logo

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GRUPĘ LOTOS S.A.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”) jest Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Elbląskiej 135.

Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:

a) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: http://www.lotos.pl/179/c,1/grupa_kapitalowa/kontakt,
b) poprzez e-mail: lotos@grupalotos.pl,
c) listownie: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk,
d) telefonicznie poprzez Contact Center, odpowiednio pod numerami telefonów: 801 345 678 lub 58 326 43 00 (z telefonów komórkowych i z zagranicy).

 Inspektor ochrony danych

W Grupie LOTOS S.A. został wyznaczony Inspektor ochrony danych. Został nim Krzysztof Jankowski. Można się z nim skontaktować poprzez adres e-mail: iod@grupalotos.pl lub pisemnie na adres Grupa LOTOS S.A. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług oferowanych w ramach Serwisu oraz w celu dopasowania zawartości Serwisu do Państwa preferencji i jego optymalizacji oraz wykonywania pomiarów i tworzenia statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób Państwo jako użytkownicy Serwisu korzystają z jego stron internetowych, aby ulepszać w przyszłości ich strukturę i zawartość, a także w celu udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania, jeżeli takie zostaną do Grupy LOTOS S.A. wystosowane.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W odniesieniu do świadczenia usług przez Grupę LOTOS S.A. w ramach Serwisu Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

Podstawą prawną przetwarzania przez Grupę LOTOS S.A. Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z dopasowaniem treści Serwisu (obejmującym marketing produktów oraz usług) i jego optymalizacją, zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Serwisu, jak też obsługą wysłanych zapytań jest prawnie uzasadniony interes Grupy LOTOS S.A. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Udostępnianie danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Grupy LOTOS S.A., m.in. podmiotom obsługującym oraz serwisującym i utrzymującym systemy informatyczne służące do realizacji celów wymienionych powyżej, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Grupą LOTOS S.A. i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe w zakresie usług Grupy LOTOS S.A. będą przetwarzane przez okres w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

W zakresie wystosowanych przez Panią/Pana zapytań oraz zgłoszeń dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń z nich wynikających.

W przypadku dopasowywania treści Serwisu do Pani/Pana zainteresowań, dokonywania pomiarów statystycznych i udoskonalania usługi, Pani/Pana dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania z usług Serwisu.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu:

a)   prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia (w określonych sytuacjach),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku kiedy Administrator przetwarza dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki można wyrazić w dowolnym momencie kierując korespondencję w formie elektronicznej lub pisemnie na adresy, które zostały wskazane powyżej,
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) może Pani/Pan dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

a) prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Grupą LOTOS S.A. lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe zostały wskazane powyżej.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu realizacji usług Grupy LOTOS S.A. jest niezbędne do świadczenia tych usług. W przypadku niepodania danych, usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w celu dopasowania treści Serwisu do Pani/Pana zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach Serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Pani/Pana danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.