logo

Przetwarzanie danych osobowych w LOTOS Terminale S.A. regulują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej jako „Rozporządzenie”.

Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia, LOTOS Terminale S.A. (jako administrator danych osobowych) wyznaczyła Pana Sławomira Kurpasa do pełnienia funkcji Inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia.

Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować poprzez e-mail: iod@lotosterminale.pl lub pisemnie na adres: LOTOS Terminale S.A. ul. Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą.