logo

Mln PLN dane skonsolidowane

Aktywa trwałe                                   12330,7
w tym:

Rzeczowe aktywa trwałe                   10651,7
Wartości niematerialne                      651,9

Wspólne przedsięwzięcia wyceniane
metodą praw własności                      98,1

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 596,0

Pochodne instrumenty finansowe     20,9

Pozostałe aktywa długoterminowe    312,1  

 


Informacje o dokumencie oraz rejestr zmian

Data utworzenia: 2017-09-28 13:01:13
Osoba odpowiedzialna za treść: Mikołaj Szlagowski