoczęły się procesy badania przedmiotowych aktywów tj. procesy due diligence. Na dzień 31 grudnia 2020 roku Zbywane Aktywa GK GL nie były gotowe do sprzedaży. Proces przygotowania poszczególnych Zbywanych Aktywów GK GL do sprzedaży obejmuje szereg istotnych, innych niż zwyczajowe, działań takich jak, m.in. pełne wyodrębnienie i określenie szczegółowego zakresu majątku planowanego do zbycia, uzyskanie odpowiednich zgód zewnętrznych od właściwych organów regulacyjnych oraz uzyskanie wewnętrznych zgód korporacyjnych w tym Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A.

 

Dla GK GL planowana realizacja środków zaradczych oznaczała zaprojektowanie modeli transakcyjnych, które wymagają podjęcia następujących działań:

 

 • wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa („ZCP”) Grupy LOTOS S.A składającej się z aktywów rafineryjnych i wniesienie jej aportem do LOTOS Asfalt
  Sp. z.o.o. (której jedynym wspólnikiem jest Spółka); LOTOS Asfalt Sp. z o.o. stanie się wtedy spółką (tzw. rafineria procesingowa Joint Venture Gdańsk), której 30% udziałów ma zostać sprzedane na rzecz niezależnego podmiotu – proces wydzielenia ZCP
  i wniesienie go aportem do LOTOS Asfalt Sp. z.o.o. został przeprowadzony w 2021 roku;
 • zbycie przez Grupę LOTOS S.A. 100% udziałów w LOTOS Paliwa sp. z o.o. oraz spółek, które nabędą część majątku LOTOS Paliwa sp. z o.o. w wyniku podziału LOTOS Paliwa sp. z o.o.;
 • transfer udziałów w spółce LOTOS Biopaliwa sp. z o.o. ze spółki LOTOS Terminale S.A do spółki Grupa LOTOS S.A a następnie sprzedaż 100% na rzecz niezależnego podmiotu;
 • zbycie 50% udziałów w spółce LOTOS - Air BP Polska sp. z o.o.; 
 • wydzielenie segmentu biznesu asfaltowego obejmującego aktywa południowe zlokalizowane w Czechowicach-Dziedzicach i Jaśle do spółki celowej a następnie wniesienie udziałów tej Spółki aportem do LOTOS Terminale S.A. oraz sprzedaż 100% akcji LOTOS Terminale, (po utworzeniu NOL) na rzecz niezależnego podmiotu;
 • stworzenie Niezależnego Operatora Logistycznego („NOL”), obejmującego aktywa LOTOS Infrastruktura S.A, LOTOS Terminale S.A, RCEkoenergia sp. z o.o. łącznie w wybranymi terminalami PKN Orlen. Dodatkowo LOTOS Terminale S.A. będzie właścicielem, który przejmie biznes asfaltowy obejmujący aktywa południowe LOTOS Asfalt Sp. z o.o.  Następnie sprzedaż 100% akcji LOTOS Terminale S.A. na rzecz niezależnego podmiotu;

W dniu 14 października 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A. podjęło uchwały w sprawie reorganizacji struktury przedsiębiorstwa, tj. zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. na rzecz LOTOS Asfalt sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na zbycie przez Grupę LOTOS S.A. udziałów LOTOS Biopaliwa sp. z o.o., LOTOS Terminale S.A., LOTOS Paliwa sp. z o.o.

 

Wniesienie przez Grupę LOTOS S.A aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do LOTOS Asfalt sp. z o. o.

 

W celu realizacji Środków Zaradczych, w określonym przez KE terminie, powinny zostać zawarte warunkowe umowy zbycia aktywów i udziałów w określonych spółkach. Zbycie aktywów i udziałów w poszczególnych spółkach z Grupy LOTOS S.A. nastąpi pod warunkiem, że zawarte umowy warunkowe oraz nabywcy zostaną zaakceptowani przez KE oraz dojdzie do przejęcia przez PKN Orlen – bezpośrednio lub pośrednio – kontroli kapitałowej nad Grupą LOTOS S.A, poprzez nabycie co najmniej 53,19% i maksymalnie 66% akcji Grupy LOTOS S.A.

 

Wdrożenie ustalonego modelu realizacji Środków Zaradczych wymaga podjęcia przez Grupę LOTOS S.A. szeregu działań reorganizacyjnych przed ostateczną decyzją dotyczącą przejęcia LOTOS przez PKN Orlen. W celu wypełnienia Środków Zaradczych, Spółka zobligowana została m.in. do:

 

 • wydzielenia rafinerii w Gdańsku ze struktury Grupy LOTOS S.A.,
 • wniesienia rafinerii do spółki celowej – Gdańsk JV,
 • zawarcia umowy sprzedaży 30% udziałów w Gdańsk JV wraz z umową JV oraz kluczowymi umowami towarzyszącymi.

Po analizie różnego rodzaju wariantów zdecydowano, że podmiotem prawnym, w ramach którego utworzone zostanie Gdańsk JV będzie LOTOS Asfalt Sp. z o.o.  W związku z tym 2 listopada 2021 roku podwyższony został kapitał zakładowy LOTOS Asfalt Sp. z o.o. w drodze utworzenia nowych udziałów, które to zostały w całości pokryte aportem w postaci ZCP – Zakład Rafineria Gdańska.

 

2.    Działania restrukturyzacyjne w rozumieniu przepisów o cenach transferowych

 

W 2021 r. nie zaistniały zmiany, które spełniają definicję restrukturyzacji, zgodną z polskimi przepisami o cenach transferowych. Niemniej w dokumentowanym okresie miały miejsce następujące działania o znamionach restrukturyzacji:

 

 • Zakończono likwidację Spółki LOTOS Upstream UK Ltd., w której LOTOS Upstream Sp. z o.o. posiadała 100% udziałów. Spółka została wykreślona z rejestru spółek w dniu 10 listopada 2021 r.;
 • Zakończono likwidację spółki LOTOS Vera Sp. z o.o., w której LOTOS Lab Sp. z o.o. posiadała 100% udziałów. Spółka została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”) postanowieniem z dnia 26 października 2021 roku;
 • 25 lutego 2021 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników LOTOS Lab Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki z 99 mln zł do 1 mln zł poprzez umorzenie udziałów za wynagrodzeniem. Tego samego dnia została zawarta umowa sprzedaży przez Grupę LOTOS S.A na rzecz LOTOS Lab Sp. z o.o. 196.000 udziałów w kapitale zakładowym LOTOS Lab sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 złotych każdy, tj. łącznej wartości 98 mln złotych. Udziały zostały zbyte celem umorzenia związanego z procedurą obniżenia kapitału LOTOS Lab sp. z o.o. W dniu 13 lipca 2021 roku w KRS zostało zarejestrowane obniżenie kapitału zakładowego spółki LOTOS Lab sp. z o.o.  z poziomu 99 mln zł do poziomu 1 mln zł. Środki z tytułu obniżonego kapitału zostały przekazane do Grupy LOTOS S.A.; 
 • 29 września 2021 roku Grupa LOTOS S.A. nabyła od Kancelarii Gospodarczej EFFEKTI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, udziały w siedmiu spółkach celowych, nieprowadzących działalności operacyjnej, tj. 50 udziałów o wartości 100 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł w każdej z niżej wymienionych spółek:
  • PUBLIC SERVICE Sp. z o.o., obecnie LOTOS Green H2 Sp. z o.o.
  •  FRIZZ STUDIO Sp. z o.o., obecnie LOTOS SPV 1 Sp. z o.o.;
  • ARGENT INVEST Sp. z o.o., obecnie LOTOS SPV 2 Sp. z o.o.;
  • HELIA PLUS Sp. z o.o., obecnie LOTOS SPV 3 Sp. z o.o.;
  • NARVIA PLUS Sp. z o.o., obecnie LOTOS SPV 4 Sp. z o.o.;
  • APOLLO PLUS Sp. z o.o., obecnie LOTOS SPV 5 Sp. z o.o.;
  • MIDAS CENTER Sp. z o.o., obecnie LOTOS SPV 6 Sp. z o.o.;
  • 30 września 2021 zostało zarejestrowane obniżenie kapitału UAB Manifoldas – kapitał został obniżony z 303.000 € do 3.000 €;
  • 2 listopada 2021 roku podwyższony został kapitał zakładowy LOTOS Asfalt Sp. z o.o. z kwoty 31 515 000 zł do kwoty 154 500 000 zł, tj. o 122 985 000 zł, w drodze utworzenia 24 597 udziałów o wartości 5 000 złotych każdy. Nowe udziały zostały w całości pokryte aportem w postaci ZCP – Zakład Rafineria Gdańska. Wartość aportu zgodnie z umową z 2 listopada 2021 wyniosła 4,8 mld zł.
  • W grudniu 2021 roku Grupa LOTOS S.A. będąca jedynym wspólnikiem, wniosła dopłaty do kapitału do 6 spółek celowych tj. LOTOS Green H2 Sp. z o.o., LOTOS SPV 1 Sp. z o.o., LOTOS SPV 2 Sp. z o.o., LOTOS SPV 3 Sp. z o.o., LOTOS SPV 5 Sp. z o.o., LOTOS SPV 6 Sp. z o.o., w wysokości po 500 000 zł. do każdej z wyżej wymienionych spółek;
  • Z dniem 2 listopada 2021 roku, w związku z przeniesieniem ZCP – Zakład Rafineria Gdańska zmianie uległ model przerobu ropy w taki sposób, że LOTOS Asfalt Sp. z o.o. odpowiedzialny jest za usługowy przerób ropy naftowej na rzecz Grupy LOTOS S.A.

IX. Informacja o złożonych przez Spółkę wnioskach

 

Lista złożonych w 2021 roku wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego,
o której mowa w art. 14b oraz 14r Ordynacji podatkowej:

  

LP.

Data wniosku

Zakres

1.

10.03.2021

Uznanie czy zespół składników materialnych i niematerialnych, będzie stanowił ZCP w rozumienie ustawy o VAT.

2.

10.03.2021

Uznanie czy zespół składników materialnych i niematerialnych, będzie stanowić ZCP w rozumieniu ustawy o CIT.

3.

14.04.2021

Ustalenie czy w związku z otrzymaniem udziałów (działania reorganizacyjne
w spółkach z GK GL), po stronie Spółki powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ustawy o CIT?

4.

07.05.2021

Ustalenie czy w związku z otrzymaniem udziałów (działania reorganizacyjne
w spółkach z GK GL), po stronie Spółki powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ustawy o CIT?

5.

30.06.2021

Przychody i koszty związane z rozliczeniem transakcji futures.

 

Spółka w roku podatkowym 2021 nie składała wniosków o wydanie:

 

 • ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej;
 • wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o VAT;
 • wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

X. Informacja dotycząca dokonywania rozliczeń podatkowych Spółki na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

 

Spółka w roku 2021 nie dokonywała żadnych rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Informacja o strategii podatkowej za rok podatkowy 2021 (Grupa LOTOS S.A.)