logo

 

Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014.782 j.t.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji w tym terminie jest niemożliwe wnioskodawca zostanie poinformowany o powodach opóźnienia oraz nowym terminie przekazania informacji – nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie jest zobowiązana do składnia pisemnego wniosku.

Wnioski w formie pisemnej należy kierować na adres:
Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Grupy LOTOS w godz. 7.00 – 15.00 lub spółki właściwej ze względu na przedmiot sprawy.

Wnioski w formie elektronicznej należy kierować na adres: media@grupalotos.pl  

Udostępnienie informacji i materiałów (z wyjątkiem niejawnych i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa) może nastąpić za zgodą członka Zarządu Grupy LOTOS S.A. (w zakresie dotyczącym Grupy LOTOS S.A.) oraz prezesa spółki i jego zastępców (w zakresie dotyczącym danej spółki) oraz przez rzecznika prasowego Grupy LOTOS S.A.

Udostępnienie materiałów archiwalnych może nastąpić za zgodą prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. (w zakresie dotyczącym Grupy LOTOS S.A.) oraz prezesa spółki i jego zastępców (w zakresie dotyczącym danej spółki).

Udostępnianie informacji niejawnych następuje tylko i wyłącznie osobom posiadającym poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie w zakresie dostępu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji ze względu na niejawność informacji.

Grupa LOTOS S.A. zgodnie z art. 15. ustawy o dostępie do informacji publicznej zastrzega sobie prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych. W przypadku ustalenia opłaty uregulowanie należności możliwe jest w kasie Spółki lub Spółki właściwej ze względu na przedmiot sprawy. 

 


Informacje o dokumencie oraz rejestr zmian

Data utworzenia: 2017-09-28 13:01:13
Osoba odpowiedzialna za treść: Mikołaj Szlagowski